Son Dakika
Kısa süre içerisinde yeni hastane seferleri başlayacakCHP’de listeler değişti, Bircan 2.sıraya adayı olduKantar: “Bonzai ile ilgili cezalar ağırlaştırılmalı”“Üretici, iflas etme noktasına geldi”Gaytancığlu, AK Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdiMotosiklet minibüse çarptı: 1 yaralıYağmur Sokak 45 gündür internet bekliyorÇeltik tohumu su ve toprakla buluşuyorKarahisar Muhtarı İlhan Siner: "4 bin dekar alanın sulanabilir hale gelmesini sağlayanlara teşekkür ederiz"2018 yılı hasat ve balya bağlama fiyatları belirlendi

Kategori : Resmi İlan

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞL ŞEFLİĞİ 322  KOD NOLU YOLDA ÜST YAPI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞL ŞEFLİĞİ 322 
KOD NOLU YOLDA ÜST YAPI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Keşan Orman İşletme Müdürlüğü  Korudağ  Orman İşl Şefliği 322 kod nolu yolda üst yapı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/236484
1. İdarenin
a. Adresi                            :  Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 2847141036- 2847142033
c. Elektronik Posta Adresi        : kesanisl@ ogm.gov.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 322 Kod Nolu Orman Yolunda Üst Yapı Yapım İşi:
                                            5+000 Km
                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı  içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı  yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği                                                     322 kod nolu yolda
c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi                                                 yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                        :Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad.                                         No: 26 22800 Keşan/Edirne
b. Tarihi ve saati                    :28.05. 2018- 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
*1 Adet en az 22 ton ağırlığında Kırıcı Uçlu Aparatı bulunan Ekskavatör
*2 adet damperli kamyon,
*1 adet grayder,
*1 adet lastik tekerlekli silindir (en az 7 ton)
*İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; Fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Kiralık olarak temin edilecek makine veya ekipman için ise noter onaylı kiralama sözleşmesinin (ihalede belirtilen iş bitirme süresince geçerli olmak üzere) üzerine ihale kalan istekli tarafından sözleşmeden sonra işe başlamadan önce idareye teslim etmek zorundadır.
*İş Makineleri Gerekli aparatları ile birlikte iş Süresince iş yerinde Çalışabilir Vaziyette, Operatörleri ile Beraber Bulundurulacaktır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede (17.06.2013 tarih ve 27967 sayı ile düzeltilen) yer alan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin Ek 1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde  A) ALT YAPI İŞLERİ’nin I.GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ, V. GRUP: KARAYOLLARI İŞLERİ (Alt yapı - Üst yapı) ve IX. GRUP: SU YAPILARI işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliği 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No:26 22800 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ, YANGIN EMNİYET YOLLARI TAMİR BAKIMI

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ, 
YANGIN EMNİYET YOLLARI TAMİR BAKIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Keşan Orman İşletme Müdürlüğü  Enez Orman İşletme Şefliği Yangın Emniyet Yolları Tamir Bakımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/236202
1. İdarenin
a. Adresi                            :  Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 2847141036- 2847142033
c. Elektronik Posta Adresi        : kesanisl@ ogm.gov.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 91,45 ha Yangın Emniyet Yolu Bakımı
                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı  içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı  yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Enez Orman İşletme Şefliği                                                     Hudutlarındaki Yangın Emniyet Yolları. 
c) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi                                             yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                        :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad.                                         No: 26 22800 Keşan/Edirne
b. Tarihi ve saati                    :23.05. 2018- 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İhale esnasında; en az 170 HP gücünde 1 adet greydere ait; kendi malı olması halinde kendi malı olduğunu gösterir belgeleri, kendi malı olmaması halinde ihale konusu iş süresince geçerli noter onaylı kira sözleşmesi düzenleyeceklerine ait taahhütnameyi komisyona sunmaları zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Benzer İşlere Ait Tebliğin, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan A-V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklilerden İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendisliği Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı  adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No:26 22800 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, BÜYÜK CAMİ MAHALLESİ  MEHMET  BÖLÜKBAŞI CAD. NO:21 1248 ADA 1 PARSEL PARK ALANINDA KULLANILMAK  ÜZERE OYUN GRUBU, ÇİFTLİ TAHTEREVALLİ, FİTNESS TAKIMI VE DÖKME KAUÇUK  KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, BÜYÜK CAMİ MAHALLESİ 
MEHMET  BÖLÜKBAŞI CAD. NO:21 1248 ADA 1 PARSEL PARK ALANINDA KULLANILMAK 
ÜZERE OYUN GRUBU, ÇİFTLİ TAHTEREVALLİ, FİTNESS TAKIMI VE DÖKME KAUÇUK 
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce, Büyük Cami Mahallesi Mehmet Bölükbaşı Cad. No:21 1248 Ada 1 Parsel Park Alanında kullanılmak üzere oyun grubu, Çiftli tahterevalli, Fitness Takımı ve dökme kauçuk alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2018/235476
1. İdarenin            
a. Adresi            : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey                     Caddesi No: 23/E  22800  KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 284 7141185 - 284 7140985
c. Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi(varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  malın
a. Niteliği, türü ve miktarı        : 1 adet oyun grubu, 1 adet çiftli tahterevalli, 1 adet fitness takımı ve                 270m2 dökme kauçuk mal alımı  
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                 şartnameden ulaşılabilir.
b. Teslim yeri            :İlçemiz Büyük Cami Mahallesi Mehmet Bölükbaşı Cad. No:21 1248                 Ada 1 parsel park alanı
c.   Teslim tarihi        :Söz konusu mal/mallar peyderpey veya tek parti halinde                         sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 takvim günü içerisinde                     mantajı yapılarak kullanılabilir vaziyette idareye teslim edilecektir.
3.İhalenin            :
a. Yapılacağı yer        :Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E Keşan                     Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü                 Keşan/EDİRNE
b. Tarihi ve saati        :30.05.2018 - 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu  alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.  
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli firmalar teklif dosyalarında ayrıca aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1- Oyun alanı elemanları için;
a)İstekli firma üretici ise oyun alanı elemanlarının TS EN 1176-2, TS EN 1176-3 standardına uygun olduğunu gösteren ve kendisine ait ihale tarihi itibariye güncel belgeyi,
b)İstekli firma yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait oyun alanı elemanlarının TS EN 1176-2, TS EN 1176-3 standardına uygun olduğunu gösteren ihale tarihi itibariye güncel belgeyi,
2-Dış mekan egzersiz donanımları için;
a)İstekli firma üretici ise Dış mekan Egzersiz Donanımlarının TS EN 16630 standardına uygun olduğunu gösteren ve kendisine ait ihale tarihi itibariye güncel belgeyi, 
b)İstekli firma yetkili satıcı ise   yetkili satıcı belgesi ve üretici firmaya ait Dış Mekan Egzersiz donanımlarının TS EN 16630 Standardına Uygun Olduğunu gösteren İhale Tarihi itibariye güncel belgeyi,
Sunmak zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E  Keşan Belediyesi  Yeni  Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E   Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,  mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,  işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
 İhale, Kanunun 38’inci maddesinde  öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. ENEZ İCRA DAİRESİ 2018/11 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
ENEZ
İCRA DAİRESİ
2018/11 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Enez  İlçe, 181 Parsel,  ÇERİBAŞI Mahalle/köy, Kuru tarım arazisi, buğday, ayçiçek münavebeli ekime uygundur. Kumlu, killi orta ağır bünyeli, eğimsiz,
Adresi        : Çeribaşı Köyü 181 Parsel  Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        :10.500 m2
Arsa Payı        :Tam
İmar Durumu    : Dosyada
Kıymeti                 : 76.702,50 TL   
KDV Oranı         : %18 
Kaydındaki Şerhler  : Dosyada
1.Satış Günü              :20/06/2018 günü 14:55 -15:00 arası 
2.Satış Günü             :17/07/2018 günü 14:55 - 15:00 arası 
Satış Yeri                :Enez Hükümet Konağı Zemin kat çay ocağı önü - null null/null
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/04/2018

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/4 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
ENEZ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Enez  İlçe, 932 Parsel, VAKIF Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Taşınmaz 1296 m2 arsa üzerinde üç adet bina mevcut olup bilirkişi raporunda “a” harfi ile gösterilen binanın duvarları taştan ve kerpiçten içi ve dışı sıvalı üç odadan oluşmaktadır. Odalar zeminler toprak üzerine naylon muşamba ile örtülü olup iç kapılar ahşap doğramadan, dış pencereler plastik doğramadan yapılıdır. Brüt alan 60 m2 net alan 44 m2 üstü çatı ve kiremit ile örtülü, elektrik ve su tesisatı mevcut tahmini değeri 7.680 TL’dir. Bilirkişi raporunda “b” harfi ile gösterilen binanın duvarları tuğladan içi ve dışı sıvalı bir oda bir mutfak bir banyodan oluşmaktadır. Odanın ve mutfağın zeminleri üzerine naylon muşamba ile örtülü banyo kaleseramik ile kaplı olup iç kapılar ahşap doğramadan, dış pencereler plastik doğramadan yapılıdır. Bürüt alan 30 m2 , net alan 24 m2 elektrik ve su tesisatı mevcut tahmini değeri 8.328 TL, bilirkişi raporunda “c” harfi ile gösterilen binanın duvarları tuğladan, içi ve dışı sıvalı bürüt alan 90 m2, net alan 75 m2, üstü çatı ve kiremit ile örtülü, tahmini değeri 10.692 TL, 932 parsel köy yerleşim merkezinde olup etrafında yapılaşma bulunmaktadır.
Adresi        :Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        :1.296 m2
Arsa Payı        :Tam
İmar Durumu    : Dosyada
Kıymeti                 : 117. 420,00 TL   
KDV Oranı         : %18 
Kaydındaki Şerhler  : Dosyada
1.Satış Günü              :25/05/2018 günü 09:30-09:35 arası 
2.Satış Günü             :20/06/2018 günü 09:30-09:35 arası 
Satış Yeri                :Enez Hükümet Konağı Zemin kat çay ocağı önü Enez - Edirne 
2 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Enez  İlçe, 933 Parsel, VAKIF Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii,  933 parsel ve 1272 m2 arsa üzerinde tapu beyanlar hanesinde cinsi ev ve avlusu olsa da zeminde kargir ev yıkılmış olup betonarme temel 100 m2, tahmini  değeri 10,410 TL, 933 Parsel köy yerleşim merkezinde olup etrafında yapılaşma bulunmaktadır.
Adresi        :Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        :1.272m2
Arsa Payı        :Tam
İmar Durumu    : Dosyada
Kıymeti                 : 124. 890,00 TL   
KDV Oranı         : %18 
Kaydındaki Şerhler  : Dosyada
1.Satış Günü              :25/05/2018 günü 09:45-09:50 arası 
2.Satış Günü             :20/06/2018 günü 09:45-09:50 arası 
Satış Yeri                :Enez Hükümet Konağı Zemin kat çay ocağı önü Enez - Edirne 
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/04/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN (10 yıllığına işyeri kiralama)...

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 S.                    İHALEYE ÇIKACAK                KİRALAMA                   M2              KULLANIM                GEÇİCİ              AYLIK MUHAMMEN                  

  NO:                 YERİN ADRESİ                      SÜRESİ                                             ŞEKLİ                   TEMİNAT                    BEDELİ

   1                 Yukarı Zaferiye Mah. Pazar         10 YIL                    31.48                İŞYERİ                 1,980.00.TL                550,00,TL
                     Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri 
                            J-Blok No:11-15  

   2                  Yukarı Zaferiye Mah. Pazar        10 YIL                   31.48                İŞYERİ                 1,980.00.TL                550,00,TL              

                  Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri  
                              J-Blok No:10-16  

   3               Yukarı Zaferiye Mah.                    10 YIL                 39.21               İŞYERİ                   2,772.00.TL                  770,00. TL
                  İlyasbey Cad.  Çok Amaçlı 
                     Pazar Yeri D-Blok No:3

 

1-Yukarıda  özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
 2-Kiralanacak işyerlerinin her biri için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.
3-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
a- Kişilerden; ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi
b-Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
c-Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,
d-İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
e-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
f-İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. Maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
g- Keşan Belediyesine borcu yoktur yazısı
4.Kiralanacak işyerlerinin İhalesi 03 Mayıs 2018 günü saat 15.30’da  Yukarı Zaferiye Mah. İlyas Bey Cad. No:23/E adresindeki Belediye Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
İLAN OLUNUR.

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN (10 yıllığına işyeri kiralama)


KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 S.                    İHALEYE ÇIKACAK                KİRALAMA                   M2              KULLANIM                GEÇİCİ              AYLIK MUHAMMEN                  

  NO:                 YERİN ADRESİ                      SÜRESİ                                             ŞEKLİ                   TEMİNAT                    BEDELİ

   1                 Yukarı Zaferiye Mah. Pazar         10 YIL                    31.48                İŞYERİ                 1,980.00.TL                550,00,TL
                     Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri 
                            J-Blok No:11-15  

   2                  Yukarı Zaferiye Mah. Pazar        10 YIL                   31.48                İŞYERİ                 1,980.00.TL                550,00,TL              

                  Sok. Çok Amaçlı Pazar Yeri  
                              J-Blok No:10-16  

   3               Yukarı Zaferiye Mah.                    10 YIL                 39.21               İŞYERİ                   2,772.00.TL                  770,00. TL
                  İlyasbey Cad.  Çok Amaçlı 
                     Pazar Yeri D-Blok No:3

 

1-Yukarıda  özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
 2-Kiralanacak işyerlerinin her biri için 1.000,00TL güvence bedeli alınacaktır.
3-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
a- Kişilerden; ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi
b-Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
c-Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge,
d-İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
e-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
f-İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. Maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
g- Keşan Belediyesine borcu yoktur yazısı
4.Kiralanacak işyerlerinin İhalesi 03 Mayıs 2018 günü saat 15.30’da  Yukarı Zaferiye Mah. İlyas Bey Cad. No:23/E adresindeki Belediye Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
İLAN OLUNUR.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2016/7828 ESAS

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2016/7828 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN    Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 137 Ada, 25 Parsel , ŞÜKRÜKÖY mahalle/Köy, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla  vasfında taşınmazın tam hissesi, tınlı, killi, kumlu toprak yapısında toprak derinliği ve strüktürü iyi makineli tarıma elverişli asitlik ve alkalilik sorunu olmayan tarım alanı.
Yüzölçümü              : 2.919,19m2  Kıymeti  : 23,353,52 TL  KDV Oranı : %18    
1.Satış Günü          :14/05/2018 günü 14:55-15:00arası 
2.Satış Günü          :08/06/2018 günü 14:55-15:00arası 
Satış Yeri            : KEŞAN  BELEDİYESİ YENİ HİZİMET BİNASI D BLOK 2 . KAT  ZABITA ODASI
2 NO’LU TAŞINMAZIN    Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 136 Ada, 43 Parsel , ŞÜKRÜKÖY mahalle/Köy, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla  vasfında taşınmazın tam hissesi, tınlı, killi, kumlu toprak yapısında toprak derinliği ve strüktürü iyi makineli tarıma elverişli asitlik ve alkalilik sorunu olmayan tarım alanı
Yüzölçümü              : 2.120,37 m2  Kıymeti  : 16,962,96 TL  KDV Oranı : %18    
1.Satış Günü          :14/05/2018 günü 15:05-15:10arası 
2.Satış Günü          :08/06/2018 günü 15:05-15:10arası 
Satış Yeri             : KEŞAN  BELEDİYESİ YENİ HZİMET BİNASI D BLOK 2 . KAT ZABITA ODASI
3 NO’LU TAŞINMAZIN    Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 117 Ada, 87 Parsel , ŞÜKRÜKÖY mahalle/Köy, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla  vasfında taşınmazın tam hissesi, tınlı, killi, kumlu toprak yapısında toprak derinliği ve strüktürü iyi makineli tarıma elverişli asitlik ve alkalilik sorunu olmayan tarım alanı.
Yüzölçümü              : 706,84 m2  Kıymeti  : 3,534,20 TL  KDV Oranı : %18    
1.Satış Günü          :14/05/2018 günü 15:15-15:20arası 
2.Satış Günü          :08/06/2018 günü 15:15-15:20arası 
Satış Yeri           :KEŞAN  BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI D BLOK 2 . KAT ZABITA ODASI 
4 NO’LU TAŞINMAZIN    Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 137 Ada, 38 Parsel , ŞÜKRÜKÖY mahalle/Köy, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla  vasfında taşınmazın tam hissesi, tınlı, killi, kumlu toprak yapısında toprak derinliği ve strüktürü iyi makineli tarıma elverişli asitlik ve alkalilik sorunu olmayan tarım alanı
Yüzölçümü              : 1.013,23 m2  Kıymeti  : 10.132,30 TL  KDV Oranı : %18    
1.Satış Günü          :14/05/2018 günü 15:25-15:30 arası 
2.Satış Günü          :08/06/2018 günü 15:25-15:30 arası 
Satış Yeri             : KEŞAN  BELEDİYESİ YENİ HZİMET BİNASI D BLOK 2 . KAT ZABITAODASI
5 NO’LU TAŞINMAZIN    Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 132 Ada, 28 Parsel , ŞÜKRÜKÖY mahalle/Köy, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre avlulu ev vasfında taşınmazın tam hissesi, hali hazır durumu: Taşınmaz üzerinde iki katlı yığma kagir bina olduğu, alt kat 72m2 kullanım alanlı içinde 2 oda 1 salon, 1 mutfak 1 banyo wc si bulunan giriş holü zemin döşemeleri karo seramik kaplama iç kapılar ahşap dış  doğraması  pvc olan soba ile ısıtmalı mesken olarak kullanıldığı, üst kata yandan merdivenle çıkıldığı ön kısımda terası olan 90m2 kullanım alanlı üzeri çatılı ve kiremitli iç ve dış duvarlar sıvasız kapı- pencere doğramaları bulunmayan ve natamam  vaziyette olup dana henüz kullanılmayan kaba inşaat konumunda olduğu belirtilmiştir. Yine aynı parsel içinde tek katlı 63m2 kullanım alanlı briketten yapılmış üzeri çatılı ve kiremitli 2 oda mutfak ve kiler (ambar) olarak kullanılan binaların olduğu belirtilmiş. Ayrıca parsel içinde 29 adet 8-10 yaşlarında armut ağacı, 2 adet 10 yaşlarında badem ağacı ve 28 adet 8-10 yaşında  erik ağacı tespit edilmiştir.
Yüzölçümü              : 2.592,82 m2  Kıymeti  : 150.000,00 TL  KDV Oranı : %18    
1.Satış Günü          :14/05/2018 günü 15:35-15:40 arası 
2.Satış Günü          :08/06/2018 günü 15:35-15:40 arası 
Satış Yeri             : KEŞAN  BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI D BLOK 2 . KAT ZABITA ODASI
6 NO’LU TAŞINMAZIN    Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 140 Ada, 38 Parsel , ŞÜKRÜKÖY mahalle/Köy, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre tarla  vasfında taşınmazın tam hissesi, tınlı, killi, kumlu toprak yapısında toprak derinliği ve strüktürü iyi makineli tarıma elverişli asitlik ve alkalilik sorunu olmayan tarım alanı
Yüzölçümü              : 2.211,85 m2  Kıymeti  : 15.482,95 TL  KDV Oranı : %18    
1.Satış Günü          :14/05/2018 günü 15:55-16:00 arası 
2.Satış Günü          :08/06/2018 günü 15:55-16:00 arası 
Satış Yeri              : KEŞAN  BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI D BLOK 2 . KAT ZABITA ODASI
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7828 ESAS sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/03/2018
(İİK m.126)
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2016/8587 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2016/8587 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Keşan İlçe, Aşağı Zaferiye Mah. Anafartalar Cad. 268 Ada 15 Parsel  yoldan 15,50m uzaklıkta 5 katlı yapılaşmaya izinlidir.  Halihazırda durum itibari ile parsel üzerine kat irtifakı tesisi ile kayıtlı 15/76 arsa paylı 4. Kat  5 No’lu bağımsız bölüm inşaa edilmemiş olup arsa payı bedeli olarak satılacaktır
Yüzölçümü        : 189,56m2
Arsa payı        : 15/76
İmar durumu    : Dosyasındadır.
Kıymeti                  : 30.000,00 TL  
KDV Oranı         : %18    
Kaydındaki Şerhler  :  Dosyasındadır
1.Satış Günü             :14/05/2018 günü 14:00-14:05arası 
2.Satış Günü             :08/06/2018 günü 14:00-14:05arası 
Satış Yeri                 : KEŞAN BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI D BLOK 2. KAT ZABITA ODASI
2 NO’LU TAŞINMAZIN  
 Özellikleri        : Edirne İl, Keşan İlçe,  Erikli Kepirler Mevkii 2127 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde ÖZYAPI-2 SİTESİ D. Blok 1. Kat 16 No’lu Bağımsız bölüm 1 salon açık mutfak ve 2 balkon, 2 yatak odası ve 1 banyo-wc’den oluşmaktadır. Zeminler seramik döşeme kaplamalı, duvar ve tavanlar plastik boya badanalı, pvc kapı pencere doğramalı 60m2 alanlı ve denize 750-800m uzaklıkta olup yazlık konut olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü        : 60m2
Arsa payı        : 69/5900
İmar durumu    :  Dosyasındadır.
Kıymeti                  : 180.000,00 TL  
KDV Oranı         : %1    
Kaydındaki Şerhler  :   Dosyasındadır
1.Satış Günü            :14/05/2018 günü 14:10-14:15 arası 
2.Satış Günü            :08/06/2018 günü 14:10-14:15 arası 
Satış Yeri                 : KEŞAN BELEDİYESİ  YENİ HİZMET BİNASI D BLOK 2. KAT ZABITA ODASI
Satış şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı,  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8587 ESAS sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/03/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satılmasına Karar Verilen Bir Adet Gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti Ve Satış Şartları:
a)Satışa sunulan gayrimenkul: Edirne İli, Keşan İlçesi, Sazlıdere Köyü Bağlar Altı Mevkii adresinde bulunmakta olup; Keşan Tapu Sicil Müdürlüğünde Sazlıdere Köyü, Bağlar Altı Mevkii, 132 Ada 181 parsel, 2.500,00 m2 alanlı  Tarla olup, Tam hisse olarak kayıtlıdır.
Yukarıda belirtilen Tarla niteliğindeki gayrimenkul 2.500,00 m2 olup, Tam hisse olarak satışa çıkarılmıştır.
2-Gayrimenkulün Arttırmaya Esas Rayiç Değerleri:
a) Sazlıdere Köyü Bağlar Altı Mevkii, 132 Ada 181 parsel, 2.500,00 m2  Tarla niteliğindeki gayrimenkulün Tam hissesi için: 130.000,00 TL.’dir.
3-Açık Arttırmaya İştirak Edebilmek İçin Yatırılacak Teminat Tutarları: (%7,5)
a) Sazlıdere Köyü Bağlar Altı Mevkii, 132 Ada 181 parsel, Tarla niteliğindeki gayrimenkulün Tam hissesi için: 9.750,00 TL.’dir.
4-Açık arttırmalara iştirak etmek isteyenlerin, teminat bedellerini 10/04/2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü Veznesi’ne yatırmaları ve teminatın yatırıldığına dair alındıyı Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
Teminat olarak para, banka teminat mektubu, devlet tahvili ve hazine bonosu, hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilat (%15 noksanıyla) kabul edilecektir.
5-Gayrimenkullerin açık arttırması, Hükümet Konağı arkası Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü Makam Odasında, 10/04/2018 tarihinde, saat 14:00’da başlayacak ve 14:30’da bitecektir.
Gayrimenkulün satış süresi, 30 dakikadır.
6- %18 oranında katma değer vergisi, binde 5,69 oranında damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı ve diğer masraflar alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.
7-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.
8-Satış Şartnamesi Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi’nde görülebilir. Ayrıca şartnamenin bir örneği ilan panosuna asılacaktır. Satışa İştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacakladır.
9- İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.
10-Gayrimenkul, açık arttırma sonucu üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkuller için biçilmiş rayiç bedelin %75’ini bulmadığı veya amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı, yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla açık arttırma 7 gün daha uzatılarak 17/04/2018 tarihinde aynı yerde ve aynı saatlerde tekrar yapılacaktır.
11- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilerek ilgili gayrimenkul satış komisyonunca hemen  7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ilhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.
12-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresi bulunup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, İLAN OLUNUR.

T.C. ENEZ İCRA DAİRESİ 2017/95 TLMT.

T.C.
ENEZ
İCRA DAİRESİ
2017/95 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN   
Özellikleri        : Edirne İl, Enez İlçe,  58 Parsel, ÇERİBAŞI Mahalle/Köy, Köye yaklaşık 2300 m mesafede, köyün kuzeyinde konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik ve taban suyu gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan makineli tarıma elverişli, orta verimli, kadastral yola cephesi yok, kumlu, tınlı toprak yapısına sahip kuru tarım arazisidir.
Adresi        : Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        : 7.900 m2     
Arsa Payı        : dosyada
İmar Durumu    : dosyada        
Kıymeti        : 55.300, 00 TL 
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler    :  dosyada
1.Satış Günü     :22/05/2018 günü 10:15-10:20 arası 
2.Satış Günü    :19/06/2018 günü 10:15-10:20  arası 
Satış Yeri        : Enez Hükümet Konağı Zemin Kat Çay ocağı önü 
2 NO’LU TAŞINMAZIN   
Özellikleri        : Edirne İl, Enez İlçe,  133 Parsel, ÇERİBAŞI Mahalle/Köy, Köye yaklaşık 1300 m mesafede, köyün kuzeyinde konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik ve taban suyu gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan makineli tarıma elverişli, orta verimli, kadastral yola cephesi yok, kumlu, tınlı toprak yapısına sahip kuru tarım arazisidir.
Adresi        : Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        : 7.500 m2     
Arsa Payı        : dosyada
İmar Durumu    : dosyada        
Kıymeti        : 45.000, 00 TL 
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler    :  dosyada
1.Satış Günü     :22/05/2018 günü 10:30-10:35 arası 
2.Satış Günü    :19/06/2018 günü 10:30-10:35  arası 
Satış Yeri        : Enez Hükümet Konağı Zemin Kat Çay ocağı önü 
Satış Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/95 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/03/2018
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

.KEŞAN BELEDİYESİ  VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NCE VEKTÖR  MÜCADELESİNDE  KULLANILMAK ÜZERE  BİYOSİDAL ÜRÜN KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ  VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NCE VEKTÖR 
MÜCADELESİNDE  KULLANILMAK ÜZERE  BİYOSİDAL ÜRÜN

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi  Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce, Vektör Mücadelesinde Kullanılmak üzere Biyosidal Ürün  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2018/123165
1. İdarenin            
a. Adresi            : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey                      Caddesi No: 23/E  22800  KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 284 7141185 - 284 7140985
c. Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu malın
a. Niteliği, türü ve miktarı        : Muhtelif miktarlarda 10 Kalem Biyosidal Haşeratla ve Vektör                     Mücadelesinde Kullanılmak üzere ilaç
                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                 şartnameden ulaşılabilir.
b. Teslim yeri          :  Veteriner İşleri Müdürlüğü Depo sahası
c. Teslim tarihi        : İdare tarafından talep edilen mal/mallar peyderpey ya da tek parti                 halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 takvim günü                     içerisinde idareye teslim edilir.
3.İhalenin            
a. Yapılacağı yer        :Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi No:23/E Keşan                     Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü                 Keşan/Edirne
b. Tarihi ve saati        :10.04.2018 - 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İlaçların herbiri için ihale dosyasında ;
1-T.C. Sağlık Bakanlığınca Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış veya ithal izni verilmiş olduğuna dair belge,
2- T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı Türkçe etiket örneği
3-Ürün ve Ürünün Aktif madde Garanti Belgeleri (İhale tarihi itibari ile güncel ve üretici firmaya ait)
4-İhale yılı içerisinde alınmış satış yetki belgesi
İstekliler tarafından, İhale Dosyası İçerisinde sunulacaktır.
Ayrıca, 1. Kalem, 2. Kalem, 3. Kalem, 4. Kalem, 5. Kalem, 7. Kalemde bulunan ilaçlar için; açık alanlarda yerleşim bölgelerinde kullanılacağından, ilaç etken maddesini üreten firma tarafından yapılmış toksikolojik ve eko-toksikolojik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E   Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,   kısmi  teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. ENEZ İCRA DAİRESİ 2017/89 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
ENEZ
İCRA DAİRESİ
2017/89 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN   
Özellikleri    : Edirne İl, Enez İlçe,  215  Ada, 5 Parsel, GAZİÖMERBEY Mahalle/Köy, Kışlaaltı Mevkii, I blok 17 nolu bağımsız bölüm Enez Altın Kum Sahilinde bulunan, denize villa kapısından 197 m mesafede, dubleks 3+1 villa; alt kat; salon+Amerikan mutfak+wc, üst kat; 3 oda+banyo wc, toplam 85m2, 
Adresi        : Enez / EDİRNE
Yüzölçümü        : 85 m2     
Arsa Payı        : 1/20
İmar Durumu    : dosyada        
Kıymeti        : 298. 000,00 TL 
KDV Oranı        : %1
Kaydındaki Şerhler    :  dosyada
1.Satış Günü     :15/05/2018 günü 10:35-10:40 arası 
2.Satış Günü    :11/06/2018 günü 10:35-10:40  arası 
Satış Yeri        : Enez Hükümet Konağı Zemin Kat Çay ocağı önü Enez - Edirne
Satış Şartları:
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı  taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/89 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/02/2018

TEKNİK DENETİM, KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEKNİK DENETİM, KONTROLÖRLÜK  VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ÇANAKKALE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Teknik denetim, Raportörlük, Danışmanlık alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İKN                                     : 2018/107457
1. İdarenin                            
a) Adı                                : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- ÇANAKKALE DİĞER ÖZEL                                                     BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                            :CEVATPAŞA MAH. İNÖNÜ CAD. 12 17100 ÇANAKKALE
                                            MERKEZ/ÇANAKKALE
c. Telefon ve faks numarası    : 2862172246 - 2862171519
ç. Elektronik Posta Adresi        : canakkaleobmihale@ ogm.gov.tr
d. İhale dokümanının 
görülebileceği  adres             : Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığı  
                                        TR 92 0001 000072 470 316 47 5001
e) İhale Dokümanının 
görülebileceği / görülüp e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet adresi                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu işin/alımın    :
a)Adı                                : Teknik Denetim, Raportörlük, Danışmanlık
b) Niteliği, türü ve miktarı        :  100 Hektar alanda 1 adet Rehabilitasyon Projesi yapımı, 12.747,45                                         Ha lık 163 Adet  ağaçlandırma sahasının kontrolu, 72,3 dekar fidanlık                                             sahasında 3,840 (bin adet) fidan tohumluk üretim bakım hizmetleri                                                 konrolu. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/ teslim edileceği  yer    : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü  sorumluluk sahasında
ç) Süresi/teslim tarihi                    :İşe başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) aydır.
3. İhalenin
a)  İhale (Son teklif verme) tarih ve saati                : 27.03.2018 - 10:00
b)e-anahtar gönderme zaman aralığı                    : 27.03.2018 - 10:00
                                                                    27.03.2018 - 14:00
c)e-tekliflerin  açılacağı tarih ve saat                    : 27.03.2018 - 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)                                : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
5531 sayılı yasa kapsamında yetkili hizmet sunucusu olunduğunu kanıtlamak üzere Orman Mühendisleri Odasından alınmış “İhale Yetkinlik Belgesi”
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri;
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri
4.1.5. İhale konusu  alımın  tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin belgeler,
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
-Orman fidanlıkları kurma, yönetme, işletme orman fidanı ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandırılması faaliyetleri,
-Ağaçlandırma, erezyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları,
-Meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması, planlanması çalışmaları,
-Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalışmaları.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar  EKAP üzerinden gönderilecektir.
 9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir  hizmet/ mal kalemi miktarı ile bu  hizmet/ mal kalemleri  için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  60(altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN pazar yeri ihaleee

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN pazar yeri ihaleee

S.NO   HALEYE ÇIKACAK YERİN  ADRESİ                                                                                    KİRALAMA SÜRESİ          M2              KULLANIM ŞEKLİ    EÇİCİ TEMİNAT   AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDEL
1     Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad.Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:18          10 YIL                        15,80m2                       İŞYERİ             1,440.00.TL              400,00,TL AYLIK
2    Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak Çok Amaçlı Pazar Yeri  Zemin Kat J-Blok No:10-16                10 YIL                     31,48m2                          İŞYERİ             1,980,00,TL              550,00,TL AYLIK
3    Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat J-Blok No:11-15                 10 YIL                      31,48m2                         İŞYERİ             1,980,00TL              550,00,TL AYLIK
4    Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad.Çok Amaçlı Pazar  Yeri Zemin Kat B-Blok No:19          10 YIL                       15,80m2                         İŞYERİ              1,584,00,TL            440,00,TL AYLIK
5    Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:4-5                  10 YIL                       33,68m2                        İŞYERİ               3,168,00.TL           880,00,TL AYLIK
6     Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad.  Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat B-Blok No:3-6                 10YIL                     31,48m2                           İŞYERİ               2,376,00.TL           660,00,TL AYLIK
7    Büyükcami Mah. Cumhuriyet Meyanı Eski Oto Terminali No: 5/3                                                     3 YIL                                                                İŞYERİ               864,00,TL              800,00,TL AYLIK
8    İzzetiye Mah. 111 Ada 3 parsel Tarla                                                                                                 3 YIL                      3538,51m2                      TARLA                   33,75.TL              375,00,TL  YILLIK
9     İzzetiye Mah. 129 Ada 58 parsel  Tarla                                                                                           3 YIL                          7944,29m2                     TARLA                  99,00.TL               1100,00,TL YIILIK

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
2-Kiralanacak işyerlerinin her biri için 1.000,00 TL güvence bedeli alınacaktır.
3-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
    a- Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
    b- Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
    c- Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
    d- İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
    e- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
    f- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. Maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
    g- Keşan Belediyesi’ne borcu yoktur yazısı.
4-Kiralanacak işyerlerinin ihalesi 15 Mart 2018 günü saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
İLAN OLUNUR.  

T.C. KEŞAN BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ---

T.C. 
KEŞAN BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 “Keşan (Edirne) İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planları Askı Sonrası Düzeltmelerine ilişkin imar plan paftaları, plan raporları, meclis kararları; Belediye Hizmet Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 16.02.2018 - 17.03.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay müddet ile askıya çıkarılmıştır.
Sayın halkımıza ilanen duyurulur.”

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN...

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

S.NO   İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ              KİRALAMA  SÜRESİ       M2         KULLANIM ŞEKLİ          GEÇİCİ TEMİNAT        AYLIK/YILLIK   MUHAMMEN  BEDELİ
 1                   Yukarı Zaferiye Mah. Rasim                         10 YIL                    15,80m2       İŞYERİ                              1,440.00.TL                     1,440.00.TL   AYLIK
                    Ergene Cad.Çok Amaçlı Pazar 
                    Yeri Zemin Kat B-Blok No:18

2       Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak                        10 YIL                        31,48m2         İŞYERİ                                 1,980,00,TL                    550,00,TL   AYLIK

              Çok Amaçlı Pazar Yeri 
           Zemin Kat J-Blok No:10-16

3            Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak                     10 YIL                        31,48m2       İŞYERİ                              1,980,00TL                          550,00,TL    AYLIK   

                 Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin Kat 
                 J-Blok No:11-15                 

4              Yukarı Zaferiye Mah. Rasim                         10 YIL                           15,80m2          İŞYERİ                                 1,584,00,TL                440,00,TL AYLIK
               Ergene Cad.Çok Amaçlı Pazar 
              Yeri Zemin Kat B-Blok No:19
5           Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad.                 10 YIL                        33,68m2           İŞYERİ                                    3,168,00.TL              880,00,TL AYLIK
               Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin 
           Kat B-Blok No:4-5

6          Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad.                   10 YIL                            31,48m2      İŞYERİ                                       2,376,00.TL              660,00,TL AYLIK
              Çok Amaçlı Pazar Yeri Zemin 
          Kat B-Blok No:3-6

7        Büyükcami Mah. Cumhuriyet                                3 YIL                                  -                    İŞYERİ                                864,00,TL                      800,00,TL  AYLIK
      Meyanı Eski Oto Terminali No: 5/3

8      İzzetiye Mah. 111 Ada 3 parsel Tarla                      3 YIL                            3538,51m2          TARLA                                 33,75.TL                    375,00,TL YILLIK

9       İzzetiye Mah. 129 Ada 58 parsel                            3 YIL                             7944,29m2          TARLA                               99,00.TL                     1100,00,TL   YIILIK
         Tarla

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.
2-Kiralanacak işyerlerinin her biri için 1.000,00 TL güvence bedeli alınacaktır.
3-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
    a- Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
    b- Tüzel kişilerden; 2018 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
    c- Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
    d- İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
    e- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
    f- İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. Maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
    g- Keşan Belediyesi’ne borcu yoktur yazısı.
4-Kiralanacak işyerlerinin ihalesi 15 Mart 2018 günü saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
5-Şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
İLAN OLUNUR.

DÜZELTME İLANI (T.C. KEŞAN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)

Gazetemizin 23 Şubat 2018 tarihli sayısında yayınlanan Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait  ilan metninde (TC. Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)  sehven yazılmamıştır. İlan aşağıdaki gibidir. Düzeltir özür dileriz.

TC. 
KEŞAN BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 “Keşan (Edirne) İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planları Askı Sonrası Düzeltmelerine ilişkin imar plan paftaları, plan raporları, meclis kararları; Belediye Hizmet Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 16.02.2018 - 17.03.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay müddet ile askıya çıkarılmıştır.
Sayın halkımıza ilanen duyurulur.

T.C. Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (revizyon)

İlan Metni:

 “Keşan (Edirne) İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planları Askı Sonrası Düzeltmelerine ilişkin imar plan paftaları, plan raporları, meclis kararları; Belediye Hizmet Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 16.02.2018 - 17.03.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay müddet ile askıya çıkarılmıştır.
Sayın halkımıza ilanen duyurulur.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ, YERLİSU DEPOSUNDA ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ, 
YERLİSU DEPOSUNDA ORMAN EMVALİ İSTİF İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 Keşan Orman İşletme Müdürlüğü  Korudağ Orman İşletme Şefliği, Yerlisu Deposu’nda Orman Emvali İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2018/62920
1. İdarenin
a. Adresi                            :  Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 2847141036- 2847142033
c. Elektronik Posta Adresi        : kesanisl@ ogm.gov.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu  hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 8570m3 Orman Emvali İstifi
                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı  içinde                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı  yer                    :Keşan İlçesi, Yerlisu Köyü hudutlarındaki  Yerlisu Orman Deposu
c) Süresi                            :İşe başlama tarihi 05.03.2018, işin bitiş tarihi 14.12.2018
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad.                                         No: 26 Keşan/Edirne
b. Tarihi ve saati                    :20.02. 2018- 11.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keşan Orman İşletme Müdürlüğü - Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No:28 Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  45 (kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Son Eklenenler

Kısa süre içerisinde yeni hastane seferleri başlayacak

S.S. 25 No'lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimi, yeni hastane güzergahına seferlerin başlatılması için harekete geçti.

S.S. 25 No'lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimi, yapımı devam eden ve 11 Haziran 2018 tarihinde açılışının gerçekleştirileceği yeni Devlet Hastanesi güzergahına seferlerin başlatılması için harekete geçti. İlgili kurumlar ile güzergah belirlenmesinde görüşmelere başlandığı öğrenilirken, kararın kısa süre içerisinde belli olacağı, kararın olumlu çıkması sonrasında da 2, 4 ve 5 nolu minibüs hatlarının bu güzergahı da içerisine alan seferlerin başlatılacağı edinilen bilgiler arasında.

 İlker GÜREL

CHP’de listeler değişti, Bircan 2.sıraya adayı oldu

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Merkezi tarafından YSK’ya teslim edilen Edirne Milletvekili aday listelerinde değişiklik yaşandı.

YSK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, CHP Genel Merkezi’nin Edirne’deki 2.sıra milletvekili adayı olarak belirlediği Ediz Ün’ün adaylığının kabul edilmediği öğrenildi.

CHP Genel Merkezi yetkilileri, konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bildirmesinin ardından; Kılıçdaroğlu’nun 2.sıra milletvekili adaylığı için Erdin Bircan’ın getirilmesi yönünde bilgi tebliğ ettiği öğrenildi.

Pekcanlı: “Ediz Ün’ün yerine 2.sıra adayı

olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterildi”

Konuyla ilgili olarak, dün açıklama yapan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı şunları söyledi:

“Geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanımız Ediz Ün’ün daha önce Cumhurbaşkanı’na hakaretten 1 yıl

ceza alması nedeni ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından milletvekili adaylığına uygun olmadığı

belirtilmiştir. Ediz Ün’ün yerine 2.sıra adayı olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterilmiştir.

Partimize ilimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz”

Pekcanlı açıklamasını şöyle tamamladı: “Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Örgütü olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar, Yalova Milletvekilimiz Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz. Buna göre; 1.sıra adayımız Okan Gaytancıoğlu, 2. sıra adayımız Erdin Bircan, 3.sıra adayımız Yakup Atalay, 4.sıra adayımız Erdoğan Gümülcineli olarak belirlenmiştir.”

(Deniz ÇİL)

 

Kantar: “Bonzai ile ilgili cezalar ağırlaştırılmalı”

Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar, yaptığı açıklamada; bonzai içenlerinde ve satanlarında en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

“Mahallemizdeki metruk evler

belediye tarafından kapatılacak”

Yenimescit Mahallesi’nde 4 tane metruk ev bulunduğunun altını çizerek, sözlerine başlayan Kantar, şunları söyledi: “Bu evlerden iki tanesi Keşan Belediyesi ile yaptığımız yazışmalar neticesinde ev sahiplerinin imzalarını alarak, emniyet güçleri nezaretinde kapatıldı. Şimdi 2 metruk ev kaldı. Bir tanesi Ferdi Sokak üzerinde bir tanesi de Asır Sokak üzerinde. Bu metruk evlerle ilgili yasal olarak işlemler yapıldı. Polis memuru arkadaşlarla evleri fotoğrafladık. Bir de yasal olarak, ev sahiplerinin imzaları gerekiyordu. İmzalar da atıldı. Bir hafta 10 gün içerisinde bu evler belediyemiz tarafından kapatılacaktır.”

“8-10 yaş yaşlarında bir çocuğa

bonzai verilmiş ama durumu iyi”

Asır Sokak üzerindeki bir evde istenmeyen bir olayın yaşandığını hatırlatarak, sözlerine devam eden Fikret Kantar, “8-10 yaş yaşlarında bir çocuğa bonzai verilmiş. Annesinin fark etmesiyle annesi tarafından hastaneye getiriliyor. Hastanede zehirlenmediği, bonzai içirildiği anlaşılıyor. Devlet hastanemizden Tekirdağ’a sevk ediyor. Tekirdağ’da yoğun bakımda olduğu haberlerini alıyoruz. Hayati tehlikesi olmadığı bilgilerini aldık.” dedi.

“Cezalar ağırlaştırılmalı”

Fikret Kantar, sözlerini şöyle tamamladı: “Bonzaiden artık kurtulmamız lazım. Tüm Türkiye’yi sardı. Bonzai ile ilgili her ay bir açıklama yapıyorum. Bunların cezalarının ağırlaştırılmasını düşünüyorum. Gençlerimize yazık oluyor. Halkın görmediği kız öğrencilerimiz, erkek öğrencilerimiz bonzainin esir olmuş. Cezaların ağırlaştırılmasını ve bonzai ile mücadele edilmesini istiyorum. İçene çok ağır satana daha da ağır ceza verilmeli.”     Deniz Çil

 

“Üretici, iflas etme noktasına geldi”

Edirne İl Genel Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve üretici Mehmet Ali Yetim yaptığı açıklamada; buğdayda açıklanan fiyatların düşük kaldığını, benzer durumun ayçiçeği ve çeltikte de yaşanabileceğini belirterek, “Fiyatların düşük kalması durumunda, üretici iflas etme noktasına gelir.” dedi.

“Üretici, iflas etme noktasına geldi”

Döviz fiyatlarının artışının, üreticiye yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, sözlerine başlayan Yetim, “Buğday fiyatları açıklandığında, dolar 4,20 lira seviyelerindeydi. Şuanda ise, 4,70 lira seviyelerine gelmiş durumda. Dövizdeki artış nedeniyle, açıklanan buğday fiyatının düşük kaldığını düşünüyorum. Dövizdeki hareketlilik nedeniyle, mazot fiyatlarında da, 17-20 kuruş arasında bir artış oldu. Gübre fiyatlarının ne olacağı belli değil. Gübreye, özel tüketim vergisi konuldu. Ayrıca, havaların iyi gitmemesi nedeniyle,          buğdayda verim oranları düşük seviyelerde. Bölgemizde, dönümden 100 kilogram alınacak yer olduğu gibi 250 kilogram alınacak yerde bulunmaktadır. Dövizdeki hareketlilik, yüksek olan girdi maliyetleri ve buğdayda açıklanan fiyatın düşük kalması üreticiyi iflas etme noktasına getirdi.”

“Buğdayda olduğu gibi ayçiçeği ve çeltikte de,

düşük bir fiyatın açıklanacağını düşünüyorum”

Hükümet yetkililerinin üreticinin bu kötü durumunu görmesi gerektiğine kayıt düşen Mehmet Ali Yetim sözlerine şöyle devam etti: “Buğdayda, bin 50 lira olarak açıklandı ama ekonomik gidişatı göz önüne alınarak, belli bir artışın olması gerekiyor. Eğer seçim üzeri hükümet yetkilileri, ürün fiyatlarını artırmayı düşünmüyorlarsa, üreticiyi düşünmedikleri anlamına geliyor. Üreticinin ekonomik anlamda ezilmemesi için buğdayın en az bin 400-bin 500 lira olması gerekiyor. Buğday üreticisini düşünmeyen bir hükümet, ayçiçeği ve çeltik üreticisini de düşüneceğine inanmıyorum. Ayçiçeği ve çeltikte de, buğdayda olduğu gibi düşük bir fiyatın açıklanacağını düşünüyorum. Bu durumda, Trakya’daki üreticinin bitirilmesi anlamına geliyor.”

Yetim sözlerini şöyle tamamladı: “Üreticiler, Cumhurbaşkanı adaylarının açıklamalarında üreticilere vereceği desteği göz önüne alarak, bir değerlendirme yapmalarını istiyorum.”

(Deniz ÇİL)

Gaytancığlu, AK Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdi

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, yaptığı açıklamada; AK Parti’nin ekonomi politikalarına eleştirerek, insanların artık, borcunu ödeyemez duruma geldiğini kaydetti.

“İstihdam yaratamaz, ekonominizi düzeltemezsiniz”

Açıklamasına, “AK Parti’nin yıllardır uyguladığı ekonomi politikası şansa gitti.” diyerek, başlayan Gaytancıoğlu, şunları söyledi: “Üretime dayanmayan, sadece sıcak para ticaretini hedef alan ekonomi politikalarının uzun süre sürdürülemeyeceğini bütün dünya ekonomistleri söyler. Temelinde bir şeyler üretip markalaşıp dünyaya satamazsanız ham maddenizi işleyip dünya piyasalarına arz edemezseniz bunun sonu sürdürülebilir değildir. İstihdam yaratamaz, ekonominizi düzeltemezsiniz. Ekonomide var olan işçinin, memurun, esnafın gelirlerini artıramazsanız ekonomik büyümeyi sağlayamazsınız.”

“İnsanlar borcunu ödeyemiyor”

AK Parti’nin yıllardır yurt dışında olan fazla parayı Türkiye’ye çekerek, yüksek faiz ödediğini ifade eden Okan Gaytancıoğlu şunları söyledi: “Bunu inşaat sektörüne tamamen rant getiren bir sektöre aktardı. İnsanları tüketici kredileriyle, konut kredileriyle borçlandırdı. Yine aynı şekilde kendi arabanızı üretmiyorsunuz, başka ülkelerden getirip insanlara 60-70 bin gibi rakamlarla satarak borçlandırıyorsunuz. Sağlıklı büyümenin olması gerekiyor. Buğday üretirsiniz, un yaparsınız, dünyaya başka ürünler satarsınız. Demir çelik sanayinizi, motor sanayinizi desteklersiniz, bilişim teknolojilerini desteklersiniz. Endüstriyel yatırımlarınızı yaparsınız. Türkiye’nin bulunduğu konumu kullanarak lojistiğinizden yararlanırsınız. Türkiye’yi bu şekilde büyütürsünüz. İnşaatlarla, AVM’lerle, yeni konutlarla büyütemezsiniz. Bu ülkede AKP iktidar olduğundan beri 9 defa vergi affı çıktı. Çünkü insanlar borcunu ödeyemiyor.”

“Türkiye’de yeni bir iktidar,

yeni bir anlayış gerekiyor”

CHP olarak, her zaman yapıcı bir muhalefet sergilediklerine kayıt düşen Gaytancıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ekonomi böyle yönetilmez dedik. Ama AKP bu yoldan dönmedi ve artık dünyadan da o para gelmiyor. O para güvenli bir limana gelir, bizde güvenli bir liman yok ki. Olağanüstü hal var. Hukuk sistemini de iyileştirmediniz. Ne oldu? Birçok firma kapattı gitti. Çünkü güçlü sermaye demokrasinin, hukuk devletinin olduğu yerlerde kalır. Türkiye OHAL’le yönetiliyor. Artık, Türkiye’de yeni bir iktidar, yeni bir anlayış gerekiyor. O da 24 Haziran’da gerçekleşecek. Nasıl bir üretim, nasıl bir paylaşım olacağını göreceksiniz. En başında söylediğim gibi hiçbir ülke üretmeden kalkınamamıştır.”

(Deniz ÇİL)

 

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar