Son Dakika
Yılın ilk ayçiçeği ürününün salon satışında "Milli üretim" vurgusu yapıldıKeskin: “Dövizdeki dalgalanma, süt üreticilerini vuracak..!!”KİSKÜB'ün "Hasat Şenliği"nde iyi tarımın önemine dikkat çekildiBalcılar: “Girdi maliyetlerimiz her geçen gün artıyor”Açar, mantari hastalıklar ile mücadelede önerilerde bulunduCHP, dövizin artışına ve ekonomik duruma dikkat çektiÖzkan: “Bayram tıraşını son güne bırakmayın”Bonzai vakaları görülmeye devam ediyorÖzcan, Ankara’da 2 projenin imza törenine katıldıBaygül, avukatlara çağrıda bulundu: “Çevre Hukuk Kurulu Oluşturmak istiyoruz”

Kategori : Resmi İlan

KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ ( Ø  14) KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ ( Ø  14)

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Nervürlü İnşaat Demiri ( Ø  14) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2018/387547
1. İdarenin            
a) Adresi            : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E  22800  KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası    : 284 7141185 - 284 7140985
c) Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı        :10 Ton Nervürlü İnşaat Demiri ( Ø  14)  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari   şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri            :Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Depo Alanı
c) Teslim tarihi        :Yüklenici firma, teknik şartnamesinde belirtilen niteliklerine uygun  olarak Nervürlü İnşaat Demirini, idarenin belirleyeceği muayene ve                 kabul komisyonu eşliğinde, sözleşme süresi olan 20 takvim günü  içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Teslimat çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
3.İhalenin            
a. Yapılacağı yer        :Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi No:23/E Keşan  Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü              Keşan/EDİRNE
b. Tarihi ve saati        :13.08.2018 - 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E  Keşan Belediyesi  Yeni  Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E   Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,  mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale,  Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. ENEZ İCRA DAİRESİ 2018/20 ESAS

T.C.
ENEZ
İCRA DAİRESİ
2018/20 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri            : Edirne İl, Enez İlçe, 339 Parsel, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, Yapraklık Mevkii, kumlu-tınlı-hafif  bünyeli, eğimsiz sulu  tarım arazisidir. Çeltik, silajlık mısır münavebeli  ekime uygundur. 
Adresi               : ÇavuşKöyü  Enez/EDİRNE
Yüzölçümü               :5.000m2
Arsa payı               :Tam
İmar durumu       :  Edirne İl Özel İdaresi  Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 23/03/2018 tarih ve 3750 sayılı yazısına göre “1/25000 ölçekli Edirne İli Çevre Düzeni Plan hükümlerine tabi olarak yapılması gerekmektedir.” şeklinde cevap verilmiştir.    
Kıymeti                 : 65.567,00 TL
KDV Oranı                 :%18
Kaydındaki şerhler  : Dosyada
1.Satış Günü            :03/09/2018 günü 10:45-10:50 arası 
2.Satış Günü            :28/09/2018 günü 10:45-10:50 arası 
Satış Yeri                 : Enez Hükümet Konağı Zemin Kat Çay Ocağı önü Enez/Edirne
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/07/2018

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2018/127 TLMT

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2018/127 TLMT

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İli, Keşan İlçesi Aşağı Zaferiye Mah. 618 Ada 197 parsel sayılı taşınmaz 449,57 m2 yüzölçümlü kat irtifakı tesis edilmiş olup 3. Kat 11 Nol’u bağımsız bölüm 17/200 arsa payı ile 122 m2 alan sahip konut vasfındaki taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Taşınmazın inşaat halinde olup inşaat yapımı devam etmektedir.
Yüzölçümü               :449,57m2
Arsa payı               :17/200
İmar durumu       :  Keşan Belediyesi İmar sınırları içerisindedir.
Kıymeti                 : 146.000,00 TL
KDV Oranı                :%1
1.Satış Günü            :17/09/2018 günü 10:30 -10:35 arası 
2.Satış Günü            :19/10/2018 günü 10:30 - 10:35 arası 
Satış Yeri                 : KEŞAN  BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI D BLOK 2. KAT ZABITA ODASI
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resmi ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/127 Tlmt sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/07/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE, BÜYÜK CAMİ MAH  MEHMET BÖLÜKBAŞI CAD 1248 ADA 1 PARSEL’DE BULUNAN ALANA PARK YAPIMI KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE, BÜYÜK CAMİ MAH 
MEHMET BÖLÜKBAŞI CAD 1248 ADA 1 PARSEL’DE BULUNAN ALANA PARK YAPIMI
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Büyükcami Mah Mehmet Bölükbaşı Cad 1248 ada 1 Parsel’de Bulunan Alana Park Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2018/376272
1. İdarenin            
a) Adresi            : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey                     Caddesi No: 23/E  22800  KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası    : 284 7141185 - 284 7140985
c) Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : İlçemiz Büyükcami Mah. Mehmet Bölükbaşı Cad. 1248 Ada 1                     Parsel’de Bulunan 4.672 m2’lik Alana Park Yapımı
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                 şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :İlçemiz Büyükcami Mah. Mehmet Bölükbaşı Cad. 1248 Ada 1                     Parsel’de Bulunan Alan
c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi                 yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İşin süresi            : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3.İhalenin            
a. Yapılacağı yer        :Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi No:23/E Keşan                     Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü                 Keşan/EDİRNE
b. Tarihi ve saati        :03.08.2018 - 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş Deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ Ekinde yer alan A/XVIII Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve/veya Peyzaj Mimarlığı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E  Keşan Belediyesi  Yeni  Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E   Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,  Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE, MUHTELİF PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE, BANK, PİKNİK MASASI, ÇİÇEKLİKLİ BANK, SAKSI VE GÖLGELİK

KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNCE, MUHTELİF PARK VE YEŞİL ALANLARDA 
KULLANILMAK ÜZERE, BANK, PİKNİK MASASI, ÇİÇEKLİKLİ BANK, SAKSI VE GÖLGELİK
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Muhtelif Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere, Bank, Piknik Masası, Çiçeklikli Bank, Saksı ve Gölgelik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2018/369052
1. İdarenin            
a) Adresi            : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey                     Caddesi No: 23/E  22800  KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası    : 284 7141185 - 284 7140985
c) Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 50 Adet Emprenye Ahşap Bank, 40 Adet Emprenye Piknik Masası, 30                 Adet Emprenye Çiçeklikli Bank, 30 Adet Emprenye Gölgelikli Bank ve                 30 m2 Emprenye Çiçeklik
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                 şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri            :Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihleri        :Yüklenici firma tüm malzemeleri tek parti veya peyderpey halinde                 idare idarenin belirleyeceği muayene ve kabul komisyonu eşliğinde,                 sözleşme süresi olan 120 takvim günü içerisinde teslim etmekle                     yükümlüdür. Teslimatlar çalışma günlerinde ve mesai saatleri                     içerisinde yapılacaktır.
3.İhalenin            
a. Yapılacağı yer        :Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi No:23/E Keşan                     Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü                 Keşan/EDİRNE
b. Tarihi ve saati        :01.08.2018 - 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E  Keşan Belediyesi  Yeni  Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E   Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,  mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale  Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, İLÇEMİZ MUHTELİF CADDE VE  SOKAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, BETON PRİZMA TAŞI, BETON BORDÜR TAŞI VE BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, İLÇEMİZ MUHTELİF CADDE VE 
SOKAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, BETON
PRİZMA TAŞI, BETON BORDÜR TAŞI VE BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, İlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Kullanılmak Üzere Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşı, Beton Prizma Taşı, Beton Bordür Taşı ve Beton Oluk Taşı Döşenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2018/364147
1. İdarenin            
a) Adresi            : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey                     Caddesi No: 23/E  22800  KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası    : 284 7141185 - 284 7140985
c) Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : Muhtelif Cadde ve Sokaklarda 36.539 m2 Prefabrik kilitli Beton Parke                 Taşı, 12.230 m2 Beton Prizma Taşı, 7.441 m Beton Bordür Taşı,                     2.334 m Beton Oluk Taşı Döşenmesi ve Teknik Şartnamede Belirtilen                 Diğer Yapım İşleri 
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                 şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :Mahal listesinde belirtilen Keşan ilçesi muhtelif cadde ve sokakları
c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi                 yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi            :Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.
3.İhalenin            :
a. Yapılacağı yer        :Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi No:23/E Keşan                     Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü                 Keşan/EDİRNE
b. Tarihi ve saati        :15.08.2018 - 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde, İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan A/V Grubu İşler İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E  Keşan Belediyesi  Yeni  Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E   Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,  Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

T.C. ENEZ İCRA DAİRESİ 2018/21 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
ENEZ
İCRA DAİRESİ
2018/21 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Enez İlçe, 47 Parsel, ÇERİBAŞI Mahalle/Köy, ELDÜZEN Mevkii, Tarla vasıflı, kumlu-killi, ağır bünyeli, eğimsiz kuru tarım arazisidir. Buğday-Ayçiçek münavebeli ekime uygundur. 
Adresi               : Çeribaşı Köyü 47 Parsel Enez/EDİRNE
Yüzölçümü               :10.100m2
Arsa payı               :Tam
İmar durumu       :  Edirne İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 23/03/2018 tarih ve 3749 sayılı yazısına göre “1/25000 ölçekli Edirne İli Çevre Düzeni Plan hükümlerine tabi olarak yapılması gerekmektedir.”    
Kıymeti                 : 73.780,50 TL
KDV Oranı                :%18
Kaydındaki şerhler  : Dosyada
1.Satış Günü            :14/08/2018 günü 11:15-11:20 arası 
2.Satış Günü            :13/09/2018 günü 11:15-11:20 arası 
Satış Yeri                 : Enez Hükümet Konağı Zemin Kat Çay Ocağı önü
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/21 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/06/2018

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR (2018/311561)

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Keşan, İpsala, Enez ilçe merkezleri ve bu ilçe merkezlerine bağlı yerleşim  yerlerinde ikamet eden Özel Eğitime ihtiyacı olan 117 öğrencinin Keşan Gazi Özel Eğitim Merkezi ve Taşıma Merkezi Özel Eğitim okullarına 180 gün taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/311561
1. İdarenin
a. Adresi                            :Y. ZAFERİYE MAH. HASTANE CAD. TAYFA SK. NO: 3 22800                                                         KEŞAN / EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 284 7141099 - 284 7144625 
c. Elektronik Posta Adresi        : kesan22@meb.gov.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim yılı için İlçemizde bulunan 117 Özel                                                     Eğitim öğrencisinin 17/09/2018 tarihinden 14/06/2019 tarihine kadar                                             toplam 10 araç ve 10 rehber personel ile 180 gün taşınması işi.
                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan, ihale  dokümanı içinde bulunan idari                                             şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                :Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Merkezi (I. - II Kademe) ve Özel                                             Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Müdürlüğü ve Taşıma Merkezi                                             Okulları
c)  Süresi                            :İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                   :Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No:10
b. Tarihi ve saati                         : 25.07. 2018 - 10.30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde öğrenci veya perosenel taşımacılığı yapmış olmak.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu (Zemin Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İHALE İLANI  4’ÜNCÜ MKNZ P TUG K LIĞINA AİT 1963-KRG-BET-0346 ALBÜM NUMARALI BİNANIN HELA, TOPRAKLAMA TESİSATI, DIŞ CEPHE VE ÇATI ONARIMI

İHALE İLANI

 4’ÜNCÜ MKNZ P TUG K LIĞINA AİT 1963-KRG-BET-0346 ALBÜM NUMARALI BİNANIN HELA, TOPRAKLAMA TESİSATI, DIŞ CEPHE VE ÇATI ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/297740
1. İdarenin
a. Adresi                            :İSPAT CAMİ MAHALLESİ KURTULUŞ CAD. 22800 KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 284 7142500-     284 71447 71 
c. Elektronik Posta Adresi        : o5yilmaz@kkk.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü    ve miktarı    :  61 KALEM, ONARIM İŞİ  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan, ihale                                                     dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                :4’ÜNCÜ MKNZ.P.TUG. K.LIĞI GEN. MUZAFFER ALANKUŞ                                                     KIŞLASI KEŞAN /EDİRNE
c)  İşe Başlama tarihi                :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi                                                 yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                        :Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer               :4‘ÜNCÜ MKNZ. P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI                                                     KEŞAN/ EDİRNE
b. Tarihi ve saati                    : 29.06. 2018 - 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş Deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ  VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETENİN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNİN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN “B III VE D IV GRUBU İŞLER”, BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE MİMARLIK
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4'ÜNCÜ MKNZ. P. TUG. K.LIĞI İHALE KOMİSYON  BAŞKANLIĞI KEŞAN / EDİRNE  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 4'ÜNCÜ MKNZ. P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KEŞAN/ EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,  anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.  İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle  anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2017/239TLMT TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2017/239TLMT

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl,  Keşan İlçe, 102  Ada, 53 parsel, SAZLIDERE Mahalle/Köy, tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre betonarme dubleks bina ve arsası vasfında taşınmazın tam hissesi. Taşınmaz üzerinde çatı katlı dubleks binanın olduğu zemin 95m2, 1 kat 80m2, çatı kat  50m2 olmak üzere toplam 225m2 kullanım alanlı zemin katta 1 salon (açık mutfaklı) barbekülü teras 1 yatak odası 1 banyo-wc’nin olduğu, içeriden merdivenle üst kata çıkarıldığı bu katta 3 yatak odası 1 banyo-wc’nin olduğu çatı katında 2 yatak odası 1 banyo wc ile terasın yer aldığı, bahçe içerisinde ahşap kamelya su pompası koruma binası müştemilatı olup halen yazlık konut olarak kullanıldığı, alt yapı hizmetlerinden (yol-su elektrik) yararlandığı, denize kuş uçuşu 275m mesafede olduğu etrafında tek katlı ve 2 katlı yazlık konut olarak kullanılan yapıların olduğu, Keşan-Çamlıca belediyesi tarafından inşaat müsadesi verildiği ancak Çamlıca Belediyesinin kapanan belediyeler arasında yer alması nedeniyle imar müsadesinin Edirne İl Özel İdaresine devredildiği belirtilmiştir. 
Yüzölçümü        :839,73 m2  Kıymeti       : 560. 400,00 TL   KDV Oranı  : %18 
1.Satış Günü              :06/08/2018 günü 11:30-11:35 arası 
2.Satış Günü             :31/08/2018 günü 11:30-11:35 arası 
Satış Yeri                :KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİ HİZMET BİNASI D.BLOK 2. KAT ZABITA ODASI KEŞAN/EDİRNE
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, vergiler  satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. Maddesiyle aynından doğan vergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47-21/ 7 /1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanunun 21inci Maddesinin ikinci Fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.” 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. Gereği gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı ( tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/239 TLMT sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/06/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2017/37TLMT

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2017/37 TLMT

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İli,  Keşan İlçesi Beyendik Bağlaraltı mevkii 143 Ada, 1 parsel sayılı taşınmaz arsa vasfındadır. Kat irtifakı tesis edilmiş olup 10/4768 arsa paylı, A-blok 6. Kat, 26 nolu bağımsız bölüm borçluya aittir. Halihazırda durum itibari ile SARAL CİTY adlı konut sitesinde bulunan taşınmaz 1 antre, 1 mutfak, 1 salon, 1 ebeveyn banyolu, 3 yatak odası, 1 banyo-wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Antre koridor ıslak hacimler seramik, salon ve yatak odaları laminat parke döşeme kaplamalı, duvarlar alçı sıva üzeri saten  plastik boyalı, kartonpiyerli, amerikan panel iç kapı pvc ısı yalıtımlı, çift cam dış kapı pencere doğramalı toplam mesken kullanım alanı 124m2’dir.
Yüzölçümü        :124m2
Arsa Payı        :10/4768
İmar Durumu    :Beyendik Belediyesi İmar planı içindedir.
Kıymeti                 : 175. 000,00 TL   
KDV Oranı         : %1 
Kaydındaki Şerhler  : Dosyasındadır.
1.Satış Günü              :06/08/2018 günü 10:45-10:50 arası 
2.Satış Günü             :31/08/2018 günü 10:45-10:50 arası 
Satış Yeri                :KEŞAN BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI D.BLOK 2. KAT ZABITA ODASI
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/37 TLMT sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 31/05/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLICA ŞEFLİĞİ GENÇLEŞTİRME SAHASINDA SAHA HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL ÇİT İHATA HİZMET ALIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLICA ŞEFLİĞİ GENÇLEŞTİRME
SAHASINDA SAHA HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL ÇİT İHATA HİZMET ALIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca Şefliği Gençleştirme Sahasında Saha Hazırlığı ve Dikenli Tel Çit İhata Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/262597
1. İdarenin
a. Adresi                            :  Yukarı Zaferi Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN / EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 2847141036 - 2847142033
c. Elektronik Posta Adresi        : kesanisl@ogm.gov.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 31,7 Ha Sahada Diri Örtü Temizliği, Makineli Toprak İşleme ve 7 Km                                         Dikenli Tel Çit İhata
                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı  içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı  yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Çamlıca Orman İşletme Şefliği 10                                         116 ve 138 Nolu Bölmelerde
c) Süresi                            :İşe başlama tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) gündür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferi Mah. Hastane Cad.                                             No:26  KEŞAN 
b. Tarihi ve saati                    :11.06. 2018- 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren  belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Makine ve iş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma saha hazırlığı işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. No:26 Keşan adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü  posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İHALE İLANI  MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ 31 KALEM 11 KISIM alımı

İHALE İLANI

 MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ 31 KALEM 11 KISIM alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/260314
1. İdarenin
a. Adresi                            :İSPAT CAMİ MAHALLESİ KURTULUŞ CAD. 22800 KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 284 7142500-     284 71447 71 
c. Elektronik Posta Adresi        : o5yilmaz@kkk.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  malın
a) Niteliği, türü    ve miktarı    : MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ 31 KALEM 11 KISIM Ayrıntılı                                                 bilgiye EKAP’ta yer alan, ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                         şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                        :4’üncü Mknz. P. Tug. TŞN (TÜK.)- 109 Mal Say. Deposu
                                        Keşan/EDİRNE
c)  Teslim  tarihi                    :Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 1-10 takvim                                         günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                :4’üncü Mknz. P. Tug. İhale Komisyon Bşk.lığı Toplantı Odası 
                                        Keşan/ EDİRNE
b. Tarihi ve saati                    : 07.06. 2018 - 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından  mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin, 4.,7., 10., 11., 5., 6., 3.,  Kısımlarında %15 (On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4'ÜNCÜ MKNZ. P. TUG. İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KEŞAN / EDİRNE  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 4'üncü Mknz.P.Tug. İhale Komisyon Bşk.lığı Toplantı Odası Keşan/ EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İhale Kayıt Numarası: 2018/252278

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- ÇANAKKALE  DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 TOPLU KORUMA EKİP BİNASI yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/252278
1. İdarenin
a. Adresi                            :  CEVATPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. 12 17100 
                                        ÇANAKKALE MERKEZ / ÇANAKKALE
b. Telefon ve faks numarası    : 2862172246- 2862171519
c. Elektronik Posta Adresi        : canakkaleobmihale@ ogm.gov.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 1 adet betonarme “Toplu Koruma Ekip Binası” yapım işi
                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı  içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı  yer                :Keşan Orman fidanlığı içersinde
c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi                                                 yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                        :Yer tesliminden itibaren 150(yüzelli) takvim günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                : Orman Bölge Müdürlüğü- Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No: 12
                                        ÇANAKKALE
b. Tarihi ve saati                    :13.06. 2018- 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 (B) Üst yapı Bina İşleri/ III. Grup/ BI ve BII grubu işlerin dışındaki bina işleri
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı TR 920001 000072 470 316 47 5001 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü  posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle  anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞL ŞEFLİĞİ 322  KOD NOLU YOLDA ÜST YAPI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞL ŞEFLİĞİ 322 
KOD NOLU YOLDA ÜST YAPI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Keşan Orman İşletme Müdürlüğü  Korudağ  Orman İşl Şefliği 322 kod nolu yolda üst yapı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/236484
1. İdarenin
a. Adresi                            :  Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 2847141036- 2847142033
c. Elektronik Posta Adresi        : kesanisl@ ogm.gov.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 322 Kod Nolu Orman Yolunda Üst Yapı Yapım İşi:
                                            5+000 Km
                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı  içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı  yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği                                                     322 kod nolu yolda
c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi                                                 yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                        :Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad.                                         No: 26 22800 Keşan/Edirne
b. Tarihi ve saati                    :28.05. 2018- 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
*1 Adet en az 22 ton ağırlığında Kırıcı Uçlu Aparatı bulunan Ekskavatör
*2 adet damperli kamyon,
*1 adet grayder,
*1 adet lastik tekerlekli silindir (en az 7 ton)
*İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; Fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Kiralık olarak temin edilecek makine veya ekipman için ise noter onaylı kiralama sözleşmesinin (ihalede belirtilen iş bitirme süresince geçerli olmak üzere) üzerine ihale kalan istekli tarafından sözleşmeden sonra işe başlamadan önce idareye teslim etmek zorundadır.
*İş Makineleri Gerekli aparatları ile birlikte iş Süresince iş yerinde Çalışabilir Vaziyette, Operatörleri ile Beraber Bulundurulacaktır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede (17.06.2013 tarih ve 27967 sayı ile düzeltilen) yer alan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin Ek 1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde  A) ALT YAPI İŞLERİ’nin I.GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ, V. GRUP: KARAYOLLARI İŞLERİ (Alt yapı - Üst yapı) ve IX. GRUP: SU YAPILARI işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliği 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No:26 22800 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ, YANGIN EMNİYET YOLLARI TAMİR BAKIMI

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ, 
YANGIN EMNİYET YOLLARI TAMİR BAKIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Keşan Orman İşletme Müdürlüğü  Enez Orman İşletme Şefliği Yangın Emniyet Yolları Tamir Bakımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/236202
1. İdarenin
a. Adresi                            :  Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 2847141036- 2847142033
c. Elektronik Posta Adresi        : kesanisl@ ogm.gov.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 91,45 ha Yangın Emniyet Yolu Bakımı
                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı  içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı  yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Enez Orman İşletme Şefliği                                                     Hudutlarındaki Yangın Emniyet Yolları. 
c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi                                             yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                        :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad.                                         No: 26 22800 Keşan/Edirne
b. Tarihi ve saati                    :23.05. 2018- 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İhale esnasında; en az 170 HP gücünde 1 adet greydere ait; kendi malı olması halinde kendi malı olduğunu gösterir belgeleri, kendi malı olmaması halinde ihale konusu iş süresince geçerli noter onaylı kira sözleşmesi düzenleyeceklerine ait taahhütnameyi komisyona sunmaları zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Benzer İşlere Ait Tebliğin, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A-V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklilerden İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No:26 22800 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, BÜYÜK CAMİ MAHALLESİ  MEHMET  BÖLÜKBAŞI CAD. NO:21 1248 ADA 1 PARSEL PARK ALANINDA KULLANILMAK  ÜZERE OYUN GRUBU, ÇİFTLİ TAHTEREVALLİ, FİTNESS TAKIMI VE DÖKME KAUÇUK  KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, BÜYÜK CAMİ MAHALLESİ 
MEHMET  BÖLÜKBAŞI CAD. NO:21 1248 ADA 1 PARSEL PARK ALANINDA KULLANILMAK 
ÜZERE OYUN GRUBU, ÇİFTLİ TAHTEREVALLİ, FİTNESS TAKIMI VE DÖKME KAUÇUK 
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce, Büyük Cami Mahallesi Mehmet Bölükbaşı Cad. No:21 1248 Ada 1 Parsel Park Alanında kullanılmak üzere oyun grubu, Çiftli tahterevalli, Fitness Takımı ve dökme kauçuk alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2018/235476
1. İdarenin            
a. Adresi            : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey                     Caddesi No: 23/E  22800  KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 284 7141185 - 284 7140985
c. Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi(varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  malın
a. Niteliği, türü ve miktarı        : 1 adet oyun grubu, 1 adet çiftli tahterevalli, 1 adet fitness takımı ve                 270m2 dökme kauçuk mal alımı  
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                 şartnameden ulaşılabilir.
b. Teslim yeri            :İlçemiz Büyük Cami Mahallesi Mehmet Bölükbaşı Cad. No:21 1248                 Ada 1 parsel park alanı
c.   Teslim tarihi        :Söz konusu mal/mallar peyderpey veya tek parti halinde                         sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 takvim günü içerisinde                     mantajı yapılarak kullanılabilir vaziyette idareye teslim edilecektir.
3.İhalenin            :
a. Yapılacağı yer        :Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E Keşan                     Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü                 Keşan/EDİRNE
b. Tarihi ve saati        :30.05.2018 - 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu  alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.  
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli firmalar teklif dosyalarında ayrıca aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1- Oyun alanı elemanları için;
a)İstekli firma üretici ise oyun alanı elemanlarının TS EN 1176-2, TS EN 1176-3 standardına uygun olduğunu gösteren ve kendisine ait ihale tarihi itibariye güncel belgeyi,
b)İstekli firma yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait oyun alanı elemanlarının TS EN 1176-2, TS EN 1176-3 standardına uygun olduğunu gösteren ihale tarihi itibariye güncel belgeyi,
2-Dış mekan egzersiz donanımları için;
a)İstekli firma üretici ise Dış mekan Egzersiz Donanımlarının TS EN 16630 standardına uygun olduğunu gösteren ve kendisine ait ihale tarihi itibariye güncel belgeyi, 
b)İstekli firma yetkili satıcı ise   yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait Dış Mekan Egzersiz donanımlarının TS EN 16630 Standardına Uygun Olduğunu gösteren İhale Tarihi itibariye güncel belgeyi,
Sunmak zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E  Keşan Belediyesi  Yeni  Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E   Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,  mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
 İhale, Kanunun 38’inci maddesinde  öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. ENEZ İCRA DAİRESİ 2018/11 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
ENEZ
İCRA DAİRESİ
2018/11 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Enez  İlçe, 181 Parsel,  ÇERİBAŞI Mahalle/köy, Kuru tarım arazisi, buğday, ayçiçek münavebeli ekime uygundur. Kumlu, killi orta ağır bünyeli, eğimsiz,
Adresi        : Çeribaşı Köyü 181 Parsel  Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        :10.500 m2
Arsa Payı        :Tam
İmar Durumu    : Dosyada
Kıymeti                 : 76.702,50 TL   
KDV Oranı         : %18 
Kaydındaki Şerhler  : Dosyada
1.Satış Günü              :20/06/2018 günü 14:55 -15:00 arası 
2.Satış Günü             :17/07/2018 günü 14:55 - 15:00 arası 
Satış Yeri                :Enez Hükümet Konağı Zemin kat çay ocağı önü - null null/null
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/04/2018

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/4 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
ENEZ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Enez  İlçe, 932 Parsel, VAKIF Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Taşınmaz 1296 m2 arsa üzerinde üç adet bina mevcut olup bilirkişi raporunda “a” harfi ile gösterilen binanın duvarları taştan ve kerpiçten içi ve dışı sıvalı üç odadan oluşmaktadır. Odalar zeminler toprak üzerine naylon muşamba ile örtülü olup iç kapılar ahşap doğramadan, dış pencereler plastik doğramadan yapılıdır. Brüt alan 60 m2 net alan 44 m2 üstü çatı ve kiremit ile örtülü, elektrik ve su tesisatı mevcut tahmini değeri 7.680 TL’dir. Bilirkişi raporunda “b” harfi ile gösterilen binanın duvarları tuğladan içi ve dışı sıvalı bir oda bir mutfak bir banyodan oluşmaktadır. Odanın ve mutfağın zeminleri üzerine naylon muşamba ile örtülü banyo kaleseramik ile kaplı olup iç kapılar ahşap doğramadan, dış pencereler plastik doğramadan yapılıdır. Bürüt alan 30 m2 , net alan 24 m2 elektrik ve su tesisatı mevcut tahmini değeri 8.328 TL, bilirkişi raporunda “c” harfi ile gösterilen binanın duvarları tuğladan, içi ve dışı sıvalı bürüt alan 90 m2, net alan 75 m2, üstü çatı ve kiremit ile örtülü, tahmini değeri 10.692 TL, 932 parsel köy yerleşim merkezinde olup etrafında yapılaşma bulunmaktadır.
Adresi        :Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        :1.296 m2
Arsa Payı        :Tam
İmar Durumu    : Dosyada
Kıymeti                 : 117. 420,00 TL   
KDV Oranı         : %18 
Kaydındaki Şerhler  : Dosyada
1.Satış Günü              :25/05/2018 günü 09:30-09:35 arası 
2.Satış Günü             :20/06/2018 günü 09:30-09:35 arası 
Satış Yeri                :Enez Hükümet Konağı Zemin kat çay ocağı önü Enez - Edirne 
2 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Enez  İlçe, 933 Parsel, VAKIF Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii,  933 parsel ve 1272 m2 arsa üzerinde tapu beyanlar hanesinde cinsi ev ve avlusu olsa da zeminde kargir ev yıkılmış olup betonarme temel 100 m2, tahmini  değeri 10,410 TL, 933 Parsel köy yerleşim merkezinde olup etrafında yapılaşma bulunmaktadır.
Adresi        :Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        :1.272m2
Arsa Payı        :Tam
İmar Durumu    : Dosyada
Kıymeti                 : 124. 890,00 TL   
KDV Oranı         : %18 
Kaydındaki Şerhler  : Dosyada
1.Satış Günü              :25/05/2018 günü 09:45-09:50 arası 
2.Satış Günü             :20/06/2018 günü 09:45-09:50 arası 
Satış Yeri                :Enez Hükümet Konağı Zemin kat çay ocağı önü Enez - Edirne 
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/04/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN (10 yıllığına işyeri kiralama)...

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 S.                    İHALEYE ÇIKACAK                KİRALAMA                   M2              KULLANIM                GEÇİCİ              AYLIK MUHAMMEN                  

  NO:                 YERİN ADRESİ                      SÜRESİ                                             ŞEKLİ                   TEMİNAT                    BEDELİ

   1                 Yukarı Zaferiye Mah. Pazar         10 YIL                    31.48                İŞYERİ                 1,980.00.TL                550,00,TL
                     Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri 
                            J-Blok No:11-15  

   2                  Yukarı Zaferiye Mah. Pazar        10 YIL                   31.48                İŞYERİ                 1,980.00.TL                550,00,TL              

                  Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri  
                              J-Blok No:10-16  

   3               Yukarı Zaferiye Mah.                    10 YIL                 39.21               İŞYERİ                   2,772.00.TL                  770,00. TL
                  İlyasbey Cad.  Çok Amaçlı 
                     Pazar Yeri D-Blok No:3

 

1-Yukarıda  özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
 2-Kiralanacak işyerlerinin her biri için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.
3-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
a- Kişilerden; ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi
b-Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
c-Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,
d-İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
e-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
f-İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. Maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
g- Keşan Belediyesine borcu yoktur yazısı
4.Kiralanacak işyerlerinin İhalesi 03 Mayıs 2018 günü saat 15.30’da  Yukarı Zaferiye Mah. İlyas Bey Cad. No:23/E adresindeki Belediye Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
İLAN OLUNUR.

Son Eklenenler

Yılın ilk ayçiçeği ürününün salon satışında "Milli üretim" vurgusu yapıldı

Keşan’da, 2018 yılının ilk ayçiçeği ürünü dün 2 çiftçi tarafından aynı anda Keşan TB (Ticaret Borsası)’na getirilirken, burada yapılan sembolik salon satışındaki açık arttırmada, kilogramı 2.70 TL’den, Hüseyin Beşer tarafından alındı.

Saat 11.00 sıralarında, Keşan TB Toplantı Salonu’nda başlayan ilk ürün satışına; Gıda Tarım ve Hayvancılık Keşan İlçe Müdür Vekili Gülsüm Gürer, Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, Keşan Ziraat Odası Başkanı Rıfat Mangır, oda ve borsa üyeleri katıldı.

Kaymaz: "Kirli bilgilerden herkesin uzak durması gerekiyor"

Kemalettin Uslu'nun, ayçiçeği hasat sezonunun tüm çiftçiye hayırlı olması temennisinde bulunmasının ardından söz alan Necmi Kaymaz da, tüm çiftçilere, bol ve bereketli hasat sezonu diledi. Türkiye'deki mevcut ekonomiden dolayı kimsenin panik havasında olmaması gerektiğini ifade eden Kaymaz, "Kirli bilgilerden herkesin uzak durması gerekiyor. Kirli bilgiler ile doğru sonuçlar elde edilemez. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve ilgili kuruluşlar ekonomi ile ilgili tüm önlemleri alıyorlar. İktidarı ile muhalefeti ile hepimiz sağ duyu içerisinde birlik olmalıyız. Böylece sıkıntıların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

2 TL'den açık arttırmaya sunuldu

Buğday ve arpa ürününde, meteorolojik olaylardan dolayı olumsuzluklar yaşandığını ifade eden Necmi Kaymaz, çiftçilerin de ayçiçeğine odaklandığını belirterek, iyi bir sezon geçirileceğinin beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Yapılan bu konuşmanın ardından, Maltepe Köyü'nden Nazım Yıldırır ile Keşan'dan Caner Demir tarafından 1'er ton olarak getirilen ayçiçek ürünleri, Keşan TB Personeli Mehmet Emek tarafından 2 TL'den açık arttırmaya sunuldu. Açık arttırma sonucunda, ilk ayçiçek ürünleri, 2.70 TL'den Beşerler Tarım Ürünleri yetkilisi Hüseyin Beşer tarafından alındı. Ürünleri alan Beşer, dövizdeki dalgalanmadan kendilerinin de etkilendiğini dile getirirken, ayçiçeğindeki verimden ise memnun kaldıklarını söyledi.

Girgin: "Bize düşen en önemli şey üretmektir"

Sezon ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İbrahim Girgin ise bereketli bir hasat sezonu dileyerek, şunları söyledi; "Son yağışlar ile buğdayda alamadığımız bereketi inşallah ayçiçeğinde elde ederiz. Üretmekten başka şansımız yok. Şuanda ülkemizin içinden geçtiği durumda birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bize düşen en önemli şey üretmektir. Su, gıda ve enerji dünyada en önemli şeydir. Zaten dünyadaki kavgalar bu kaynaklar yüzünden çıkıyor. Bölge olarak dünyanın en güzel noktasında yaşıyoruz. Gelecekte bunu daha iyi göreceğiz. Burada birinci önceliğimiz, köylerin biran önce suyla buluşmasıdır. Dolayısıyla, büyüklerimizden Hamzadere Barajı'nın tamamlanmasını istiyoruz. Herkes öz sermaye ile ne kadar yatırım yapacağı konusunda kendini yargılasın. Kazanmadan kredi alarak olmaz. İnadına üretmeliyiz." 

Mangır: "Bu sembolik fiyatların gerçekte de verilmesini bekliyoruz"

Rıfat Mangır da çiftçiler olarak üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, salon satışlarında verilen sembolik fiyatları gerçek satışlarda da görmek istediklerini söyledi.

Yıldırır: "Ayçiçek ürününe ne dolar, ne avro lazım değil"

Keşan'da 30 yıldır çiftçilik yaptığını dile getiren çiftçi Nazım Yıldırır da, "Ayçiçeği hasadı ülkemize hayırlı olsun. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olur. Ülke ekonomimizin çok zor bir süreçten geçtiği şu günlerde, bir kez daha ortaya çıkmıştır ki yerli ve milli üretimin ne kadar stratejik öneme sahip olduğuna millet olara şahit oluyoruz. Bugün borsaya getirdiğim ayçiçek ürününe ne dolar, ne avro lazım değil. TL ile alınıp satılan bir ürün. Üretime devam edelim, üretimden kaçınmayalım. Üretirsek, bütün zorlukların altından rahatlıkla çıkarız. İnadına üretim diyoruz. Tarım en milli bir konudur. Tarım onun için milli olmalı. Milli savunma, milli eğitim diyorsak, bu topraklar şehit kanı ile sulandı. Sulanan bu toprakları korumaktan daha milli ne olabilir? Üretmekten kaçınan bir millet olmamalıyız." şeklinde konuştu. Açık arttırmanın sonrasında, Keşan TB Meclisi, her 2 çiftçiye de 50'şer litrelik mazot fişi ile günün anlam ve önemini belirten hatıra tabaklarını Yıldırır ve Demir’e verdi. Keşan Ziraat Odası yönetimi de üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla, her yıl olduğu gibi çiftçilere çeyrek altın hediye etti.

İlker GÜREL

Keskin: “Dövizdeki dalgalanma, süt üreticilerini vuracak..!!”

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, dün, Keşan Süt Üreticileri Birliği’ni ziyaret ederek, basın toplantısı düzenledi.

Saat 12.00 sıralarında başlayan toplantıya, Keskin’in yanı sıra; Keşan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nevzat Meriç’te hazır bulundu.

“Süt fiyatı 1.70 TL olarak belirlendi”

27 Temmuz’da yapılan Ulusal Süt Konseyi Toplantısı’nı değerlendirirken süt fiyatlarının revize edilmesi gerektiğine kayıt düşen Tevfik Keskin, şunları söyledi: “Son yapılan toplantıda, fiyat 1.70 TL olarak belirlendi. Süt Üreticileri Merkez Birliği son yapılan Genel Kurulda da Ulusal Süt Konseyi’nde tekrar görev aldı. Merkez Birliği Başkanı olarak ben konseydeyim. Süt fiyatları tavsiye fiyatı olarak sektör toplantısında belli oluyor. Sektör toplantısı 6 ayda bir gerçekleştiriyoruz. Haziran ayı sonunda yapmamız gereken toplantı seçimler dolayısıyla temmuz ayına sarktı. Temmuz ayının 27’sinde sektör toplantısı yaptık. Bakanlığın gözetiminde oluyor bu toplantı ve buradan çıkan fiyatlar tavsiye fiyatı oluyor. 27 Temmuz’da yapılan toplantıda açıklanan fiyat üretici fiyatıydı. 1.70 TL üretici fiyatı olarak açıkladık. Bazı sanayiciler bunun soğutma bedellerini, birlik paylarını, hizmet bedeli içinde dışında şeklinde bir belirsizlik yarattı. Konseyden çıkan fiyat üretici fiyatıdır. Sütün soğutma bedeli var, elektrik bedeli var, çalışan olmak zorunda, nakliye giderleri var. Bunlar içerisinde olunca süt fiyatını üreticiler kesmek zorunda kaldık ve orada bir kaos yaşandı. Sütün 1.15 TL olduğu zamanlar, Türkiye Süt Merkez Birliği, konseyin içerisinde temsil edilmiyordu. Ondan dolayı sanayiciler bundan faydalandılar. Geçen yıl kasım ayı sonu yapılan konseyde orada olduk. 1.15 TL fiyatı ilan ediliyordu, soğutma bedeli çıktıktan sonra 1.05 TL kalıyordu. Üreticiye, 1.05 TL’den ödemek zorundasınız bu kez de üreticiler birlikler paramızı kesti diyordu. Son yapılan sektör toplantısında ben bunu dile getirdim ve üreticinin eline geçecek para ile soğutma bedelini ayırdım. 1.44 TL üretici fiyatı, 9 kuruş soğutma bedeli şeklinde açıkladık. Fakat Merkez Bankası’nın enflasyon sepetine girdiği zamanlar bu 1.53 TL olarak algılanıyor.”

“1.70 TL yeterli değil”

Hayvancılığın sürdürülebilmesi açısından sütün önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Keskin şunları söyledi: “Bakanlık bir tavsiyede bulundu ve buradan çıkacak fiyat üretici fiyatı dedi. Ve 3.6 yağ, 3.2 proteinli süt 1.70 TL üreticiye ödenecek paraydı. Son günlerde ülkemize ekonomik anlamda saldırılar yapılıyor ve belki fiyatlar yeniden revize edilebilir. Sanayiciler ile üreticiler arasındaki konuyu bu hafta inşallah netleştireceğiz. Şu anda 1.70 TL yeterli değil. Dünya ortalaması hesaplanıp, maliyet ve kar da hesaplanarak tekrar açıklanması lazım. Konseyde maliyet tablomuz var, değerler konduğu zaman rakamlar ortaya çıkıyor.”

“Dövizdeki dalgalanma,

süt üreticilerini vuracak”

Dövizdeki dalgalanmanın süt üreticilerini vuracağına kayıt düşen Tevfik Keskin, sözlerini şöyle tamamladı: “Dövizdeki artış nedeniyle, yem fiyatlarına zam geliyor. Biraz beklemek lazım yeniden taşlar yerine oturacaktır. Yem bizim olmazsa olmazımızdır. Bir yandan damızlık hayvan getiriyoruz, bir yandan kesime gidiyor. Buna ‘dur!’ dememizin çaresi sütün sürdürülebilir bir rakamda olmasıdır. Biz sürdürülebilir bir hayvancılık olmasından yanayız. Sopayı bırakan çoban bir daha sopayı eline almaz.”

(Deniz ÇİL)

 

KİSKÜB'ün "Hasat Şenliği"nde iyi tarımın önemine dikkat çekildi

KİSKÜB (Keşan İlçesi Sert Kabuklular Üreticileri Birliği) yönetimi tarafından düzenlenen "Hasat Şenliği" dün gerçekleştirilirken, ekilişinden hasadına kadar geçen süreçte Keşan TB (Ticaret Borsası)'ndan tahlil anlamında büyük destek alındığının dile getirildiği şenlikte, "İyi Tarım"ın önemine de dikkat çekildi.

Saat 14.00 sıralarında, eski Beyendik yolu 1. kilometresinde bulunan ceviz ve badem ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan şenliğe; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Çevre ve Şehircilik Edirne İl Müdürü Abdullah Bülbül, Keşan'daki STK'ların başkan ve temsilcileri, KİSKÜB yönetimi, üyeleri ile ceviz ve badem yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşlar katıldı.

Uslu: "Devletimizin yetkili organlarına şükranlarımı sunarım"

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan şenliğin açılış konuşmasını, KİSKÜB Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Uslu yaptı. Tüm katılımcılara "hoş geldiniz" diyen Uslu, ceviz-badem üretiminde verdikleri mücadelenin hiç kolay olmadığını belirterek, "Zaman, emek, uğraş ve sabır eşliğinde yılların akışında gerçekleşmiştir. Öncelikle, devletimizin teşvik ve mali destekleri biz üreticilerin gücüne güç katmıştır. Bu nedenle devletimizin yetkili organlarına şükranlarımı sunarım. Gördüğünüz gibi doğayı ıslah edip evcilleştirdik. Vahşi kırları, yamaçları, gözbebeği yapıp adeta cennet mekan haline getirdik. Ne mutlu ki bizlere şimdi ürün alıp-satıyoruz. Dünya tıp otoriteleri, beslenme uzmanları, badem ve cevizin insan sağlığı üzerinde sayılamayacak kadar faydaları olduğunda hemfikirdiler. Hayat iksiri olan badem ve cevizin tüm ülkemizde yaygınlaşmasını canı gönülden arzu ediyoruz." dedi.

"Artık yerli üretim ve yerli malı deme zamanımız geldiğini düşünmekteyiz"

Ayrıca, Türkiye'de badem ve üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin dışarıdan ithal edildiğini dile getiren Uslu, "Bunun çoğunun da Amerika'dan Kaliforniya'dan ithal edildiğini düşündüğümüzde, artık yerli üretim ve yerli malı deme zamanımız geldiğini düşünmekteyiz. Bu konuda herkese yerli malı tüketmeye ve badem cevizi daha fazla üretmeye davet ediyoruz. Ayrıca, ceviz ve badem fidanlarının ekilişinden, hasadına kadar geçen süreçte, gerek tahlil, gerek diğer hizmetlerde bizlere yardımcı olan Keşan Ticaret Borsası yönetimine de teşekkürü bir borç biliriz." diye konuştu.

Bayazıt: "İyi tarım uygulamasında asıl amaç, sağlıklı nesiller yetiştirmektir"

Şafak Uslu'nun yaptığı bu konuşmanın ardından, İyi Tarım Danışmanı Seda Kızılok, İyi Tarım Uygulaması'nın öneminden bahsetti ve sözü Atilla Bayazıt'a verdi. İyi Tarım Uygulaması'nın, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeli olduğunu bildiren Bayazıt, "İyi tarım uygulamasında asıl amaç, sağlıklı nesiller yetiştirmektir. İlimizde 2010 yılında başlayan iyi tarım uygulamaları 2017 yılı sonu itibariyle 156 üreticimizle, toplam 95 bin 142 dekar alanda iyi tarım uygulamalarını yürütmekteyiz. İyi tarım uygulamaları şu an için ilimizde; ceviz, badem, şeftali, nektarin, üzüm, elma, armut, ayva, lavanta ve çeltik ürünleri kapsıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayının artmasını hedefliyoruz. İyi tarım uygulamaları ile talep giderek artacak, artan talep ile birlikte iyi tarım ürünleri pazardaki rekabet gücü de büyüyecektir. Biz de Edirne İl Müdürlüğü olarak üretici, tüketici ve özellikle geleceğin tüketici kitlesi oluşturacak olan öğrenci eğitimleri ile iyi tarım uygulamalarında farkındalığı arttırma hedefindeyiz. İyi tarım uygulamalarında gönül vermiş olan siz üreticilerimizi kutluyorum." şeklinde konuştu.

Bülbül: "Bu bölgeye bereket gelsin diye çalıştık"

Uslu, kendilerine bu konuda çok büyük destek verdiğini söylediği Abdullah Bülbül'e teşekkür ederek söz verdi. Etkinliğin yapıldığı alanın ağaçlandırma sahası olarak düzenlenmesinde emeği bulunduğu söylenen Bülbül, o dönem bölgeye yeni ürün kazandırmanın hesabını yaptıklarını belirterek, şunları söyledi; "Bu anlamda 120 projemiz oldu. Bu bölgeye bereket gelsin diye çalıştık. Bu günleri görünce mevlama şükrediyorum."  

Özder: "Her zaman çiftçimizin yanındayız"

Şenlikte son olarak söz alan Nuri Özder, bu alanda önemli bir iş yapıldığının altını çizerek, "Önemli bir bölümünü ithal olarak temin ettiğimiz bu ürünlerin kendi çiftçimiz tarafından daha iyi şekilde üretilmesi, mutlaka katkı sağlayacaktır. Bu anlamda her zaman çiftçimizin yanındayız." dedi. Yapılan konuşmaların ardından, KİSKÜB'ün ceviz ve badem hasadı için aldığı makineler ile kısa bir hasat gösterisi yapıldı.

İlker GÜREL

Balcılar: “Girdi maliyetlerimiz her geçen gün artıyor”

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar yaptığı açıklamada; çeltik sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, dövizdeki artışla birlikte girdi maliyetlerinin arttığını kaydetti.

“İnşallah üretici en az kayıpla sezonu tamamlar”

Çeltik sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sözlerine başlayan Balcılar, şunları söyledi: “Samsun, Bafra ve Terme bölgelerinde ekilen çeltik ürünlerinde çok yoğun şekilde kurt boğazı hastalığı yaşandığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra; Meriç bölgesinde benzer hastalığın yaşandığını öğrendik. Bölgemizde böyle bir olumsuz durum yaşanmıyor. Ama yaşanan olumsuzluk, Türkiye genelindeki verimi düşürecektir. İnşallah üretici en az kayıpla sezonu tamamlar.”

“İthal pirincin gelmesi zor”

Türkiye’de üretilen pirincin ülkeye yetmediğini ve ithalat yapmak zorunda kalındığını aktaran Sedat Balcılar, “Bugünkü döviz kurlarının artması nedeniyle, ithal pirincin gelmesi de biraz zor. Üreticiler olarak, girdi maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Örnek vermek gerekirse; bu ay ki, elektrik faturalarımız geçen aya göre, yüzde 40 zamlı geldi. Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığım 840 liralık ürün, bin 500 lira olduğunu görüyoruz. Mazot fiyatlarındaki artış, tüketiciye yansımaması için ÖTV’den süspansiyon ediliyor. Fakat, yeni sezonda mazotu en az litresi 10 liradan kullanmak zorunda kalabiliriz. Üretici olarak, bizlerde ne yapacağımızı bilmiyoruz ve önümüzü göremiyoruz.” dedi.

“Yaşanan durum ulusal bir meseledir”

Dövizde yaşanan artışla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Balcılar, “Yaşanan durum, parti meselesi değil; ulusal bir meselesidir. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Üretimi devam ettirebilmek için kendimizi korumamız lazım.” şeklinde konuştu.

“Hasat, 15 Eylül’de başlayacak”

İpsala bölgesinde hasadın ne zaman başlayacağını ifade eden Sedat Balcılar sözlerini şöyle tamamladı: “15 Eylül 2018 tarihi itibariyle, yavaş yavaş hasat başlayacak. 1 Ekim itibariyle de, yoğunluk yaşanacaktır. Üreticimize hayırlı olmasını diliyorum.”

(Deniz ÇİL)

Açar, mantari hastalıklar ile mücadelede önerilerde bulundu

Ziraat Yüksek Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı ve Uzman Tarım Danışmanı Tarım Danışmanları Derneği Muhasip Üyesi Lütfü Açar, çeltikte mantari hastalıklara dikkat çekerek, bu konuda alınabilecek önlemler hakkında önerilerde bulundu.

Açar, çeltik tarımında tarımsal uygulamaların son devresine gelindiğine dikkat çekerek, "Gelinen durum itibari ile özellikle mantarı hastalıkların takip edilmesi önemlidir. Önemli bir konudur. Zamanında gerekli tedbirler alınmadığı takdirde  üretimde telafisi olmayacağı  verim düşüklüğü ile birlikte randıman düşüklüğüne de neden olunmaktadır. Neticesinde de  çeltik üretim  maliyetleri artmakta, ekonomik kayıplar oluşmaktadır. Çeltik tarımında ülkemizin değişik yerlerinde kurtboğazı, sam vurması, pas, yanıklık, mantarı hastalıklar  olarak ta bilinen bu hastalıklar aslında çeltik yanıklık hastalığıdır. Çeltik üreticimizin genel bir uygulaması ile çeltiğin ekiminden takriben 45-50 gün sonrasında Çeltik Yanık hastalığına karşın mücadelesine başlanılmaktadır. Çeltiğin yaprak, yakacık, kın, boğum, başak ve başak sapında zarar yapar. Yüksek oranda nem, düşük sıcaklık ve de bulutlu havalar hastalığın yaygınlaşmasına ve de bulaşmasına en önemli iklimsel faktörlerdir. Üretim tekniklerinden kaynaklanan yanlışlıklar ve de özellikle yanlış gübrelemelerde bu hastalığın yaygınlaşmasında önemli faktörler olduğu da bilinmektedir." dedi.

"Tekrarında ilaçlama gerekebilir"

Hastalığın bölgede genel olarak Temmuz ayı başlarından itibaren görülmeye başlandığını kaydeden Lütfü Açar, "Bu itibar ile mücadelesi de buna göre başlanılmakla birlikte bitkilerin gelişim devreleri içerisinde belirli periyotlarla uygulamalar tekrarlanabilir. Nitekim gelinen devre itibari ile de bu hastalıklara karşın dikkatli olunması önemlidir. Tekrarında ilaçlama gerekebilir. Özellikle geniş çeltik üretim alanlarında kısa bir süre içerisinde mantari hastalıklara karşın zirai mücadelenin yapılması zorlukları bilinmektedir. Bu konuda en etkili yöntem yer aletleri ile ve ilacın belli bir su ile atılmasıdır. Bu konuda yalnız mantari hastalılıklara karşın havadan ilaçlama yapılacak ise bu da belli bir disiplin altında yapılmalıdır. Özellikle geniş ekiliş alanlarında mantari hastalıklara karşın havadan ilaçlama gerekebilir. Bu konu da gerekli özen gösterilmediği takdirde yapılan işte bir anlam taşımayacağı gibi üretim açısından da etkili bir mücadele olmayacaktır. Çünkü bu uygulamalardan etkin mücadelenin oluşması için de kullanılacak ilaçların atım şekli ve de su ile karışım oranları da önemlidir. Şayet havadan ilaçlama yapılması söz konusu ise yetkili makamların bilgileri dahilinde yapılması önemlidir. Aksi durumda mağduriyetler yaşanmaktadır." diye konuştu.

İlker GÜREL

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar