Son Dakika
Uğur Mumcu, katledilişinin 27. yılında anıldıDr. Uğur Özdağlı'dan rahatlatan açıklama: "Salgın azalmaya başladı ve kısa zamanda bitecek "Kuvancı: "Karne hediyesi ne alacağım’ diye düşünmek yerine, bir enstrüman hediye edin"Gaytancıoğlu, Helvacıoğlu'nun sözlerine cevap verdi: "Komik"“Keşan’da doğal gaza geçiş oldu ama  hava kirliliği yaşanmaya devam ediyor”“2020 yılında, bamya ekim alanlarında düşüş yaşanacak”Yeni aldığı otomobil alev aldıUzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Akman trafik kazasında yaralandıAksal ve Kılınç, ROMDER’i ziyaret ettiKunduracılar Çarşısı'nda şimdi de doğal gaz konuşuluyor

Kategori : Resmi İlan

5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI DEVLET HASTANESİ - KEŞAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ - KEŞAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2020/30943
1-İdarenin                                          :
a) Adresi                                             : DEVLET HASTANESI KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası            : 2847143434 - 0284 7141050
c) Elektronik Posta Adresi                   : kesandevlet@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI   Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                       : Keşan Devlet Hastanesi Biyomedikal ve Ayniyat Depoya    teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi                                     : Teslimatlar mesai saatleri (08:00-16:00) içinde Keşan Devlet  Hastaneleri teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasına  müteakip 30 (Otuz) takvim günü içinde çalışır halde teslim edilecektir. Ayrıca mevzuatı gereği kalibrasyonu zorunlu olan cihaz ve demirbaşlar kalibrasyonları yapılmış olarak   kalibrasyon sertifikaları ile birlikte teslim edileceklerdir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : Keşan Devlet Hastanesi Aşağızaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi No:22 Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                                  : 03.02.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren ürünler; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacak, istekli firmalar teklifleri ekinde barkod numaralarını belirtecek ve imzalı ve kaşeli olarak (Birim fiyat teklif cetveli ya da isteklilerce hazırlanacak form kabul edilecektir) teklif zarfında konulacak veya teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden alınan ve durumu tevsik eden çıktılar ihale dosyasında sunulacaktır. İstekli firmaların teklifleri ekinde barkod numaralarının imzalı ve kaşeli olarak sunulmadığı ya da Ürün Takip Sisteminden (ÜTS) alınan ve durumu tevsik eden çıktıların ihale dosyasında sunulmadığı durumlarda isteklilerin ilgili kısım için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İhaleye iştirak eden istekliler; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacaklar, isteklinin imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna ilişkin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kaydının olması zorunlu olup, tekliflerin değerlendirme aşamasında teklif ekinde sunulan barkod numaralarından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden sorgulamalar yapılacak, ilgili ürün için bayiliği bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesini asıl/noter onaylı suret ya da “aslı idarece görülmüştür” şerhleri taşıması zorunludur. Bu şartı sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi taahhütname şeklinde verilecektir. Taahhütnamede her bir cihaz için uptime' ın %95 altına düştüğü her 1 iş günü için bire üç olarak garanti süresinin uzatılacağı belirtilecek olup, kendi taahhütleri ile üretici ve/veya ithalatçı firmalarında taahhüdü ihale dosyasına sunulacaktır.
2-Cihazlarla ilgili arıza durumunda ulaşılabilecek servis bilgileri ve teknik elemanlara ait bilgiler ihale dosyasına sunulacaktır
3-2 yıl garanti süresince cihazlarda oluşabilecek her türlü arıza, bakım, onarım kalibrasyon ve yedek parça (sarf niteliğince olanlar hariç) firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Firma bunu antetli kağıdıyla taahhüt edecektir.
4- Mikroskop fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalı, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 yıl garanti karşılığı yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. 
5- Firma cihazın bütün fonlsiyonlarının öğrenilmesi amacıyla kullanıcılara kullanıcı eğitimi, Tıbbi Cihaz Atölyesinde çalışan mühendis ve teknikerlere cihazın çalışma prensibi, temel arızalar ile ilgili olarak üxretsiz eğitim düzenleyecektir. bu eğitimi sertifikalandıracaktır. 
6-Firma vermiş olduğu eğitimi, Tıbbi Cihaz atölyesinden alacağı, 'Biyomedikal Dayanıklı Kullanıcı Eğitim Formu ' nu doldurup belgelendirecektir. 
7-Klinik mühendislik için teknik ve kullnıcı eğitimi düzenlenecektir. Firma bunu antetli kağıdıyla taahhüt edecektir. 
4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların/broşür teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir.
b) İhaleye katılacak olan firma kuracağı sistemin/cihazın/cihazların hangi ........marka, ........model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgesini teklifle birlikte verecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Devlet Hastanesi Aşağızaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi No:22 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  MÜDÜRLÜĞÜ’NCE GAZ KLOR TÜPÜ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON 
MÜDÜRLÜĞÜ’NCE GAZ KLOR TÜPÜ
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce Gaz Klor Tüpü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2020/33172
1-İdarenin                                          :
a) Adresi                                             : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi
                                                             İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası            : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi                   : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 5 Adet 800 Litrelik Gaz Klor Tüpü   Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  ulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                    : Keşan Belediyesi Kadıköy Rasim Ergene İçme ve Kullanma  Suyu Tesisleri
c) Teslim tarihi                    : İdarenin Talep Ettiği Miktarda Mal, sözleşmenin imzalandığı  tarihten itibaren 60 Takvim Günü İçerisinde Kadıköy Rasim Ergene İçme ve Kullanma Suyu Tesislerine Teslim Edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan  Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                    : 30.01.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Firmalar Teklif Dosyalarında Ayrıca Aşağıdaki Belgeleri Sunmak Zorundadır. 
a) İstekli firma üretici/imalatçı ise; teklif zarfı içerisinde kendisine ait ihale tarihi itibariyle güncel ISO 9001:2015 belgesi, Tanklara ait ADR-2015 direktifine uygun olarak TSE veya TURK LOYDU tarafından verilmiş tip onay belgesi, Klor vanalarına ait TS EN ISO 10297 standarda uygun tip onayı belgesini
b) İstekli firma yetkili satıcı ise, teklif zarfı içersinde tedarik edeceği malın imalatçısından/ üreticisinden kendisine verilmiş güncel satış yetki belgesi ile, imalatçı/üretici firmaya ait ihale tarihi itibariyle güncel ISO 9001:2015 belgesi, Tanklara ait ADR-2015 direktifine uygun olarak TSE veya TURK LOYDU tarafından verilmiş tip onay belgesi, Klor vanalarına ait TS EN ISO 10297 standarda uygun tip onayı belgesini sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler şunlardır;
1.Sanayi sicil belgesi
2.Kapasite raporu
3.İmalat yeterlik belgesi
4.Yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
İsteklinin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteki firmalar, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince, tedarik edeceği gaz klor tüplerinin teknik özelliklerinin içeren doküman, katalog vb. ihale dosyası içinde ibraz edeceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KUNDURACILAR ÇARŞISININ TARİHİ KİMLİĞİNİN YENİDEN KAZANDIRILMASI İÇİN YOL, TRETUVAR VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI

KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, KUNDURACILAR ÇARŞISININ TARİHİ KİMLİĞİNİN YENİDEN KAZANDIRILMASI İÇİN YOL, TRETUVAR VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Kunduracılar Çarşısının Tarihi Kimliğinin Yeniden Kazandırılması İçin Yol, Tretuvar Ve Çevre Düzenlemesi Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/20057
1-İdarenin
a) Adresi : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2500 m2 Alanda Projesinde Belirtilen Muhtelif Miktarlarda 85 Kalem Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Keşan İlçesi Kunduracılar Çarşısı Mevkii (Mahal Listesinde, Projelerde Belirtilen Yerler)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 31.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/XVIII Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/522 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ

2019/522 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 0 Ada, 665 Parsel, BEYENDİK Mahalle/Köy, Hacıköy Yolu Mevkii, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla vasfında taşınmazın tam hissesi. Killi tınlı toprak yapısında, toprak derinliği ve strüktürü iyi, makineli tarıma elverişli, asitli ve alkalilik sorunu olmayan 2. sınıf tarım arazisi özelliğinde olup kuru tarım arazisidir. Münaveli olarak ayçiceği ve buğday ekilmekte, taşınmaz Beyendik Meriç asfalt yoluna sınır vaziyettedir.
Yüzölçümü : 9.950 m2   Kıymeti : 99.500,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz-İpotek
1. Satış Günü : 02/03/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 30/03/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri: KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/522 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/3755 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ
2019/3755 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri           : Edirne İli, Keşan İlçesi, İspatcami Mah, 16 Ada, 21 Parsel, 1.509.66 metrekare yüzölçümlü B blok 4.kat + çatı katı 19 nolu dubleks daire vasfındaki taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlı olup taşınmaz üzerindeki arsa pay oranı 196/4184'dir.Taşınmaz 4. katta 1 antre, 1 mutfak, 1 salon, 3 yatak odası, 1 banyo, wc ve balkon çatı katında 2 oda banyo ve açık terastan oluşmaktadır. Antre koridor ıslak hacimler seramik, salon ve yatak odaları laminant parke döşeme kaplamalı, duvarlar alçı sıva üzeri saten plastik boyalı kartonpiyerli, amerikan panel iç kapı pvc ısı yalıtımlı, çift cam dış kapı pencere doğramalı 1. sınıf mutfak dolapları ve granit tezgahlı, doğal gazlı ısınma, asansörlü ve çelik kapılıdır. Brüt 174 metrekare, net 144 metrekare alana sahiptir. Alt yapı hizmetleri tamamlanmış tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın değeri 275.000.00 TL'dir.
Kıymeti                     : 275.000,00 TL
KDV Oranı                 : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü            : 02/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü            : 06/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri                  : KEŞAN BELEDİYESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ SALONU FUAYE ALANI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3755 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ 2018/4471 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ

2018/4471 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 385 Ada, 50 Parsel, BÜYÜKCAMİ Mahalle/Köy, A Blok 1. Kat 17 Nolu Daire Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre mesken vasfında taşınmazın tam hissesi.
İmar Durumu: Bitişik nizam 4 kat konut imarlı.
Hali hazır Durumu: 1 antre 1 mutfak, 1 salon, 3 yatak odası, 1 banyo wc ve bolkonlardan oluşmakta. Antre Koridor ıslak hacimlerseramik, salon ve yatak odaları laminat parke döşeme kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri saten plastik boyalı kartonpiyerli, tahta iç kapı pvc ısı yalıtımlı, çift cam dış kapı pencere doğramalı 1. sınıf mutfak dolapları ve granit tezgahlı olduğu, Doğalgaz ısınma, Asansörlü ve Çelik kapılı olduğu. Altyapı hizmetleri tamamlanmış tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı, satışa konu taşınmaz Keşan İlçe merkezinde Hükümet Konağı arkasında ara sokakta kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 137 m2Arsa Payı : 675/26839 Kıymeti : 205.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Haciz-İpotek
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri:KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4471 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.KEŞANİCRA DAİRESİ 2019/252 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KEŞANİCRA DAİRESİ

2019/252 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 0 Ada, 1281 Parsel, ERİKLİ Mahalle/Köy, Zemin Kat 1 Nolu Daire Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre mesken vasfında taşınmazın tam hissesi.
İmar Durumu: Satışa konu ana taşınmaz 1/1000 lik Erikli Uygulama İmar Planına göre 2 kat konut alanında kalmakta ve Hmax6,50, ayrık nizam 2 kat yapılaşma şartlarına sahiptir.
Halihazır Durumu: Satışa konu taşınmaz Erikli Köyü sahilinde sahile yaklaşık 200 m mesafede yer almakta olup bölgede 1-2 yazlık konut binaları ile az sayıda boş arsa bulunmakta. Taşınmaz betonarme karkas yapı tarzında zemin+1 normal katlı binanın zemin Katında, kattaki tek daire konumunda yer almakta 60 m2 daire 30 m2 balkon alanlı Salon+mutfak, oda banyo ve balkondan oluşmakta.Binanın dışı boyalı, çatısı örtülü değildir.
Yüzölçümü: 90 m2Arsa Payı : 2/5 Kıymeti : 270.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Haciz- İpotek
1. Satış Günü : 17/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 19/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 0 Ada, 1281 Parsel, ERİKLİ Mahalle/Köy, 1. Kat 2 Nolu Daire Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre mesken vasfında taşınmazın tam hissesi.
İmar Durumu: Satışa konu ana taşınmaz 1/1000 lik Erikli Uygulama İmar Planına göre 2 kat konut alanında kalmakta ve Hmax6,50, ayrık nizam 2 kat yapılaşma şartlarına sahiptir.
Halihazır Durumu: Satışa konu taşınmaz Erikli Köyü sahilinde sahile yaklaşık 200 m mesafede yer almakta olup bölgede 1-2 yazlık konut binaları ile az sayıda boş arsa bulunmakta. Taşınmaz betonarme karkas yapı tarzında zemin+1 normal katlı binanın 1. Katında, kattaki tek daire konumunda yer almakta 60 m2 daire 30 m2 balkon alanlı Salon+mutfak, oda banyo ve balkondan oluşmakta.Binanın dışı boyalı, çatısı örtülü değildir.
Yüzölçümü: 90 m2Arsa Payı : 3/5 Kıymeti : 270.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Haciz-İpotek
1. Satış Günü : 17/02/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 19/03/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri:KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/252 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Keşan 1.Asliye Hukuk Mahkemesi

ADALET BAKANLIĞI'NDAN

Keşan 1.Asliye Hukuk Mahkemesin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2014/19 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyana Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun Hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/198 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ
2019/198 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 302 Ada, 8 Parsel, AŞAĞIZAFERİYE Mahalle/Köy, ZEMİN+BODRUM KAT 26 NOLU DAİRE Nolu Bağımsız Bölüm Edirne İli Keşan İlçesi Aşağı Zaferiye Mah. 302 ada 8 parsel zemin bodrum işyeri vasfında 26 nolu bağımsız bölüm
İmar durumu: Bitişik nizam 5 kat konut ve ticaret imarlı
Kullanım durumu : İşyeri 155m2
Taşınmaz özeliği: Depo ve zemin kattan oluştuğu
Yüzölçümü : 155 m2
İmar Durumu : Bitişik nizam 5 kat konut ve ticaret imarlı
Kıymeti : 299.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Y planı 28/05/2015 ve tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 27/01/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Yeni Keşan Belediyesi Hizmet Binası tiyaatro ve konferans salonu - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 302 Ada, 8 Parsel, AŞAĞIZAFERİYE Mahalle/Köy, ZEMİN+BODRUM KAT 25 NOLU DAİRE Nolu Bağımsız Bölüm Edirne İli Keşan İlçesi Aşağı Zafireye mah. 302 ada 8 parsel Zemin Bodrum İşyeri vasfında 25 Nolu Taşınmaz
İmar Durumu: Bitişik nizam 5 kat konut ve ticaret işmarlı
Kulanım durumu: işyeri 145m2
Taşınmaz Depo ve zemin kattan oluşmakta
Yüzölçümü : 145 m2
İmar Durumu : Bitişik nizam 5 kat konut ve ticaret imarlı
Kıymeti : 248.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Y planı 28/05/2015 ve tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 27/01/2020 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası tiyatro ve konferans salonu - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 1304 Ada, 4 Parsel, YUKARIZAFERİYE Mahalle/Köy, C BLOK ZEMİN KAT A GİRİŞİ 1 NOLU DAİRE Nolu Bağımsız Bölüm Edirne İli Keşan İlçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi 1304 ada 4 parsel C Blok A Giriş Zemin Kat 1 Nolu Mesken
İmar durumu: Ayrık nizam 7 kat E:1,00 konut imarlı olduğu
Kulanım durumu: mesken 118m2
Taşınmaz özelikleri: 1 antre, 1 mutfak, 1 salon, 3 yatak odası 1 banyo-wc ve balkondan oluşmakta Antre koridor ıslak hacimler seramik, salon yatak odaları laminat parke döşeme kaplımalı , duvarlar alçı sıva üzeri saten plastik boyalı asansor ve çelik kapılı.
Yüzölçümü : 118 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 7 kat E:1,00 konut imarlı olduğu
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Y. Plan 29/09/2016
1. Satış Günü : 27/01/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Keşan Beledeyisi Yeni Hizmet Binası tiyotro ve konferans salonu - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/198 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2019
(İİK m.126)

MOTORİN EURO DİZEL YENİMUHACİR BELEDİYESİ

MOTORİN EURO DİZEL
YENİMUHACİR BELEDİYESİ
Motorin Euro Dizel alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                        : 2019/646115
1-İdarenin
a) Adresi                                             : YENİMUHACIR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. 5 22890   KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası                : 2847637001 - 2847637283
c) Elektronik Posta Adresi                   : yenimuhacirbel@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)               
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                    :  25000 Litre - Motorin Euro Dizel     Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                      : Yenimuhacir Belediye Başkanlığ'na ait Akaryakıt Deposu
c) Teslim tarihi                                    :  01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında İdare Tarafından  İstenilen Miktarda Mal Teslimi Yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                :  YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUHACİR BELDESİ KÜTÜPHANE CADDESİ NO:5 22890  KEŞAN /EDİRNE
b) Tarihi ve saati                                  : 17.12.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınmış olan İşletme  Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan 
İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış olan İşletme Belgesi
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklinin bağlı olduğu meslek odası sicil kayıt belgesi
isteklinin bağlı olduğu meslek odası faaliyet belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUHACİR BELDESİ KÜTÜPHANE CADDESİ NO:5 22890 KEŞAN /EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN FİDANLIK ŞEFLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE BORDÜR, PARKE TAŞI VE OLUK TAŞI ALIMI

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN FİDANLIK ŞEFLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE BORDÜR, PARKE TAŞI VE OLUK TAŞI ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Keşan Fidanlık Şefliğinde Kullanılmak Üzere Bordür, Parke Taşı ve Oluk Taşı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/628405
1-İdarenin
a) Adresi : Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2847141036 - 2847142033
c) Elektronik Posta Adresi : kesanisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Granüllü Plak Taşı her renkte 600 m2, Kilitli beton parke taşı her renkte 2800 m2, Granüllü beton bordür taşı 150 metretül, beton bordür taşı 2300 metretül her renkte , beton oluk taşı 500 metretül.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Keşan Fidanlık Şefliği
c) Teslim tarihi : İDARE VE YÜKLENİCİ FİRMA ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN 7 GÜN İÇERİSİNDE MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer   : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No: 26 Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati   : 10.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VE İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ SANAYI SİCİL BELGESİ VEYA MESLEK ODASI BELGESİ
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELER

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No: 26 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (İşyeri kiralama ihalesi

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NU İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ KİRALAMA SÜRESİ M2 KULLANIM ŞEKLİ GECİCİ TEMİNAT AYLIK/YILLK MUHAMMEN BEDELİ
1 Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2 H/7 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE
3 YIL
 
15,75m2 İŞYERİ 216,00TL 350,00TL
 AYLIK
2 Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2-J/32 Kat:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE
3 YIL
15,45m2 İŞYERİ 324,00TL 300,00TL
 AYLIK
3 Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:30-2/14 K:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE
3 YIL
15,51m2 İŞYERİ 108,00TL 100,00TL
 AYLIK
4 Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:32/A-69 Kat:3 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi KEŞAN
3 YIL
25.45m2 İŞYERİ 378,00TL 350,00
AYLIK
5 Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Sokak No:1/1 Adresinde bulunan eski muhtarlık binası Keşan/EDİRNE
3 YIL
18,00m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
 AYLIK
6 Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/13 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE
3 YIL
  TÜP DEPOSU 202,50TL 2.250,00TL
YILLIK
7 Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/10 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE
3 YIL
  TÜP DEPOSU 202,50TL 2.250,00TL
YILLIK
8 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:6 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 432,00TL 400,00TL
 AYLIK
9  İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:12 Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 432,00TL 400,00TL
 AYLIK
10 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:20 Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 432,00TL 400,00TL
 AYLIK
11 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok Z-6 Kapısı ve Soğutma sistemi olmayan  ( 12m2)buzhane Keşan/EDİRNE

3 YIL
12m2 BUZHANE 286,20TL 265,00TL
 AYLIK
12 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:13 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
 AYLIK
13 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:16 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE
3 YIL
50m2 İŞYERİ 540,00TL 500,00TL
AYLIK
14 İzzetiye Mahallesi 1034 Parsel 3.000m2 Tarla Keşan/EDİRNE
3 YIL
3000m2 TARLA 54,00TL 600,00TL
 YILLIK
15 İspat Cami Mahallesi Barış Sokak No:6 adresinde bulunan Park ve İçerisindeki 2 adet işyeri Keşan EDİRNE
3 YIL
1.100m2 PARK VE İŞYERİ   540,00TL 500,00TL
 AYLIK
16 Mecidiye Köyü 130 Ada 7 Parselde bulunan Tarla
3 YIL
20.400,46m2 TARLA 360,00TL 4.000,00TL
YILLIK
17 Aşağı Zaferiye Mah. Prof Dr. Muammer Aksoy Cad. No:76 Berkin ELVAN Parkı Keşan
3 YIL
 
1.000m2 PARK 864,00TL 800,00TL
AYLIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralama  ihaleye çıkarılacaktır.
2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     
3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                                   

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

.      Yaş Sebze Meyve Halinde bulunan İş yerleri için kiralama ihalesine girecek olan firmaların ve kişilerin 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yaş sebze ve meyve ticareti yapması zorunludur. Buzhaneler için ise Vergi Kayıtlarının olması gerekmektedir. İhale kesinleştikten sonra 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe istinaden sözleşme yapmak için ilgili evraklar Hal Yönetim Birimi tarafından istenecektir.
4-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
5- İhaleye katılacak istekliler ihale geçici teminat ve güvence bedelini 28 Kasım 2019 tarihi saat:15.00’a kadar yatırmak zorundadır. Bu saatten sonra yatırılan teminat ve güvence bedelleri dikkate alınmaz ve ihaleye katılamazlar.
6- 2886 Sayılı Devlet İhale Komisyonu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
7- Kiralama İhalesi 28 Kasım 2019  günleri  saat 15.00’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İLAN OLUNUR

(14 Kasım 2019) KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

S.NU

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK/YILLK MUHAMMEN BEDELİ

1

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2 H/7 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

15,75m2

İŞYERİ

216,00TL

350,00TL

 AYLIK

2

Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak No:2-J/32 Kat:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

15,45m2

İŞYERİ

324,00TL

300,00TL

 AYLIK

3

Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:30-2/14 K:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

15,51m2

İŞYERİ

108,00TL

100,00TL

 AYLIK

4

Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad. No:32/A-69 Kat:3 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi KEŞAN

 

3 YIL

25.45m2

İŞYERİ

378,00TL

350,00

AYLIK

5

Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Sokak No:1/1 Adresinde bulunan eski muhtarlık binası Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

18,00m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

6

Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/13 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

TÜP DEPOSU

202,50TL

2.250,00TL

YILLIK

7

Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi 1/10 Nolu Tüp Deposu Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

TÜP DEPOSU

202,50TL

2.250,00TL

YILLIK

8

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:6 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

432,00TL

400,00TL

 AYLIK

9

 İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:12 Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

432,00TL

400,00TL

 AYLIK

10

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:20 Keşan/EDİRNE

 

 

 

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

432,00TL

400,00TL

 AYLIK

11

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok Z-6 Kapısı ve Soğutma sistemi olmayan  ( 12m2) buzhane Keşan/EDİRNE

 

 

3 YIL

12m2

BUZHANE

286,20TL

265,00TL

 AYLIK

12

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:13 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

13

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak No:4 Yaş Sebze Meyve Hali D Blok No:16 ( 50m2) İşyeri Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

50m2

İŞYERİ

540,00TL

500,00TL

AYLIK

14

İzzetiye Mahallesi 1034 Parsel 3.000m2 Tarla Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

3000m2

TARLA

54,00TL

600,00TL

 YILLIK

15

İspat Cami Mahallesi Barış Sokak No:6 adresinde bulunan Park ve İçerisindeki 2 adet işyeri Keşan EDİRNE

 

3 YIL

1.100m2

PARK VE İŞYERİ  

540,00TL

500,00TL

 AYLIK

16

Mecidiye Köyü 130 Ada 7 Parselde bulunan Tarla

 

3 YIL

20.400,46m2

TARLA

360,00TL

4.000,00TL

YILLIK

17

Aşağı Zaferiye Mah. Prof Dr. Muammer Aksoy Cad. No:76 Berkin ELVAN Parkı Keşan

 

3 YIL

 

1.000m2

PARK

864,00TL

800,00TL

AYLIK

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi  2886 Sayılı  Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralama  ihaleye çıkarılacaktır.

2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için ayrı ayrı 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.     

3- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;        

Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi.

Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

.           Yaş Sebze Meyve Halinde bulunan İş yerleri için kiralama ihalesine girecek olan firmaların ve kişilerin 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerine göre yaş sebze ve meyve ticareti yapması zorunludur. Buzhaneler için ise Vergi Kayıtlarının olması gerekmektedir. İhale kesinleştikten sonra 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmeliğe istinaden sözleşme yapmak için ilgili evraklar Hal Yönetim Birimi tarafından istenecektir.

4-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

5- İhaleye katılacak istekliler ihale geçici teminat ve güvence bedelini 28 Kasım 2019 tarihi saat:15.00’a kadar yatırmak zorundadır. Bu saatten sonra yatırılan teminat ve güvence bedelleri dikkate alınmaz ve ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Devlet İhale Komisyonu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.

7- Kiralama İhalesi 28 Kasım 2019  günleri  saat 15.00’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı  salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.   İLAN OLUNUR

 

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/3081 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

                                                                                                  T.C.
                                                                                               KEŞAN
                                                                                           İCRA DAİRESİ
                                                                                         2019/3081 ESAS
                                                                        TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 420 Ada, 22 Parsel, YENİMUHACİR/İSTİKLAL Mahalle/Köy, Dokuzyalak Mevkii, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla vasfında taşınmazın tam hissesi.
Halihazır Durumu: Taşınmaz kapama ceviz bahçesi özelliğinde etrafı tel örgü ile çevrili, içerisinde 150 adet şebin-birecik yerli cins ortalama 20 yaşında ceviz ağacı bulunmakta, Taşınmaz içerisinde ayrıca 1000 m2 lik yarı açık üstü kapalı küçükbaş hayvan bakım barınağı ve buna bağlı olarak bekçi - bakıcı malzeme odası şeklinde yapı mevcuttur.
Yüzölçümü : 12.910,91 m2Kıymeti : 516.404,40 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Haciz- İpotek
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 13/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞ TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3081 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2017/438 Esas İLAN

                                                                                                       T.C.
                                                                                                    KEŞAN
                                                                              2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                                                                                          Sayı :2017/438 Esas
                                                                                                      İLAN

Davacı TAHİR ALTIN tarafından; dava konusu Edirne ili, Keşan İlçesi, Bahçeköy hudutlarında kain kuzeyinde 108 ada 3 parsel, doğusu 109 ada 4 parsel, batısı 108 ada ve 8 parsel ile çevrili 7.530,29 m2 miktarlı tapulama dışı boşluk niteliğinde tarım arazisinin TMK 713/1 Madde gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Keşan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/438 esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince, İlan olunur.

  TMMOB MİMARLAR ODASI İstanbul Büyükkent Şubesi Keşan Temsilciliği         

                                 

  TMMOB MİMARLAR ODASI

İstanbul Büyükkent Şubesi Keşan Temsilciliği                                                                                    

 Temsilciliğimizin seçimli toplantısı aşağıdaki gündemle 16 kasım 2019 tarihinde saat:14.00 de salt çoğunlukla yapılacaktır.İlk seçim toplantısında çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte 23 Kasım 2019 tarihinde yine aynı gündemle yapılacaktır.                .
1-Açılış
2-Başkanlık Divan Seçimi
3-Saygı Duruşu
4-Açılış Konuşmaları
5-Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesine (5 Asil-5 Yedek)
6-Dilek Ve Temenniler
7-Kapanış
Seçimli toplantı yeri,tarihi ve saati:
 Üye Salt Çoğunluğu ile:
Yuk. Zaf. Mah. Paşayiğit Cd.no32/A 103 K:4       16.11.2019 saat:14.00-17.00
 Üye Salt Çoğunluğu Aranmaksızın         
Yuk. Zaf. Mah. Paşayiğit Cd.no32/A 103 K:4      23.11.2019 saat:14:00-17:00    
 

KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/549974

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842352703 - 2842352695

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Edirne İli, Keşan İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

12.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşleride Benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen (C)II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ ile (C)IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

MOTORİN EURO DİZEL YENİMUHACİR BELEDİYESİ

MOTORİN EURO DİZEL

YENİMUHACİR BELEDİYESİ

MOTORİN EURO DİZEL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/507732

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİMUHACIR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. 5 22890 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847637001 - 2847637283

c) Elektronik Posta Adresi

:

yenimuhacirbel@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25000 LİTRE MOTORİN EURO DİZEL
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

YENİMUHACİR BELEDİYESİ AKARYAKIT DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASINDA İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN MİKTARDA MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUHACİR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. NO:5 22890 KEŞAN /EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

12.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
 

Detaylı bilgi için MAİUY Md. 38 ve KİGT Md. 58 de yer alan düzenlemelere bakınız.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

AKARYAKIT BAYİLİĞİ BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUHACİR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. NO:5 22890 KEŞAN /EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. KEŞAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2019/578 E. TMK 713 İLANI

T.C.
KEŞAN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/578 E.
TMK 713 İLANI

TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Edirne İli, Keşan İlçesi Akhoca köyü 110 Ada 1 Parsel sayılıtaşınmaz.
Davacı Üzeyir MERİÇ tarafından davalıNazire ÖZTEKİN, Mükerrem BAHADIR, Rerecebiye SEZER aleyhine Muris Muvazaası yanında TMK 713.maddesi kapsamında tapu iptali ve tescil davasında dava konusu taşınmazınTMK 713. maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, dava konusu edilen Edirne İli Keşan İlçesi Akhoca Köyü 110 ada ve 1 parselde kayıtlı taşınmazın TMK 713. maddesi gereğince tescili istenildiğinden; taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/311 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2019/311 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 16 Ada, 24 Parsel, İSPATCAMİ Mahalle/Köy, 4. Kat 15 Nolu Daire Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla vasfında taşınmazın tam hissesi.
İmar Durumu: Ayrık nizam 5 kat imarlı önden 5 metre yanlardan ve arka bahçe 3,5 metre çekme yapılarak TAKS:0,40 KAKS:2,00 emsale sahip olduğu belirtilmiştir.
Halihazır Durumu:Taşınmaz 1 antre, mutfak, 1 salon, 2 odası , banyo-wc çamaşırlık ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Çelik kapılı iç oda kapıları Amerikan kapı, odalar laminat parke kaplı 1. sınıf mutfak dolabı ve tezgahlı Pvc çift cam dış kapı pencere doğramalı, mantolamalı, asansözlü, doğalgazlı yapı, alt yapı hizmetlerini tamamlamış tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 100 m2 Arsa Payı : 103/1328 Kıymeti : 185.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Haciz-İpotek
1. Satış Günü : 02/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/311 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Son Eklenenler

Uğur Mumcu, katledilişinin 27. yılında anıldı

24 Ocak 1993 tarihinde, otomobiline konulan bombayla katledilen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, dün, düzenlenen etkinlikle anıtı başında anıldı.

“Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında düzenlenen anma programı, saat 12.30 sıralarında başladı.

Uğur Mumcu’nun katledilişinin 27. yılında, anıtı önünde düzenlenen anma programına; Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, Keşan’daki siyasi parti temsilcileri,  sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Sunuculuğunu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Anıl Çakır tarafından yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program; Avukat Deniz Kalfa Günay ve Gazeteci Bülent Saylam konuşmasıyla devam etti.

Kalfa Günay: “Uğur Mumcu ülkesi için özgürlüğün,

bağımsızlığın ve hukukun mücadelesini verdi”

Programda, ilk olarak söz alan Avukat Deniz Kalfa Günay, şunları söyledi: “Bu ülkenin ufkunu aydınlatan, hayatını demokrasi ve hukuk mücadelesine adamış araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu ölümünün 27. yıldönümünde hasret ve minnetle anıyoruz. Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde toplumu aydınlatmanın, kardeşçe yaşamanın ve yaşatma isteğinin bedelini ödedi. Acı ve ağır bedellerin ödenmesine gerek kalmayan özgürce yaşanabilecek aydınlık bir Türkiye için mücadelesi bizlere ışık oldu. Uğur Mumcu ülkesi için özgürlüğün, bağımsızlığın ve hukukun mücadelesini verdi. Toplumu ayakta tutan dayanaklardan birinin de adalet duygusu olduğunu, adalet duygusunun bir kez yara alması halinde demokrasinin temelinden sarsılacağını söyleyerek hukuksuzluğun, karanlık fikirlerin her daim karşısında durdu. Uğur Mumcu yaşamı boyunca yazıları, kitapları ve görsel basın aracılığıyla tarikatların gericiliğine ve ülkemizin geleceğine yönelik saldırılara karşı halkı yılmadan uyardı. Cemaatlere, tarikatlara giren çocukların 30 sene sonra general olup Cumhuriyete karşı ayaklanacaklarını söyledi. Ne yazık ki, geldiğimiz noktada Uğur Mumcu'nun haklı olduğunu gördük. Uğur Mumcu'yu haince katledenler yalnızca onu hedef almadılar. Hainlerin hedefi Uğur Mumcu da hayat bulan laiklik, demokrasi ve özgürlük fikirleriydi. Onu katledenlerin hedefi, ülkemizin aydınlık geleceğiydi. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş toplumdu. Uğur Mumcu'yu kaybettik. Burada yalnız Uğur Mumcu'yu değil; faili meçhul cinayetlere kurban giden tüm aydınlanmada, saygı ve rahmetle anmak istiyorum. Uğur Mumcu'yu saygı ve rahmetle anarken sözlerimi onun konuşmalarından alıntı yaparak bitirmek istiyorum: Uğur Mumcu, ‘Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben antiemperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Beni vurun, parçalayın, benim gibiler, beni asacaklar doğacaktır.’ demişti. Onun fikirleri adı Uğur konan çocuklarda, Özgür'lerde, Özge'lerde yaşamaya devam edecek. Bedenler yok olur ancak fikirler asla yok olmaz. Toprağın bol olsun, bu topraklara ektiğin tohumlar bizlere ışık olsun.”

Daha sonra Gazeteci Bülent Saylam söz aldı.

Saylam: “Gazetecilik zevkli ama tehlikelidir”

Saylam konuşmasında şunlara yer verdi: “Katledilişinin 27. yılında Uğur Mumcu için tekrar bir araya geldik. Yine beraber hissedeceğiz o kocaman yürekli insanın bize kattığı değerleri. Yine türküler söyleyeceğiz onun için ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz büyüklerimiz için. Bu sene günümüzden yaklaşık 70 yıl önce gazetecilik mesleğinin önde giden isimlerden birinin gazetecilik tanımı ile başlamak istiyorum. Gazetecilik iyi bir meslektir, hürriyet içinde çalışabilmek şartıyla. Hürriyet olmayan geri kalmış memleketlerde gazetecilik zevkli ama tehlikelidir. Zevklidir, çünkü hayatınız bitmeyen bir savaş içinde geçer. Tehlikelidir, çünkü her an başınızın üstünde Demokles’in kılıcı sallanır. Ölüm, hapis, her türlü işkence sizi bekler. Ben böyle bir dönemde gazetecilik yaptım. 4 kez hapse girdim. Yüzlerce kez gazetem kapandı. Sonsuz kayıplara katlandım. Tehdit gördüm, tahkir gördüm. Böyle şartlar altında, eğer karakteriniz zayıfsa çabucak mesleğinizi değiştirir, kendinize başka bir geçim yolu ararsınız. Sözler Zekeriya Sertel’e aittir. Cumhuriyet kurulmadan önce gazeteciliğe başlayan ve cumhuriyet kurulduktan sonra yine kendisi gibi gazeteci olan eşi Sabiha Sertel’le Türkiye’ye dönüp Anadolu Ajansından başlayan gazetecilik serüvenleri kendi gazetelerini çıkarmaya kadar devam etmiştir. Kurdukları Tan Gazetesinin yakıldıktan sonra 1946’nın Kasım ayında çıktığı duruşma salonunda Zekeriya Sertel şunları söylemektedir; Utanıyorum! Çünkü 35 senedir hürriyet için çırpınan ve demokrasiye varmak için mücadele eden bu memlekette hala bir fikrinden veya bir tenkidinden dolayı bir vatandaşın mahkemeye sevk edilmesi, bu sahada 35 senede bir adım bile ileri gidemediğimizi gösteren hazin bir vakadır. Hala fikre zincir vurma teşebbüsü, hala zulüm ve istibdat sevdası! Bu memlekette hala sabah olmadığını görmek insanı yeise düşürüyor ve utandırıyor. Nihayet memleket namına utanıyorum! Zekeriya ve Sabiha Sertel, gazeteciliğinin bedelini gazetelerinin yakılması ve yıkılmasıyla ödemiştir. Bir daha gazetecilik yapamamışlardır daha doğrusu yaptırtmamışlardır. 1951 yılında Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan çift Türkiye’ye hiçbir zaman dönememişlerdir. Ve hayatları yurt dışında son bulmuştur. Keza o yıllarda gazetecilik yapan Sabahattin Ali de aynı şekilde bir daha gazetecilik yapamamıştır, yaptırtılmamıştır. İstanbul’dan Konya’ya kiraladığı kamyonla meyve sebze satmıştır. Ve Bulgaristan’a kaçarken de öldürülmüştür.”

“Uğur Mumcu’yu Uğur Mumcu yapan özelliği

zor zamanlarda zor bir gazetecilik yapmasıdır”

“Türkiye’de daha 1950’lilerdeki ve sonrasında 60’larda, 70’lerde, 80’lerde, 90’larda, 2000’lerde günümüzdeki gazeteciliğin ne durumda olduğunu anlatmama sizce gerek var mı? Yok, şu iki örnek yeterli ancak. 2016 yılında bir söyleşide Hürriyet Gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın şu sözlerine kulak verelim. Her meslekte ailelerin çocuklarına gösterebilecekleri örnekler vardır. Evladının doktor olmasını isteyen bir aile başarılı bir doktordan söz edebilir. O mesleğin en başarılısını örnek gösterebilir. Aynı şekilde meslekleri çeşitlendirebiliriz. Ama aile çocuğuna iyi bir gazeteci örneği göstermeye kalktığında maalesef o öldürülmüş bir gazetecidir. İyi gazeteci maalesef bu topraklarda ya öldürülmüştür ya cezaevi görmüştür. Bundan başka bir seçenek yoktur. Tam da bu nedenle şu soruyu soruyor İsmail Saymaz; Bir aile neden çocuğunun gazeteci olmasını istesin? Ve ‘evladım şunun gibi gazeteci ol’ desin. ‘Şunun gibi ol’ yerine hangi gazeteciyi isterseniz onu yazın. Bir aile çocuğuna ‘Uğur Mumcu ol’ der mi bu ülkede? Demeyecektir çünkü gazetecilerin ödediği ağır bir bedel söz konusudur. Gazeteci halkı bilgilendirme görevini yaparken her dönemde iktidarla kendi tercih etmese de hep karşı karşıya kalmış ve bu yüzden de gazetecilik mesleği bu zorlukları yaşamıştır. 1908 meşrutiyetin ilanından günümüze bu hep böyle olmuştur. Az önce İsmail Saymaz’ın, Türkiye’de bir aile neden çocuğunun gazeteci olmasını istesin ve bir aile çocuğuna neden ‘Uğur Mumcu gibi ol desin’ sözlerini bir hatırlayın. İşte şimdi size Türkiye’de onun üzerine hala geçilemeyen gazeteci Uğur Mumcu’nun gazeteciliğinden kısaca bahsetmek isterim. Araştırmacı gazeteci kimdir dendiğinde ilk onun ismi gelmektedir. Neden? Çünkü tüm güç odaklarından bağımsızlaşmış her güç odağını kendisinin ait olduğu düşünce odağı da dahil hangi düşünceyi benimsiyorsa o güç odağına mesafe alınması gerektiğini işaret eden, vaaz eden ve bunu gerçekleştiren bir gazetecilik pratiğinden söz ediyoruz. Uğur Mumcu’yu Uğur Mumcu yapan özelliği zor zamanlarda zor bir gazetecilik yapmasıdır. 70’li yıllarda dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in yeğeni Yahya Demirel mobilya diye sunta ihraç ederek 25 milyon TL vergi iadesi almış Türkçe’ye hayali ihracat terimini kazandırmış ve Uğur Mumcu da bu yolsuzluğu tüm yönleriyle gözler önüne sermiştir. O dönem çalıştığı ANKA Ajansı yazı işleri müdürü olan Teoman Erel küçük bir tabela hazırlayıp Mumcu’nun masasının üzerine koyar. Uğur Mumcu dahil görenleri kahkahaya boğan tabela sonraki yıllardaki gazetecilik hayatını da özetlemektedir aslında. Tabela da ise şu yazmaktadır: Yolsuzluk Masası Uğur Mumcu. Uğur Mumcu, 1975 yılından ölümüne dek yazacağı Cumhuriyet Gazetesine geçmiştir. 70’lerin sonuna doğru seri siyasi cinayetlerin artmasıyla birlikte tüm yurtta kaos hakim olmuştu. 1 Şubat 1979 yılında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Abdi İpekçi’nin öldürülmesiyle Mumcu, İpekçi’nin neden öldürüldüğü sorusunun cevabını ararken karanlık ilişkileri bir bir aydınlatmaya başladı. İpekçi’nin ölümünden önce 1 yıl boyunca silah kaçakçıları ile ilgili yazılarının olduğunu gören Mumcu, Türkiye’de işlenen bu seri cinayetlerin kullanıldığı silahların kaynağı ve Türkiye’ye geçiş noktasını yine gözler önüne serer. Bu konuyu araştırırken karşısına bir katil çıkar Mehmet Ali Ağca. Bu katil, Abdi İpekçi’yi öldürmesiyle ilgili çeşitli sebepler sıralar. Dosyayı araştırırken dönemin Tekel ve Gümrük Bakanı MHP’li Gün Sazak öldürülür 1980 Mayıs. Ardından 1980 Temmuz’da DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler öldürülür. Mumcu, yaptığı araştırmalarda çok ilginç bağlantılara ulaşır. Hatta bu süreçte kendisine ulaşmak isteyen bir silah kaçakçısı da olmuştur. Mumcu, bu silah kaçakçısıyla 2 randevuda buluşamaz. 3’üncü de bir sabah gazeteyi açar Mumcu, kendisine ulaşmak isteyen silah kaçakçısının İstanbul The Marmara Hoteli’nin balkonundan atlayıp intihar ettiği haberini okur. Bu bağlantı Mumcu’yu şuraya götürmüştür. Türkiye'de 77-80 arasındaki siyasi cinayetlerde kullanılan silahların tamamına yakınının Belçika ve Çekoslovakya’da üretildiği oradan o dönemlerde komünist olduğunu ifade eden Bulgaristan hükümetinin kurduğu yasadışı bir şirket eliyle Türkiye'de Karadenizli mafya işbirliği ile Türkiye’ye satıldığını ortaya çıkarır. Bu silahların bir kısmının Çorum’da Ülkücülere, bir kısmının da Fatsa’da solculara dağıtıldığını gözler önüne serer. Bir trajik durum da şudur. MHP’li Gün Sazak ile DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in öldürülmesinde kullanılan silahlar aynı kafiledendir. Yani aynı tezgahta üretilmiş bir miktar silahtan 2 tanesi anlamına gelmektedir. Mumcu, bu araştırmalarını yaptığı dosyayı Türkiye’de Silah Kaçakçılığı dosyası olarak kitaplaştırır ve bu kitabın devamını yazar. Papa, Mafya, Ağca. Kendi araştırmasını aşabilen tek gazetecidir Uğur Mumcu. Abdi İpekçi cinayetiyle başlayan araştırma dosyasında cinayetin katili Ağca, İtalya’ya kaçar ve 1982 yılında Papa’yı vurur. Mumcu, o dönemde şöyle bir gazeteciliğe imza atar. Ağca’nın cinayetten önce İtalya’nın Sicilya Adasında 15 gün kaldığı bilgisine ulaşır. Ağca’nın Sicilya’ya gitme sebebi üzerinde durur. Bu sorunun cevabını alabilmek için Sicilya’ya gider. Sicilya’da Ağca’nın kaldığı hotel odasında kalır. ‘Burada niye kaldı’ diye. Ağca’nın Sicilya’da kaldığı süre içerisinde bir gemi yanaşmıştır. O da Türk Kaçakçı Abuzer Uğurlu’nun gemisidir. Ağca ile Uğurlu’nun 2. görüşmesi ise Bulgaristan’da Sofya’da bir hoteldir. Komünist bir ülke olan Bulgaristan’da planlanan Papa suikastının hikayesinin anlatıldığı bu kitapla Mumcu, az önce güç odaklarından bahsetmiştik işte bu noktada dünyanın en büyük güç odakları olan Sovyetler ile Amerika’yı karşısına almıştır. Bulgaristan bağlantısını ortaya çıkardığı için Doğu Almanya’da Mumcu, Amerikan ajanı ilan edilmiştir. Amerika’da Mumcu’yu Sovyet ajanı ilan etmiştir. İzlediği bu gazetecilikle dünyada ondan büyük olmayan 2 süper gücü karşısına alır Mumcu. Ve bir adım geri atmaz. Bu, Türkiye gazeteciliğinin ulaştığı en üst mertebedir.”

“Yaşamının son anına kadar eğilmeden

bükülmeden gazetecilik yapmıştır”

Mumcu, 12 Eylül’den sonra yurtdışında yaygınlaşan tarikatları ve cemaatleri incelemeye alır. Mumcu, bu araştırmasında kendisine görüşünden dolayı ön yargıyla yaklaşan bu örgütlerle yaptığı görüşmeler sonrasında düşmanında bile saygı uyandıran bir yanını ortaya koymuştur. Bu araştırmasında Mumcu, Türkiye’nin gönderdiği 82 imamın maaşının Suudi Arabistan’da kurulmuş Rabıta adlı şeriatçı örgüt tarafından ödendiği bilgisini Türkiye kamuoyuna duyurmuştur. 12 Eylül’ün bile engelleyemediği bir haberdir bu. 12 Eylül’ün kabul ettiği ve özür dilediği bir haberdir. Bu anlamda da 12 Eylül rejimini sarsan bir gazeteciliğe imza atmıştır. Yaşamının son anına kadar eğilmeden bükülmeden gazetecilik yapmıştır. O yüzden hep o örnek bir gazeteci olacaktır. Eğilmeden, bükülmeden. Bir kalem susar, yerini bir başkası alır. Bu kalemler tükenmez. Ne kelepçeler ne demir kapılar, ne iddianameler ve ne de beş yıldan yirmi yıla uzanan hapis cezaları, bu kalemleri korkutamadı, bundan sonra da korkutamaz. Kalemler vardır, sömürünün, vurgunun zırhıdır. Kalem vardır, gençlerin idam kementlerinden kırılır atılırlar. Kalemler vardır, yılmadan, usanmadan, eğilmeden, bükülmeden yazar.”
Konuşmaların ardından anma programında Türkü Dostları Derneği üyeleri tarafından “Uğurlar olsun” ve “Ankara’nın taşına bak” adlı türküler seslendirildi. Etkinlik, anıtın önüne karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

 

Dr. Uğur Özdağlı'dan rahatlatan açıklama: "Salgın azalmaya başladı ve kısa zamanda bitecek "

Özel Keşan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Özdağlı, son günlerde bölgedeki ağır gribal enfeksiyon hastalıklarının çoğalmasıyla çıkan "Domuz gribi" söylentileri hakkında açıklamalarda bulunurken, bu konuda hem bilgi verdi hem de rahatlatıcı söylemlerde bulundu.

Özdağlı, özellikle son günlerde, Keşan'daki grip salgını nedeniyle birçok söylemlerin yayılmaya başladığını belirterek, "Bu aralar bir salgındır gidiyor. 'Grip miyim, domuz gribi mi, gergedan gribi olmasın sakın' gibi söylemlerde bulunulabiliyor. Domuz gribi, ismini Meksika ve Amerika'da domuzlarda hastalık yapan bir virüse benzemesinden alıyor. Bu sadece bir benzerlik. Benzerlik nedeniyle bu isim takılmıştır ve hastalık domuzlardan falan geçmemektedir. Ama ülkemizde ve kasabamızda yaşattığı kâbus gerçekten çok fazla. Eskiler, 'Grip işte, ilaç kullanırsan 1 hafta kullanmazsan 7 günde iyileşir' der. Yaşadığımız toplumsal panik biraz endişe yaratıyor. Herkes grip olduğunu, gripse domuz, gergedan gribi olup olmadığını merak ederek hastaneler koşuyor. Kamu ve özel hastaneler yoğunluktan felç olmuş durumda ve toplumsal panik gün geçtikçe artıyor." dedi.

"Yüksek ateş 39-40 dereceye kadar, öksürük, halsizlik, kas ağrısı, kol- bacak ve baş ağrısı en sık bulunan şikayetler"

Bu konuda kamuoyunu hem bilgilendirici, hem de rahatlatıcı açıklamalarda bulunan Dr. Uğur Özdağlı, "Öncelikle sakin olalım. Grip enfeksiyonu salgınları her yıl soğuk ve kirli hava ile düzenli olarak görülmekte. Yılın belli dönemlerinde 1-2 hafta yükselerek zirveye ulaşmakta ve sonra kesilmektedir. Her yıl böyle olmaktadır. Bu yıl da tam salgının ortasındayız ve salgın azalmaya başladı ve kısa zamanda bitecek. Muhtemelen 1 ay içinde ikinci bir salgına hazır olalım. Her yıl bu salgın en az 2 atak yapmaktadır. Ülkemizde yaşanan grip salgınında durum bu. Yüksek ateş 39-40 dereceye kadar, öksürük, halsizlik, kas ağrısı, kol- bacak ve baş ağrısı en sık bulunan şikayetler. 1 yaşından küçük çocuklar ve 65 yaş ve üzeri grup bağışıklığı zayıf olabileceği için en dikkat edilmesi gereken grup. Bu arada kronik hastalığı olan, böbrek, kalp  nefes darlığı, astım, şeker hastalığı olanlar ise bağışıklık sistemi iyi çalışmadığı için risk altında. Aşı, korunmada önemli bir seçenek. Ama kur farkı nedeniyle aracı firma yüksek kar etmek için geçen sene 30 TL olan aşıyı bu yıl 72 TL'ye satmaya karar verince, hem aşıyı bulamaz olduk, hem de korkunç bir zamla karşılaştık. Artık aşı için zaman çok geçmişse yapacağımız şey virüsle savaşmaya başlamak. Bu konuda temizlik her şeyin başında geliyor. El yüz, ağız temizliği. Ellerini çok sık yıkayanların gribe yakalanma oranı yarı yarıya azalıyor. Grip, virüslere karşı kendimizi koruma olasılığımız mevcuttur. Bunun en temel uygulaması hijyenik şartlara iyi uymamızdan geçer. İyi bir hijyenik uygulama bizim bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli defansif mekanizmamızdır." diye konuştu.

"Halk arasında antibiyotiklerin gribal enfeksiyon üzerinde etkili olduğu yönünde yanlış bir inanış vardır"

Bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli defansif mekanizmalar için ellerin sabunla yoğun bir şekilde yıkanması gerektiğine dikkat çeken Özdağlı, "Gözlerinize, burnunuza ve ağzımıza çok fazla ellerimizle dokunmamalıyız. Gribal enfeksiyonun salgın olduğu dönemlerde kalabalıkların içinde bulunmaktan kaçınmalıyız. Öksürürken veya hapşırırken mutlaka ağız ve burnumuzu bir mendil ile kapatmalıyız. Grip hastalığı, tedavi edilirse 1 haftada, edilmezse 7 günde geçer. Bu sözden de anlaşılacağı üzere, bu hastalık kendi kendine de düzelebilir. Dolayısıyla grip, bağışıklık sistemi güçlü olan insanlarda genellikle endişe edilecek tablolara neden olmaz. Gribal enfeksiyonda yatak istirahatının yanı sıra, gerektiği durumlarda yakınmaları hafifletmeye yönelik tedaviler de uygulanmaktadır. Örneğin ateş düşürücü ilaçlar verilebilir, kas veya eklem ağrılarını gidermek amacıyla ağrı kesicilerden yararlanılabilir. Yeni çıkan bazı ilaçlar da, ilk belirtilerin başlamasından sonraki 24-48 saat içerisinde alındığında, gribin daha kolay atlatılmasını sağlar. Bağışıklık sistemi güçlü olan çoğu insan için 5- 7 gün yatak istirahatı ve bol sıvı alımı bile yeterli olur. Grip hastalığının belirtilerini hafifletmek amacıyla; bol miktarda sıvı gıda alınız, gripli iken alkol ve sigara kullanmayınız. Gribal enfeksiyonda tedavinin çok büyük bir anlamı olmadığı için belirtilere yönelik tedavi uygulanmaktadır. Bununda en önemli belirtileri ağrı ve ateşten kurtulmak için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçları kullanabilirsiniz. Bazı ilaçların kullanımı ancak doktor denetimi altında olacağı için bu ilaçların rastgele kullanılmaması gereklidir. Halk arasında antibiyotiklerin gribal enfeksiyon üzerinde etkili olduğu yönünde yanlış bir inanış vardır. Ancak antibiyotikler bakteriler üzerinde etkili oldukları için grip tedavisinde hiçbir yarar sağlamazlar. Üstelik zararlı etkilere de sahip olabilirler. Gelişigüzel kullanılan antibiyotikler ise zararlı mikropları vücudumuzdan atmakla görevli olan yararlı bakterileri yok edebilir. Bunun sonucunda virüsler vücudumuza kolaylıkla girebilir ve çeşitli hastalıklara neden olabilir. Dolayısıyla, antibiyotikler hiçbir zaman hekim önerisi olmadan alınmamalıdır. Grip, dikkat edilmediği takdirde larenjit, farenjit, sinüzit ve orta kulak iltihabına dönüşebilir. Sonbahar ve kış aylarında çocuklarda görülen orta kulak iltihaplarının yaklaşık yüzde 30-35'inin nedeni olabilir." şeklinde konuştu.

"Bazıları aşı ve ilaçlar için talep oluşturmak amacıyla bile abartılıyor"

Çocuk ve yetişkinler için satılan virüs ilaçlarının karaborsaya düştüğünü belirten Uğur Özdağlı, şunları söyledi; "Bu ilaçlar bazı hastalarda olumlu sonuç veriyor ve hastalığın mutlak çaresi değil. Hekiminiz önerirse kullanın ama ben de birçok hastama şu öneriyi vermiştim. Bulursanız kullanın ama bulamazsanız dert etmeyin. Biz hekimler, yıllardır bu ilaçlar olmadan da hastalarımızı tedavi ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Ateşinizi kontrol edip bol sıvı ve bol uyku ile bu hastalığı yenersiniz. İnsanoğlu yıllardır bu gezegende ne hastalıklar atlattı. Basında, sanal alemde, TV haberlerinde bir sürü efsane duyacaksınız. Bunların çoğu abartı. Hatta bazıları aşı ve ilaçlar için talep oluşturmak amacıyla bile abartılıyor. Ben domuz gribi miyim diye soran hastalarıma çoğu zaman hayır bu kötü bir isim bence Ceylan gribi olabilirsiniz diye bahsedip bu konuyu abartmaktan ve toplumsal endişeye dönüştürmeden çözmekten yana olmuştum. Fakat üzülerek bazı meslektaşlarımın konuyu oldukça abartarak bu endişeyi arttıran ifade ve eylemleri görünce oldukça üzüldüm. Biz hekimlere daha ciddi görevler düşüyor. En önemlisi bir sorunu basitleştirecek korku imparatorluğunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Hangi ismi takarsanız takın, domuz, gergedan, kobra, ceylan. Yüzyıllardır bu virüsler belli dönemlerde salgın yapacak ve insanlar bunlarla savaşacak yolları bulacaktır."

Haber: İlker GÜREL

Kuvancı: "Karne hediyesi ne alacağım’ diye düşünmek yerine, bir enstrüman hediye edin"

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı birinci dönemin geride kalmasının ardından çocuklarına hala karne hediyesi almayı planlayan velilere öneride bulunan müzik aletleri satan ve kurs eğitmeni Olcay Kuvancı, müzik aletlerinin bu konuda değerlendirilebileceğini söyledi.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın birinci döneminin tamamlanmasının ardından, çocuklarına hala karne hediyesi olarak ne alacağını düşünen velilere önerilerde bulunan Kuvancı “Biz müziğe gönül vermiş kişiler olarak, müzik eğitiminin özellikle küçük yaşlarda başladığını ve müzik sevgisinin küçük yaşlarda kazanılacağına inanıyoruz. Çocuklarınıza ‘karne hediyesi ne alacağım’ diye düşünmek yerine, bir enstrüman hediye edin, ve sonrasında bırakın, araştırsınlar ve öğrenmek istesinler. Yaz dönemi bunun için çok önemli bir dönem. Ara tatiller de böyle. Öncelikle Keşan’da olmak üzere, tüm ülke genelinde böyle bir adım atılsa, her çocuk enstrüman çalmayı bilerek yetişir. Ve gelecekte daha özgüvenli bireylerin yetişmesi sağlanabilir. Aileler çocuklarını sadece gitar kursuna yönlendirmesinler. Keşan’da şu an aklınıza gelebilecek her türlü enstrümanın kursu mevcuttur." dedi.

"Hem sosyal hem de zihinsel zekası farklı çalışmaya başlar"

Çocukların gelişim sürecinde enstrüman çalmayı öğrenmesinin, çocukların gelişimi açısından önemli ve faydalı olacağını vurgulayan Olcay Kuvancı, "Çocuğun gelişim döneminde bir enstrüman çalmasını öğrenmesi, çocuğun gelişimine %100 katkı sağlayacaktır. Enstrüman çalmaya başlayan bir çocuk, öncelikle kendi çevresinde sosyalleşmeye başlıyor. Özgüveni artıyor. İnsanlar karşısında kendini daha iyi ifade edebilmeye başlıyor. Hem okuldaki arkadaşlarına hem de ailesine karşı, kendini daha iyi ifade edebilir. 8 yaşındaki bir çocuk, bir enstrüman çalmaya başladığında, hem sosyal hem de zihinsel zekası farklı çalışmaya başlar. Bir müzik eğitmeni olarak, ailelere tavsiyem, çocuklarına bir enstrüman hediye etmeleridir. Çocuk enstrümanı ancak merak ederse çalmayı öğrenmek ister. Bir çocuğun kendi kendine müziğe ilgi duyması daha zordur, fakat ona bir sebep verilirse, yetenekleri daha kolay ortaya çıkarılabilir. Veliler, önceliklerini çocuklarının yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olmaya verebilirler. Aileler genelde çocuklarını spor gibi etkinliklere yönlendiriyorlar. Spor da çok önemli bir sosyal aktivitedir. Çocuğun fiziki gelişimi açısından da iyidir fakat spor, çocuğun takım içinde kendini ifade etmesidir. Müzik ise çocuğun kendini bireysel olarak ifade edebilmesini sağlar." diye konuştu.

"Son zamanlarda en büyük sorunumuz, internet alışverişleri"

Sözlerinin son bölümünde, internet ortamında yapılan alışverişlerin, esnafı zorladığını belirten Kuvancı, "Son zamanlarda en büyük sorunumuz, internet alışverişleri. Vatandaş internetten bir enstrüman alıyor, sonra bize gelip tamir ettirmeye çalışıyor. Enstrüman da dokunarak alınması gereken ürünlerden bir tanesi. Biz bir ürünü satarken her şeyini kontrol ediyoruz. Bir sorunu var mı, arızası var mı diye defalarca kontrol ediyoruz ve öyle aşırı bir fiyat farkı da olmuyor. Özellikle karne zamanlarında yaptığımız indirimler, neredeyse internet satış fiyatlarıyla eşit oluyor. Bazen de gelip ürüne dükkanda dokunuyorlar, inceliyorlar ve ürünü yine internetten alıyorlar. Bazen gitarların telleri yukarıda oluyor. Biz bunu ayarlayıp veriyoruz. İnternetten gelen bir üründe bu sorunu yine para ödeyerek çözersiniz. Keşan’da Anasınıfı çağındaki çocuklarda piyanoya karşı bir eğilim gözlemliyoruz. Ve başarılı oldukları da aşikar. Bu güzel bir gelişme. Ailelerin çocuklarını Halk Eğitim kurslarına göndermelerini öneririm. Halk Eğitim Merkezinde her geçen gün gelişen bir kadro oluşmaya devam ediyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Keşan'da iki üç tane müzik aleti satan dükkan var. Kesinlikle, enstrümanlara dokunun ve öyle alın. Yerelden alışveriş yapın. İnternetten aşk olmaz." şeklinde konuştu.

Haber: İlker GÜREL

Gaytancıoğlu, Helvacıoğlu'nun sözlerine cevap verdi: "Komik"

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal'ın, canlı yayın teklifi ile ilgili verdiği cevaba, "'Her partiye giderim' diyorsa, İYİ Partili oldu zaten, AK Partili de olur" eklemesi yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun bu cevabını "Komik" olarak değerlendirdi.

Gaytancıoğlu, kendisinin "İstedikleri yerde, istedikleri ortamda görüşlerimizi paylaşmaya ve tartışmaya hazırız. Kendi parti binalarında bile olabilir." şeklindeki açıklamasıyla yaptığı davet sonrasında, Fatma Aksal'ın "Hem AK Parti olarak, hem de 10 yıldır siyaset yapan Fatma Aksal olarak bizim korkacak ya da çekinecek bir şeyimiz yok. Partimizin yaptığı hizmetler ortada. Bırakın ülkemizi, bölgemize dahi yaptığımız hizmetleri saymaya kalksak günler yetmez. Okan vekil 'Gerekirse ilçe binalarına giderim' demiş. Ne zaman isterlerse buyursunlar gelsinler. Kendilerini misafir de ederiz, canlı yayına da çıkarız." açıklaması sırasında, "'Her partiye giderim' diyorsa, İYİ Partili oldu zaten, AK Partili de olur" ifadelerini kullanan Helvacıoğlu'nun bu sözleri ile ilgili olarak şunları söyledi; "Çocukça bir konuşma. Uzatmanın anlamı yok. Dikkate almadım ve komik. Benim o dönem İYİ Parti’ye ne için geçtiğim belliydi. Partim gönderdiği için geçtim. Bunu kendileri de çok iyi biliyor. Kendimi anladığım günden itibaren, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerini benimsedim ve Cumhuriyet Halk Partiliyim. CHP’li de öleceğim. CHP’nin sürekli her şeye karşı çıktığını ve birçok yatırımı istemediğini belirtip duruyorlar. Keşan'a, Uzunköprü'ye, Türkiye'ye bir dikili ağaçlarını, açtıkları bir fabrikayı göstersinler bana, ben de alınlarından öpeyim. TEKEL şu an devletin mi? TÜPRAŞ şu an devletin mi? Limanlar, sigorta şirketleri, her şey satıldı. Bankalar özelleştirildi, İstanbul Borsası'nın bile %70’inin yabancıların olduğu bir ülkede, hala doymayan bir müteahhitlik sevdasıyla kanal İstanbul projesini savunmaları, hele de bir Trakya vekilinin bunu yapması doğru değildir. Tabii ki o kendi partisinin politikalarını savunmak zorundadır. CHP’nin neden buna karşı çıktığını Libya’ya asker göndermek olsun, Kanal İstanbul olsun, hepsini canlı yayında tartışmak istedim, kendisine teşekkür ederim ki bu isteğimi geri çevirmedi. Ama böyle ucuz siyaset yapmak yanlıştır. ‘Yok oraya geçsin, yok buraya geçsin’ demek, doğru değildir. Ben CHP’liyim ve 5 yıllık vekilim. Onurumla da mücadele etmek istiyorum. İnşallah CHP’li olarak da öleceğim. Bu safta yer aldığım için gurur duyuyor ve böylesine ucuz bir siyasete de girmek istemiyorum."

"Ne zaman uygun olursa Keşan’da bir ortamda bu canlı yayını yapacağım"

Sözlerinin son bölümünde, gelecek hafta TBMM'de Fatma Aksal ile konuşacağını kaydeden Okan Gaytancıoğlu, "Önümüzdeki hafta meclise gideceğiz, orada karşılaşacağız. Kendisiyle konuşacağım. Ne zaman uygun olursa Keşan’da bir ortamda bu canlı yayını yapacağım. Kongrelerimiz yeni bitti, kendisi iktidar vekili olduğunu ve işinin çok olduğunu söylüyor. Kendisi çok yoğun olduğu için, programlamayı konuşarak yapacağız. Bizim işimiz olmadığı için, biz hep oturduğumuz için, Sayın Fatma Aksal’ın uygun olduğu bir zamanı ayarlayacağız. Helvacıoğlu’nun bu söylemi çok önemli değil, biz iki medeni vekil olarak, bu karşılaşmayı gerçekleştirebilecek insanlarız. Politikalarımız doğrultusunda da mücadelemizi veriyoruz. Birbirimize saygımız var ama anlaşılmayan konuları da tartışırız. Bir an önce bu canlı yayını yapalım, çok da uzatmayalım." şeklinde konuştu.

Haber: İlker GÜREL

 

“Keşan’da doğal gaza geçiş oldu ama  hava kirliliği yaşanmaya devam ediyor”

Keşan’da çevreye duyarlılığıyla bilinen Mehmet Sorgut yaptığı açıklamada; Keşan’da belirli aralıklarla hava kirliliğinin yaşanmaya devam ettiğini belirterek, “Hava kirliliği özellikle çocuklarımızı zehirliyor. Çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini düşünerek, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.” dedi.

“Hava kirliliği, Keşan’ı tehdit ediyor”

Keşan’da, 2010 yılından bu yana yaşanan hava kirliliği sorununun doğal gaza geçişle birlikte çözüme kavuşmasını beklediklerini belirten Sorgut, “Keşan’da doğal gaza geçiş olmasına rağmen belirli zamanlarda yeniden kirlilik yaşanıyor. Rüzgarın esmemesinden dolayı hava kirliliği, Keşan’ı ciddi anlamda tehdit ediyor. Keşan’da yaşayan insanlar bu konuda üzerine düşeni yapmaya çalıştı. İnsanlar doğal gaza geçişleri hızlandırdı. Kurum ve kuruluşlarında aynı şekilde doğal gaza geçişlerini hızlandırması gerekiyor.” dedi.

“Hava kirliliği özellikle çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkiliyor”

Hava kirliliğinin insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Mehmet Sorgut şunları söyledi: “Keşan’da geçmiş yıllarda, insanların nefes alamayacağı ve yaşayamayacağı kirlilik değerlerini görüyordu. Belli zaman dilimlerinde yeniden kirlilik yaşanıyor. Trakya Üniversitesi Fakültesi’ne, solunum ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle, insanların başvurularının çok olduğunu görmekteyiz. Özellikle, çocuklarımızın sağlığını olumsuz yönde etkiliyorlar. Çocuklarımız, hava kirliliği nedeniyle, her gün zehirleniyor. Çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini düşünerek, gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.”

“Keşan’daki kurumların üzerine

düşeni yapması gerekiyor”

Sorgut sözlerini şöyle tamamladı: “Keşan’da kömür denetimleri oluyor ama iş kömür yakan kişilere düşüyor. Yakıcıların belirlenen şartlara uygun şekilde kömür yakmaları gerekiyor. Kurallara uyulursa, hava kirliliğinde belli bir düşüş yaşanacaktır. Keşan’daki kurumların da, üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yakıcılara yeniden eğitimler verilebilir ya da belirli aralıklarla sürekli olarak denetlenebilir. Belki o zaman bu kirlilikten kurtuluruz.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar