Son Dakika
Keşan Belediyesi sosyal destek kampanyası ile çorbaya tuz oluyor“İnsanlar, bu dönemde çok fazla yer değiştirmemeli”“İnsanlar virüsten nasıl korunacağını düşünürken; iktidar, Kanal İstanbul projesinin ihalesini gerçekleştiriyor”Halk Pazarı'nda sadece sebze-meyve tezgahları açılacakKeşan TSO ve Keşan TB üye aidat tahsilatını Ekim ayına ertelediCoronavirüs ile artan su tüketimi damla sulamayı yeniden gündeme getirdi "Ne olursa olsun çiftçilerimiz yiyecek sağlamaya devam ediyor"“Devlet, TC kimlikli her kişiye 1000 TL nakdi destek sağlamalı”Yayla'da seferler 1'e indirilirken, Erikli'de ise durdurulduEczaneler tedbirleri arttırıyorSosyal mesafe maaşa yenik düştü

Kategori : Resmi İlan

İ H A L E  İ  L A  N I GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN..

İ H A L E  İ  L A  N I

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN..

 

1-Keşan Atatürk Stadı 9 .Nolu Dükkan 1 (bir) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.

2-İhale, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aliço Güreş Eğitim Merkezi idari binasında, 08/04/2020 Çarşamba günü, saat: 15.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3-Dükkanın yıllık muhammen bedeli 6.800,00.-TL (Altı Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) olup, ihaleye esas % 15 (Yüzde On Beş) geçici Teminat 1.020,00.-TL. (Bin Yirmi Türk Lirası) dır. İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Edirne şubesi nezdindeki TR 80 0001 0000 9788 2625 0350 01 nolu İban hesabına yatırılacaktır.

4-İhale bedeli üzerine %18 KDV, %5 Spor Payı, %6 Kati Teminat,  Damga Vergisi ve İhale Karar Pulu ilave edilecektir.

5-İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler.

a-)İhaleye katılım dilekçesi.

b-)Kimlik belgesi fotokopisi.

c-)Tebligat için adres beyanı.

d-)Gerçek kişiler için ikametgah belgesi.

e-)İhale dokümanı alındı makbuzu.

f-) Gerçek kişi olması halinde imza örneği.(Noter tasdikli)

g-)Tüzel kişilerde teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi.(aslı ya da noter tasdikli sureti)

ğ-)Vekaleten ihaleye katılacak olanlar için vekaletname. (Noterden)

ı-)Gerçek kişi olması halinde ilgili meslek oda kayıt belgesi.

i-)Vergi borcu ve SGK.borcu olmadığına dair belge.

j-)2886 sayılı kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

 6-İhaleye ilişkin Şartname, mesai saatleri içerisinde Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinde görülebilir ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı alması zorunlu olup, ihale doküman bedeli 50,00.- TL.(ElliTürkLirası) dır.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

İHALE İLANI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE  İLANI

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1-Keşan Atatürk Stadı 9 .Nolu Dükkan 1 (bir) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır. 
2-İhale, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aliço Güreş Eğitim Merkezi idari binasında, 08/04/2020 Çarşamba günü, saat: 15.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3-Dükkanın yıllık muhammen bedeli 6.800,00.-TL (Altı Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) olup, ihaleye esas % 15 (Yüzde On Beş) geçici Teminat 1.020,00.-TL. (Bin Yirmi Türk Lirası) dır. İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Edirne şubesi nezdindeki TR 80 0001 0000 9788 2625 0350 01 nolu İban hesabına yatırılacaktır.
4-İhale bedeli üzerine %18 KDV, %5 Spor Payı, %6 Kati Teminat,  Damga Vergisi ve İhale Karar Pulu ilave edilecektir.
5-İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler.
    a-)İhaleye katılım dilekçesi. 
    b-)Kimlik belgesi fotokopisi.
    c-)Tebligat için adres beyanı.
    d-)Gerçek kişiler için ikametgah belgesi.
    e-)İhale dokümanı alındı makbuzu.
    f-) Gerçek kişi olması halinde imza örneği.(Noter tasdikli)
    g-)Tüzel kişilerde teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğu oda veya meslek teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi.(aslı ya da noter tasdikli sureti)
    ğ-)Vekaleten ihaleye katılacak olanlar için vekaletname. (Noterden)
    ı-)Gerçek kişi olması halinde ilgili meslek oda kayıt belgesi.
    i-)Vergi borcu ve SGK.borcu olmadığına dair belge.
    j-)2886 sayılı kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
6-İhaleye ilişkin Şartname, mesai saatleri içerisinde Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinde görülebilir ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı alması zorunlu olup, ihale doküman bedeli 50,00.- TL.(ElliTürkLirası) dır. 
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur.
                                                                                               Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

EDİRNE İLİ, KEŞAN İLÇESİ, ORHANİYE KÖYÜ 100 METREKÜP GÖMME DEPO İLE TERFİ VE İSALE HATTI YAPIM İŞİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE İLİ, KEŞAN İLÇESİ, ORHANİYE KÖYÜ 100 METREKÜP GÖMME DEPO İLE TERFİ VE İSALE HATTI YAPIM İŞİ

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne İli, Keşan İlçesi, Orhaniye Köyü 100 Metreküp Gömme Depo İle Terfi ve İsale Hattı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                          : 2020/157069
1-İdarenin
a) Adresi                                              : Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 
                                                                Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası                : 2842352703  - 2842352695
c) Elektronik Posta Adresi                   : destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 1 Adet Gömme Depo İle Terfi ve İsale Hattı Yapılması İşi
                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                                                               bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                 : Edirne ili, Keşan İlçesi, Orhaniye Köyü
c)İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                        : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                : Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely
                                                             Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE
b) Tarihi ve saati                              : 02.04.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) IV. Grup İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

2 KALEM LPG ALIMI DEVLET HASTANESİ -KEŞAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM LPG ALIMI
DEVLET HASTANESİ -KEŞAN SAĞLIK BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
2 KALEM LPG ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                        : 2020/146305
1-İdarenin
a) Adresi                                             : DEVLET HASTANESİ  KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası                : 2847143434 - 0284 7141050
c) Elektronik Posta Adresi                   : kesandevlet@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : LPG ALIMI
                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                       : Keşan Devlet Hastanesi ve İpsala Ünitesine de teslim 
                                                               edilecektir.
c) Teslim tarihi                                    : Teslimatlar sözleşme imzalandıktan sonra; Keşan Devlet
                                                              Hastanesi Ayniyet Depo Biriminin talebi doğrultusunda
                                                             ihtiyaca binaen peyder pey siparişler halinde; Faks ile tebliğ
                                                              edildiği tarihten itibaren en geç 24 saat içerisinde Keşan 
                                                              Devlet Hastanesine ve İpsala Ünitesine teslim edilecektir.
                                                              İpsala ünitesi için istenen siparişler İpsala Ünitesine teslim
                                                             edilecektir. Teslimatlar 08.00-16:00 saatleri arasında 
                                                              yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : Keşan Devlet Hastanesi Aşağızaferiye Mahallesi Evreşe
                                                               Caddesi No:22 Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                                  : 31.03.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. ve 2. kalem için 
İsteklinin dağıtım kuruluşu olması durumunda , Enerji Piyasa Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı,
İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda, bayisi olduğu kuruluşun enerji piyasa düzenleme kurumundan (EPDK) almış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı ve bayisi olduğu dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Devlet Hastanesi Aşağızaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi No:22 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. KEŞAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (isim değişikliği)

T.C. KEŞAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No :2019/537 Esas Karar No : 2019/413 Karar Davacı CHİRİN ÇARDAK (T.C.:37819232926) Baba Adı :REDJEB, Ana Adı :FATME, 01/09/1975 Kardjali doğumlu, Edirne ili Keşan ilçesi Altıntaş köyü Cilt No:11 Aile Sıra No:26, Sıra No:23 ile Keşan Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan isim tashihi davasının kabulü ile 37819232926 TC kimlik numaralı CHİRİN ÇARDAK'ın "CHİRİN" olan isminin "ŞİRİN" olarak tashihine 12/12/2019 tarihinde karar verildiği ilan olunur.

KEŞAN FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU ÇATI ONARIM İŞİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE  PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KEŞAN FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU ÇATI ONARIM İŞİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE 
PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Çatı Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                : 2020/133228
1-İdarenin
a) Adresi                    : Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2   Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası            : 2842352703 - 2842352695
c) Elektronik Posta Adresi            : destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                : 1 Adet İlkokul Çatı Onarım İşi   Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı  yer                : Edirne İli, Keşan İlçesi
c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                               : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                : Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely  Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE
b) Tarihi ve saati                                  : 19.03.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen (B) III. Grup Bina İşleri ve Bu İşlerin Onarımları  Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YERLİSU DEPOSUNDA ORMAN EMVALİ İSTİFİ İŞİ

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YERLİSU DEPOSUNDA ORMAN EMVALİ İSTİFİ İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği Yerlisu Deposunda Orman Emvali İstifi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/125262

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847141036 - 2847142033

c) Elektronik Posta Adresi

:

kesanisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7015 m3 Orman Emvali İstifi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği Yerlisu Deposunda.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 30.03.2020, işin bitiş tarihi 25.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No: 26 Keşan

b) Tarihi ve saati

:

19.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, BANK VE PİKNİK MASASI YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, BANK VE PİKNİK MASASI YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Bank ve Piknik Masası Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/111802

 

1-İdarenin
a) Adresi : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kısımdan ( Kısımların Toplamı 29 Kalem ) Oluşan Muhtelif Miktarlarda Bank ve Piknik Masası Yapımında Kullanılacak Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin Göstereceği Yerler
c) Teslim tarihi : Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 Takvim Günü İçerisinde teknik şartnameye uygun mal/malları idarenin göstereceği alana(İlçemiz Sınırları İçerisinde) tek seferde ya da peyderpey teslim etmekle yükümlüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 09.03.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 3.KISIM BOYA MALZEMESİ kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/62 TLMT.

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ

2019/62 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 189 Ada, 1 Parsel, GÖKÇETEPE Mahalle/Köy, Tapu kayıd ve bilirkişi raporuna göre arsa vasfında taşınmazın tam hissesi. İmar Durumu: Vasfı arsa olduğu ancak Planın Onaylanmadığı belirtilmiştir.
Halihazır Durumu: Taşınmaz boş arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 637,83 m2Kıymeti : 61.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz-3402 sayılı Kanun 22. Mad. 2. Fk (a) bendi uyg. tabidir.
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Keşan Belediye Başkanlığı Tiyatro ve Konferans Salonu Fuaye Alanı -
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 191 Ada, 2 Parsel, GÖKÇETEPE Mahalle/Köy, Tapu kayıd ve bilirkişi raporuna göre arsa vasfında taşınmazın tam hissesi. İmar Durumu: Vasfı arsa olduğu ancak Planın Onaylanmadığı belirtilmiştir.
Halihazır Durumu: Taşınmaz boş arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 609,64 m2Kıymeti : 61.000,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz-3402 sayılı Kanun 22. Mad. 2. Fk (a) bendi uyg. tabidir.
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Keşan Belediye Başkanlığı Tiyatro ve Konferans Salonu Fuaye Alanı -
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 191 Ada, 3 Parsel, GÖKÇETEPE Mahalle/Köy, Tapu kayıd ve bilirkişi raporuna göre arsa vasfında taşınmazın tam hissesi. İmar Durumu: Vasfı arsa olduğu ancak Planın Onaylanmadığı belirtilmiştir.
Halihazır Durumu: Taşınmaz boş arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 609,78 m2Kıymeti : 61.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz-3402 sayılı Kanun 22. Mad. 2. Fk (a) bendi uyg. tabidir.
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : Keşan Belediye Başkanlığı Tiyatro ve Konferans Salonu Fuaye Alanı -
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Keşan İlçe, 596 Ada, 76 Parsel, BÜYÜKCAMİ Mahalle/Köy, B Blok Zemin kat 1 Nolu Daire Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kayıd ve bilirkişi raporuna göre mesken vasfında taşınmazın tam hissesi. İmar Durumu:Ayrık Nizam önden 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre 4 kat konut imarlı olduğu belirtilmiştir. Halihazır Durumu: Taşınmaz 1 antre,1 mutfak, 1 salon, 3 yatak odası, banyo-wc ve balkondan oluşmakta. ıslak hacimler seramik, pvc ısı yalıtımlı çift cam dış kapı pencere doğramalı merkezi sistem ısıtma kömürlü, asansörsüz olduğu, alt yapı hizmetleri tamamlanmış tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı, taşınmaz Prf. Muammer Aksöy Caddesi Raşit Efendi Okulu karşısında olduğu belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 140 m2Arsa Payı : 3/48 Kıymeti : 156.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Haciz
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Keşan Belediye Başkanlığı Tiyatro ve Konferans Salonu Fuaye Alanı -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/62 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLAN KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (Tekrar)

İLAN

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Keşan Belediyesi İlçe sınırları ve mücavir alanlar ile Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Cadde, Bulvar, Sokak, Meydan ve sair alanlarda yerleri ve ölçüleri idari şartnamede belirtilen 42 adet Işıksız Billboard, 20 Adet Işıklı Billboard, 10 Adet çift taraflı Işıklı Raket Pano, 2 Adet tek taraflı her biri 3 reklamlı  Megalight, 3 Adet çift taraflı her biri 6 reklamlı megaligt ve 23 adet Bill Bordlu Duraktan oluşan; İlan ve Reklam Materyalleri,  İstekli tarafından, bakım, onarım, temizliğinin yapılarak ve belediyemizin onayını almak şartı ile ilçe sınırları ve mücavir alanlarda yerinin istekli tarafından değiştirilerek  1 (Bir ) yıl süreyle işletmeciliğinin, 2886 sayılı Kanunun 45.nci  maddesine göre Açık Teklif  Usulü  ile ihale edilmesidir.

Belediyemizce İstekliye teslim edilecek mevcut İlan ve Reklam Materyalleri;

 1. 42 Adet Işıksız Billboard
 2. 20 Adet Işıklı Billboard
 3. 10 Adet Işıklı Raket Pano, Megalight
 4. 2 Adet Tek Taraflı Her Biri 3 Reklamlı Megalight
 5. 3 Adet Çift Taraflı Her Biri 6 Reklamlı Megalight
 6. 23 Adet Billboardlı Durak

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale dokümanı, Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan Keşan Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale 20/02/2020 tarihinde,saat 15:00’de Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan Keşan Belediye Başkanlığı Belediyesi Encümen salonundaİhale Komisyonu tarafından 2886 sayılı Kanunun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü İle 1 (Bir) yıllığına ihale edilecektir.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Belediyemizce İstekliye teslim Edilecek yukarıda miktarı belirtilen İlan ve Reklam materyallerinin ve Minibüs Durağının tamamının , bakım, onarım , temizliğinin ve işletmeciliğinin yıllık Muhammen kira bedeli:210.000,00 TL’dir

Geçici teminat 1 yıllık muhammen kira bedelinin 210.000,00 TL nin   % 3’ü olan 6.300,00 TL  dir.

Keşan Belediye Başkanlığı veznesine yatırılmış tahsilat makbuzu,banka hesabına yatırılmış banka dekontu (veya ilgili Banka’nın

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE  ARANILAN  BELGELER:

Gerçek Kişiler :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

Gerçek Kişiler :

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 4. İhale  tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 6. İhale tarihinden önce alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış faaliyet belgesi.
 7.  İş Ortaklığı olması halinde, ihale tarihinden önce alınmış Noter Tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşmesi verilecektir. 
 8. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce  alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
 9. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari şartname.
 10. Keşan Belediyesinden ihale ilan tarihi ile;  ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 11. İstekli tarafından Herhangi bir Resmi Kurumdan ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde en az 1 yıl süreli açık hava reklam işletmeciliği yaptığına veya devam ettiğine dair kira sözleşmesi ve ilgili kurumdan alınmış refarans mektubu sunmak. 
 12. Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı  beyan da  bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.

 Tüzel Kişiler :

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.  
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihinden önce  alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhale tarihinden önce alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış faaliyet belgesi.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 5. İş Ortaklığı olması halinde, ihale tarihinden önce alınmış Noter Tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşmesi verilecektir. 
 6. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce  alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
 7. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.
 8. Keşan Belediyesinden ihale ilan tarihi ile;  ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihale tarihinden önce  alınmış  son güncel tasdikli örneği .
 10. İstekli tarafından Herhangi bir Resmi Kurumdan ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde en az 1 yıl süreli açık hava reklam işletmeciliği yaptığına veya devam ettiğine dair kira sözleşmesi ve ilgili kurumdan alınmış refarans mektubu sunmak. 
 11. Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı  beyan da  bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.

 

MADDE -6- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT VE ŞARTNAME BEDELİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

İstekliler  istenen belgeleri 20/02/2020   günü saat 15 : 00 e kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan / EDİRNE adresinde belediye Encümeni Odasında İhale Komisyonuna sunacaklardır.

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı,  idarece aslı gibi yapılmış suretleri  veya noterce tasdikli  suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

İDARE İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLUP, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ 2017/6053 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ
2017/6053 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri         : Edirne İl, Keşan İlçe, 1338 Ada, 2 Parsel, YUKARIZAFERİYE Mahalle/Köy, B Blok 2. Kat 9 Nolu Daire Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirikişi raporuna göre mesken vasfında taşınmazın tam hissesi.
İmar Durumu        : Hmax 7 kat Emsal 1,00 konut imarlı olduğu belirtilmiştir.
Halihazır Durumu    : Taşınmaz 1 antre, mutfak, 1 salon, 3 odası, 1 banyo-wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta. , asansörlü, doğalgaz kapıda olduğu içeri çekilmediği, Pvc çift cam dış kapı pencere doğramalı, duvarlar alçı sıva ve plastik boyalı olduğu. Alt yapı himetleri tamamlanmış tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü         : 120 m2
Arsa Payı        : 6/644
Kıymeti         : 235.000,00 TL
KDV Oranı        : %1
Kaydındaki Şerhler    : Haciz-İpotek
1. Satış Günü         : 06/04/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü         : 04/05/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri         : Keşan Belediye Başkanlığı Tiyatro ve Konferans Salonu Fuaye Alanı
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğan vergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. Gereği gazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6053 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2020
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLAN KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN...

İLAN
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN...


MADDE  1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Keşan Belediyesi İlçe sınırları ve mücavir alanlar ile Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Cadde, Bulvar, Sokak, Meydan ve sair alanlarda yerleri ve ölçüleri idari şartnamede belirtilen 42 adet Işıksız Billboard, 20 Adet Işıklı Billboard, 10 Adet çift taraflı Işıklı Raket Pano, 2 Adet tek taraflı her biri 3 reklamlı  Megalight, 3 Adet çift taraflı her biri 6 reklamlı megaligt ve 23 adet Bill Bordlu Duraktan oluşan; İlan ve Reklam Materyalleri, İstekli tarafından, bakım, onarım, temizliğinin yapılarak ve belediyemizin onayını almak şartı ile ilçe sınırları ve mücavir alanlarda yerinin istekli tarafından değiştirilerek  1 (Bir ) yıl süreyle işletmeciliğinin, 2886 sayılı Kanunun 45.nci  maddesine göre Açık Teklif  Usulü ile ihale edilmesidir.
Belediyemizce İstekliye teslim edilecek mevcut İlan ve Reklam Materyalleri; 
a. 42 Adet Işıksız Billboard
b. 20  Adet Işıklı Billboard
c. 10  Adet Işıklı Raket Pano, Megalight
d. 2  Adet Tek Taraflı Her Biri 3 Reklamlı Megalight
e. 3  Adet Çift Taraflı Her Biri 6 Reklamlı Megalight
f.  23  Adet Billboardlı Durak
MADDE 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale dokümanı, Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan / EDİRNE adresinde, Keşan Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale şartnamesi 1.000,00 TL (bin Türk lirası) karşılığında, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
MADDE 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale 20/02/2020 tarihinde, saat 15:00'de Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan /
EDİRNE adresinde, Keşan Belediye Başkanlığı Belediyesi Encümen salonunda İhale Komisyonu tarafından 2886 sayılı Kanunun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü İle 1 (Bir) yıllığına ihale edilecektir.
MADDE  4:  TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:
Belediyemizce İstekliye teslim Edilecek yukarıda miktarı belirtilen İlan ve Reklam materyallerinin ve Minibüs Durağının tamamının , bakım, onarım , temizliğinin ve işletmeciliğinin yıllık Muhammen kira bedeli:210.000,00 TL'dir
Geçici teminat 1 yıllık muhammen kira bedelinin 210.000,00 TL nin   % 3'ü olan 6.300,00 TL dir.
Keşan Belediye Başkanlığı veznesine yatırılmış tahsilat makbuzu, banka hesabına yatırılmış banka dekontu (TR 98 0001 5001 5800 7292 4227 73) veya ilgili Banka'nın Genel Müdürlük teyitli süresiz teminat mektubu geçerlidir.
MADDE  5:  İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
Gerçek Kişiler :
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
Gerçek Kişiler :
a. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
b. Nüfus Kayıt Örneği.
c. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri.
d. İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
e. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
f. İhale tarihinden önce alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış faaliyet belgesi.
g. İ ş Ortaklığı olması halinde, ihale tarihinden önce alınmış Noter Tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşmesi verilecektir. 
h. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce  alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
i. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari şartname.
j. Keşan Belediyesinden ihale ilan tarihi ile;  ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
k. İstekli tarafından Herhangi bir Resmi Kurumdan ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde en az 1 yıl süreli açık hava reklam işletmeciliği yaptığına veya devam ettiğine dair kira sözleşmesi ve ilgili kurumdan alınmış refarans mektubu sunmak. 
l. Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da  bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.
 Tüzel Kişiler : 
a. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.  
b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihinden önce  alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
c. İhale tarihinden önce alınmış açık hava reklamcılığı işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış faaliyet belgesi.
d. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
e. İş Ortaklığı olması halinde, ihale tarihinden önce alınmış Noter Tasdikli İş Ortaklığı Beyannamesi ve Noter Tasdikli İş Ortaklık Sözleşmesi verilecektir.
f. Vekâleten katılması halinde İhale tarihinden önce alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İş Ortaklığı olması halinde İş ortaklığı sözleşmesinde bu ihalenin tüm süreçleri için yetki verilmiş kişi.
g. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve her sayfası imzalı idari ve teknik şartname.
h. Keşan Belediyesinden ihale ilan tarihi ile; ihale tarihi arasında alınmış “borcu yoktur belgesi”.
i. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihale tarihinden önce  alınmış son güncel tasdikli örneği .
j. İstekli tarafından Herhangi bir Resmi Kurumdan ihale tarihinden geriye doğru son 3 yıl içerisinde en az 1 yıl süreli açık hava reklam işletmeciliği yaptığına veya devam ettiğine dair kira sözleşmesi ve ilgili kurumdan alınmış refarans mektubu sunmak. 
k. Devlet İhale kanununa göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek olup, geçici teminat irad kaydedilir.
MADDE -6- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT VE ŞARTNAME BEDELİNİ HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:
İstekliler istenen belgeleri 20/02/2020  günü saat 15 : 00 e kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/e Keşan / EDİRNE adresinde belediye Encümeni Odasında İhale Komisyonuna sunacaklardır.
Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmış suretleri veya noterce tasdikli  suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.
İDARE İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLUP, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.

KEŞAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE Kİ CADDE, SOKAK VE  PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE PLASTİK, ÜSTÜ KÜLLÜKLÜ ÇÖP KOVASI KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE, İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE Kİ CADDE, SOKAK VE 
PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE PLASTİK, ÜSTÜ KÜLLÜKLÜ ÇÖP KOVASI KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, İlçemiz Sınırları İçerisinde ki Cadde, Sokak ve Parklarda Kullanılmak Üzere Plastik, Üstü Küllüklü Çöp Kovası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                        : 2020/63253
1-İdarenin                                          :
a) Adresi                                             : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi  İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası            : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi                   : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 150 Adet Plastik, Üstü Küllüklü Çöp Kovası (Teknik   Şartnamesine Uygun)
                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                     : Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Depo Alanı
c) Teslim tarihi                                     : Yüklenici, Teknik Şartnameye Uygun Malları, Sözleşmenin  imzalanmasını Müteakip 15 Takvim Günü İçerisinde  Peyderpey ya da tek parti halinde Keşan Belediyesi  Temizlik İşleri Müdürlüğü Depo Sahasına Teslim Edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan
                                                             Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri
                                                            Müdürlüğü Keşan/EDİRNE                                                            
b) Tarihi ve saati                    : 17.02.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 43. Maddesi Uyarınca, istekliler ihale aşamasında teklif zarfları ile beraber 1 adet numuneyi idareye teslim edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

4'ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI  STOK SEVİYE MALZEME 4 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI  MSB BAĞLILARI 

4'ÜNCÜ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI 
STOK SEVİYE MALZEME
4 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
MSB BAĞLILARI 

4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Stok Seviye Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :  2020/49563
1-İdarenin
a) Adresi                    : Ispat Camıı Mahallesı Kurtuluş Cad. 22800 Keşan/Edirne
b) Telefon ve faks numarası            : 2847142500 - 2847144771
c) Elektronik Posta Adresi                   : o5yilmaz@kkk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 31 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri                                       : 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı LYM A.liği Depoları
                                                             Keşan/Edirne
c) Teslim tarihi                                     : Sözleşmenin İmzalanmasını Takip Eden Günden İtibaren 1-20
                                                             Gün İçerisinde Malzemeler LYM A.lığı Depolarına Teslim
                                                             Edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : 4'üncü Mknz.P.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı Keşan/Edirne
b) Tarihi ve saati                                  : 10.02.2020 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4'üncü Mknz.P.Tug. İhale komisyon başkanlığı keşan/edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ 2018 / 392 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ
2018 / 392 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri         : Edirne İl, Keşan İlçe, 1193 Ada, 5 Parsel, YUKARI ZAFERİYE Mahalle/Köy, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre bahçeli kargir iki katlı ev vasfında taşınmazın tam hissesi.
İmar Durumu               : Önden 5 metre yandan 3 metre çekme mesafeli, ayrık nizam 3 kat İmarlı Taks: 0,40 Kaks:1,20 emsale sahip olduğu belirtilmiştir.
Halihazır Durumu          : Taşınmaz üzerinde 2 adet mesken bulunduğu, taşınmazlardan 2 katlı çatı 
                                        piyesli, betonarme, mantolamalı, kiremit çatılı, pvc den yalıtımlı pencere 
                                        doğramalı olduğu, evin 215 m2 alana sahip olduğu. Aynı parsel de bulunan tek            
                                        katlı yığma evin 45 m2 alana sahip olduğu, alt yapı hizmetleri tamamlanmış tüm               
                                        belediye hizmetlerinden yararlandığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü                     :  228,31 m2
Kıymeti                           : 263.000,00 TL
KDV Oranı                  : %18
Kaydındaki Şerhler     : Haciz-İpotek
1. Satış Günü                   : 06/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü                  : 04/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri                  : KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO VE KONFERANS SALONU
                                         FUAYE ALANI-
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğanvergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. gereğigazetede veya elekronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/392 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2020
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ 2019/353 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLAN

T.C.KEŞAN İCRA DAİRESİ
2019/353 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri                        : Edirne İl, Keşan İlçe, 2 Ada, 11 Parsel, İSPATCAMİ Mahalle/Köy, Zemin Kat 14 Nolu Daire Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre işyeri vafsında taşınmazın tam hissesi.
İmar Durumu                    : Parsel ayrık nizam 5 kat imarlı önden 5 metre yanlardan ve arka bahçeden 3 metre çekme yapılarak TAKS:0,40 KAKS:2,00 Emsale sahip olduğu belirtilmiştir.
Halihazır Durumu             : Tabanı seramik dış cephesi alüminyum cepheli cadde üstü işyeri olduğu belirtilmiştir.
Yüzölçümü                       : 112 m2
Arsa Payı                         : 1/14 
Kıymeti                             : 200.000,00 TL 
KDV Oranı                        : %18
Kaydındaki Şerhler           : Haciz
1. Satış Günü                   : 06/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü                   : 04/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri                          : KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİYATRO VE KONFERANS SALONU FUAYE ALANI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, vergiler satış bedelinden ödenir. 7101 sayılı sayıl İcra ve İflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 47. maddesiyle aynından doğan vergi borcunun rehin borcundan sonra geleceği hükme bağlanmış olup MADDE 47- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir.”
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İ.İ.K. 127. Mad. Gereği gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı (tebliğ yapılamayan ilgililere) tebligat yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/353 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2020
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Korudağ Orman İşletme Şefliği, Yerlisu Deposunda Orman Emvali İstif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/48648

1-İdarenin

a) Adresi : Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2847141036 - 2847142033
c) Elektronik Posta Adresi : kesanisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7015,5 m3 orman emvali istifi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Keşan İlçesi Yerlisu Köyü Hudutlarındaki Yerlisu Orman Deposu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 21.02.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No: 26 Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No: 26 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

KEŞAN SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

Keşan İlçesi Süt Üreticileri Birliği ve Ticari İşletmesinin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 12.00 da Keşan Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 11.00 da aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Keşan Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Toplantı Salonunda, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur. 29.01.2020
                                                                   GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama.
2. Divan Heyetinin Seçimi.
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4. 2018-2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetim Kurulu Raporları ile 2018-2019 Yılları Bilânço, Kar-Zarar cetvellerinin okunması.
5. Okunan Faaliyet Raporları ile Bilânço, Kar- Zarar cetvelinin görüşülmesi ve ibra edilmesi.
6. Ticari İşletmenin 2018-2019 Yılları Bilanço ve Gelir Tablosunun okunup, görüşülmesi ve ibra edilmesi.
7. Keşan Süt Birliği ve Ticari İşletmenin 2020 ve 2021 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması.
8. Tüzel ve gerçek kişiler için Üyelik giriş aidatı ve 2020 -2021 yıllık aidatların belirlenmesi.(5200 Sayılı Kanuna istinaden; Giriş aidatı ve yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. 2020 yılı asgari ücret brüt tutarı 2.943,00 TL'dir.)
9. Yönetim Kuruluna her türlü taşınır, taşınmaz mal almaya, satmaya, kiralamaya, bakım ve tamirini yaptırmaya, araç almaya satmaya, ipotek almaya, ipotek vermeye, bankalardan, kamu ve tüzel kişilerden, bakanlıklardan her türlü kredi ve hibe almaya protokol ve sözleşme imzalamaya, süt toplama merkezi yaptırmaya, süt soğutma tankı ve ekipmanlarını almaya ve tamir bakımlarını yaptırmaya, Bakanlık ve Özel projeleri uygulamaya, dava açmaya, avukat tutmaya, mahkemelere katılmaya, icraya vermeye yetki verilmesi.
10. Süt satış sözleşmelerinin imzalanması, sözleşmeler karşılığı teminat alınması ve gider karşılığı olarak firmalardan talep edilecek prim bedelleri ve üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11. Birlik Tüzüğünün 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten ihraç edilen ve kendi isteği ile üyelikten ayrılan üyelerin görüşülmesi ve kesin ihraçlarının yapılması.
12. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi ve şehir içi, şehir dışı ve yurtdışı yolluk ücretlerinin belirlenmesi ve belge karşılığı Birlik bütçesinden ödenmesi konusunda yetki verilmesi.
13. Dilek ve temenniler.
14. Kapanış.

5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI DEVLET HASTANESİ - KEŞAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ - KEŞAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2020/30943
1-İdarenin                                          :
a) Adresi                                             : DEVLET HASTANESI KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası            : 2847143434 - 0284 7141050
c) Elektronik Posta Adresi                   : kesandevlet@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 5 KALEM CİHAZ VE MALZEME ALIMI   Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                       : Keşan Devlet Hastanesi Biyomedikal ve Ayniyat Depoya    teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi                                     : Teslimatlar mesai saatleri (08:00-16:00) içinde Keşan Devlet  Hastaneleri teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasına  müteakip 30 (Otuz) takvim günü içinde çalışır halde teslim edilecektir. Ayrıca mevzuatı gereği kalibrasyonu zorunlu olan cihaz ve demirbaşlar kalibrasyonları yapılmış olarak   kalibrasyon sertifikaları ile birlikte teslim edileceklerdir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : Keşan Devlet Hastanesi Aşağızaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi No:22 Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                                  : 03.02.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren ürünler; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacak, istekli firmalar teklifleri ekinde barkod numaralarını belirtecek ve imzalı ve kaşeli olarak (Birim fiyat teklif cetveli ya da isteklilerce hazırlanacak form kabul edilecektir) teklif zarfında konulacak veya teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden alınan ve durumu tevsik eden çıktılar ihale dosyasında sunulacaktır. İstekli firmaların teklifleri ekinde barkod numaralarının imzalı ve kaşeli olarak sunulmadığı ya da Ürün Takip Sisteminden (ÜTS) alınan ve durumu tevsik eden çıktıların ihale dosyasında sunulmadığı durumlarda isteklilerin ilgili kısım için teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İhaleye iştirak eden istekliler; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacaklar, isteklinin imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna ilişkin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kaydının olması zorunlu olup, tekliflerin değerlendirme aşamasında teklif ekinde sunulan barkod numaralarından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden sorgulamalar yapılacak, ilgili ürün için bayiliği bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesini asıl/noter onaylı suret ya da “aslı idarece görülmüştür” şerhleri taşıması zorunludur. Bu şartı sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi taahhütname şeklinde verilecektir. Taahhütnamede her bir cihaz için uptime' ın %95 altına düştüğü her 1 iş günü için bire üç olarak garanti süresinin uzatılacağı belirtilecek olup, kendi taahhütleri ile üretici ve/veya ithalatçı firmalarında taahhüdü ihale dosyasına sunulacaktır.
2-Cihazlarla ilgili arıza durumunda ulaşılabilecek servis bilgileri ve teknik elemanlara ait bilgiler ihale dosyasına sunulacaktır
3-2 yıl garanti süresince cihazlarda oluşabilecek her türlü arıza, bakım, onarım kalibrasyon ve yedek parça (sarf niteliğince olanlar hariç) firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Firma bunu antetli kağıdıyla taahhüt edecektir.
4- Mikroskop fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalı, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 10 yıl garanti karşılığı yedek parça ve servis garantisi verilmelidir. 
5- Firma cihazın bütün fonlsiyonlarının öğrenilmesi amacıyla kullanıcılara kullanıcı eğitimi, Tıbbi Cihaz Atölyesinde çalışan mühendis ve teknikerlere cihazın çalışma prensibi, temel arızalar ile ilgili olarak üxretsiz eğitim düzenleyecektir. bu eğitimi sertifikalandıracaktır. 
6-Firma vermiş olduğu eğitimi, Tıbbi Cihaz atölyesinden alacağı, 'Biyomedikal Dayanıklı Kullanıcı Eğitim Formu ' nu doldurup belgelendirecektir. 
7-Klinik mühendislik için teknik ve kullnıcı eğitimi düzenlenecektir. Firma bunu antetli kağıdıyla taahhüt edecektir. 
4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların/broşür teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir.
b) İhaleye katılacak olan firma kuracağı sistemin/cihazın/cihazların hangi ........marka, ........model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgesini teklifle birlikte verecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Devlet Hastanesi Aşağızaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi No:22 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON  MÜDÜRLÜĞÜ’NCE GAZ KLOR TÜPÜ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON 
MÜDÜRLÜĞÜ’NCE GAZ KLOR TÜPÜ
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce Gaz Klor Tüpü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                : 2020/33172
1-İdarenin                                          :
a) Adresi                                             : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi
                                                             İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası            : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi                   : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     : 5 Adet 800 Litrelik Gaz Klor Tüpü   Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  ulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                    : Keşan Belediyesi Kadıköy Rasim Ergene İçme ve Kullanma  Suyu Tesisleri
c) Teslim tarihi                    : İdarenin Talep Ettiği Miktarda Mal, sözleşmenin imzalandığı  tarihten itibaren 60 Takvim Günü İçerisinde Kadıköy Rasim Ergene İçme ve Kullanma Suyu Tesislerine Teslim Edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan  Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                    : 30.01.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Firmalar Teklif Dosyalarında Ayrıca Aşağıdaki Belgeleri Sunmak Zorundadır. 
a) İstekli firma üretici/imalatçı ise; teklif zarfı içerisinde kendisine ait ihale tarihi itibariyle güncel ISO 9001:2015 belgesi, Tanklara ait ADR-2015 direktifine uygun olarak TSE veya TURK LOYDU tarafından verilmiş tip onay belgesi, Klor vanalarına ait TS EN ISO 10297 standarda uygun tip onayı belgesini
b) İstekli firma yetkili satıcı ise, teklif zarfı içersinde tedarik edeceği malın imalatçısından/ üreticisinden kendisine verilmiş güncel satış yetki belgesi ile, imalatçı/üretici firmaya ait ihale tarihi itibariyle güncel ISO 9001:2015 belgesi, Tanklara ait ADR-2015 direktifine uygun olarak TSE veya TURK LOYDU tarafından verilmiş tip onay belgesi, Klor vanalarına ait TS EN ISO 10297 standarda uygun tip onayı belgesini sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler şunlardır;
1.Sanayi sicil belgesi
2.Kapasite raporu
3.İmalat yeterlik belgesi
4.Yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
İsteklinin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteki firmalar, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince, tedarik edeceği gaz klor tüplerinin teknik özelliklerinin içeren doküman, katalog vb. ihale dosyası içinde ibraz edeceklerdir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Son Eklenenler

Keşan Belediyesi sosyal destek kampanyası ile çorbaya tuz oluyor

Keşan Belediyesi tarafından, coronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahipleri yaşlılar, kimsesizler gibi birçok kesime ulaşabilmek adına başlatılan "Haydi Keşan Paylaş" adlı sosyal destek kampanyası, dün düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılırken, toplantı bitmeden kampanyaya 21 bin ekmek bağışlandı.

Saat 11.00’de başlayan basın toplantısına; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Belediye Başkan yardımcıları; Yakup Balcı, Nuran Uslu, Mustafa Altay ve Mücahit Erdoğan, AK Parti Grup Başkan Vekili Nehir Gergin, Keşan Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Feridun Tümer, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Zafer Topçu, Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Necmettin Baygül ve dernek üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

"Kampanyamızı da Vefa Sosyal Destek Grubumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz"

Toplantı öncesinde, her gün sahada çalışan ve gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yeni tip coronavirüse karşı kişisel koruyucu malzemelerin bulunduğu çanta verildi. Belediyelerin; devletin ve milletin önemli bir zinciri olduğunu belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Keşan Belediyesi olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir parçası ve üyesiyiz. Tüm illerde Valiler, ilçelerde de kaymakamlarımız başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. İlçemizde de Keşan Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’nun önemli bir aktörü ve parçası. Kampanyamızı da Vefa Sosyal Destek Grubumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz.”

"Çalışmayan hemşehrilerimizin çorbasına tuz olmak istiyoruz"

Meclis’te grubu bulunan tüm partilerle 27 Mart 2020 Cuma gününden itibaren kampanya başlattıklarını ifade eden Helvacıoğlu, “Kampanyamızın içinde Keşan Belediyesi’nin finanse ettiği 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi var. Bu ekmek ve gıda paketleri Vefa Sosyal Destek Grubu’na verilecek ve buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Dağıtıma önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren başlamayı planlıyoruz. Kampanyamız şehrimize hayırlı olsun. Vefa Sosyal Destek Grubu’yla bu zor günleri atlatmak ve bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşlarımızın, çalışmayan hemşehrilerimizin çorbasına tuz olmak istiyoruz. Önceliğimiz ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş üstü tek başına yaşayan kimseler olacak. Yardımlar Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Şimdi birlik zamanı. Beraber başaracağız. Bu zor günlerde kimsenin aşsız, ekmeksiz kalmasını istemiyoruz. Allah vatanımıza milletimize ve insanlığa sağlık sıhhat versin. Kampanyamızın adı 'Haydi Paylaş Keşan' Vatandaşlarımızdan da bu kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. 'Ben de yardım etmek istiyorum' diyen vatandaşlarımız ve iş adamlarımız ya belirtilen hesap numaralarına 60 TL’lik 1 adet gıda paketi ya da 60 TL’ye 60 adet ekmek fişi ile kampanyamıza katılabilirler. Kampanyada sınırlama yok. İsterlerse 60 TL isterlerse 600 TL isterlerse 6 bin TL yatırabilirler. İsterlerse 1 gıda paketi bedeliyle kampanyaya katılabilirler isterlerse 1000 adet paketle kampanyaya katılabilirler. Belediyemiz bu kampanyanın içine 100 bin ekmek ve 1000 adet gıda paketi ile katılım sağlıyor. Kampanyaya katılmak için Keşan Kent Hizmetleri’nin Denizbank’taki hesabına para yatırılacak. Evden çıkamayan ancak kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımızın da belediye ekiplerimiz evlerine gidilerek makbuz karşılığı kampanyaya olan desteklerini alacaklar. Komşumuz açken tok yatamayız.” diye konuştu. 

"İhtiyacı olan vatandaşlarımız çekinmeden bilgi versinler"

Dayanışma ve milli mücadele içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Helvacıoğlu, “İhtiyacı olan vatandaşlarımız çekinmeden bilgi versinler. Dağıtımlar 153, 155 ve 156 numaralarından aramalarla olacak. İhtiyaç sahipleri bu numaralara adını, soy adını, adresini ve telefon numarasını bırakacaklar. Sonra da sırayla dağıtımlar gerçekleştirilecek. Keşan Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu’nun araçlarıyla gıda paketleri ve yardım fişleri evlere bırakılacak.  Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek, Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediye evlere gidecek. Devletimiz büyük ama biz de desteklerimizle devletimizin yanında olmalıyız.” dedi.

Meclis'te grubu olan siyasi partiler, kampanyaya 1000'er ekmek ile katıldı

Helvacıoğlu’nun ardından söz alan AK Parti ve MHP Grubu adına söz alan Nehir Gergin, şunları söyledi; "Çalışmaya öncelik eden Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacoğlu’na teşekkür ederiz. Keşan Belediyesi imkanlarıyla başlayan kampanyanın halk nezdinde de devam etmesi gerekiyor. Süreç uzayabilir. Bu nedenle yardımların tek başına belediye tarafından karşılanması çok zor. Bu nedenle halkımızdan destek bekliyoruz. AK Parti ve MHP Grubu’nun oluşturduğu Cumhur İttifakı olarak kampanyaya 1000 adet ekmek ile projeye destek oluyoruz."

Tümer: "Ramazan paketlerini 1 ay öne alalım ve kampanyaya destek verelim"

CHP Grubu Sözcüsü Feridun Tümer ise: “Bu zor günleri birlikte aşacağız. CHP  Grubu olarak biz de kampanyaya 1000 ekmek ile katkı sağlıyoruz. Ayrıca olağanüstü Meclis toplantısı gerçekleştirdik. Burada belediye meclis üyelerinin hak edişleri oluyor. Bu hak edişlerin de kampanyaya dahil edilmesini teklif ediyorum. Önümüzde Ramazan Ayı var. Hayırsever vatandaşlarımız Ramazan paketleri hazırlıyorlar. Bu paket hazırlama işini 1 ay öne alalım ve kampanyaya destek verelim.” şeklinde konuştu. Hak edişlerin kampanyaya dahil edilmesi önerisi AK Parti ve İYİ Parti Grup Sözcülerinin de onaylaması ile kabul gördü.  Basın açıklamasında daha sonra İYİ Parti Grup Başkanı Zafer Topçu söz aldı. Kampanyanın düzenlenmesi nedeniyle Keşan Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na teşekkür eden Topçu, İYİ Parti Grubu'nun da kampanyaya 1000 ekmek ile destek olduklarını ifade etti.

Keşan'daki fırınlar da kampanyaya dahil oldu

Basın toplantısının ikinci bölümünde Başkan Yardımcıları ve Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı görüşlerini bildirdi. İkinci bölümde ilk olarak konuşan Helvacıoğlu, Keşan Fırıncılar Derneği’nin büyük özveri ile bu kampanyada da yer aldığını ifade ederek, “Keşan’daki bütün fırınlarımız kampanyaya dahil oldu. Kampanya kapsamında fırıncılarımız ekmeği 1,5 TL’den 1 TL’ye indirdiler. Komşumuz aç gezerken biz tok olamayız. Bu bizim ne dinimize ne de insanlığımıza sığar.” dedi.

Baygül: "21 fırın kampanyaya dahil"

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Necmettin Baygül de kampanyanın içinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Komşumuz açken tok olmamız bize yakışmaz. Keşan Fırıncılar Derneği olarak biz de bu kampanyaya 10 bin ekmekle katkı sağlıyoruz. Keşan’daki tüm fırınlarımız bu kampanyaya dahiller. Paşayiğit Mahallemizdeki fırınımız da bu kampanyaya dahil. Bu kampanyaya az veya çok herkes kendi bütçesine göre katkı sağlayabilir. Belediye Başkanımıza, Meclis’te grubu olan partilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum."

Helvacıoğlu: "Keşan'da görüşmüş bir vaka yok"

Keşan’da tespit edilmiş herhangi bir vaka olmadığının altını çizen ve vatandaşlara evlerden çıkmamaları uyarısında bulunan Mustafa Helvacıoğlu, şöyle konuştu: “Ne olur sosyal mesafemizi koruyalım. Evlerimizde oturalım. Sık sık ellerimizi koruyalım. Biz bu işi başaracağız. Panik yok tedbir var. Yaşlılarımız da evlerimizde otursunlar.”

Balcı: "Kampanya 21 bin fırında geçerli"

Kampanyanın Keşan’a hayırlı olması temennisinde bulunan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da kampanyanın bakkal ve marketlerde değil sadece fırınlarda geçerli olduğunun altını çizerek, “Fırıncılarımıza duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kampanyamız 21 fırında geçerli.” dedi.

Hesap nunmarası...

Kampanyaya destek olmak isteyenler şu bilgilerle bağışta bulunabilir: “Şube Kodu: 4200 Keşan Denizbank, İban No: Tr71 0013 4000 0038 5647 0000 01, Hesap No: 4200-3856470-351, Müşt. No: 3856470, Hesap Adı: Keşan Kent Hizmetleri”

Haber / FOTO: İlker GÜREL

 

“İnsanlar, bu dönemde çok fazla yer değiştirmemeli”

Yayla Köyü Muhtarı Emine Arıcan yaptığı açıklamada; corona virüsünün yaşandığı bu süreçte, evde kalan insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti ve insanların bu dönemde çok fazla yer değiştirmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

“Vatandaşlarımız evlerinde kalsın”

Yayla Köyü Muhtarlığı olarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Arıcan, “Köyümüzde bulunan 65 yaş üzerinde bulunan vatandaşlarımızın dışarıya çıkmaması adına uyarılarda bulunuyoruz. Onların adına alışverişleri ve ödemeleri olmak üzere genel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Köyümüzde muhtarlık olarak, yapılması gereken her türlü çalışmayı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yeter ki, vatandaşlarımız evlerinde kalsın.” dedi.

“İnsanların çok fazla yer değiştirmemesi gerekiyor”

Yayla Sahili’nde yoğunluğun yaşanıp-yaşanmadığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Emine Arıcan, “Sahilimizde yoğunluk var ve gelişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Sahillerin daha temiz bir havaya sahip olması nedeniyle, gelişler yaşanıyor. Havaların soğuk olmasına rağmen gelişler oldu. İnsanlar bir yandan haklı. Kendilerini kalabalık alanlardan uzak tutmak amacıyla buralara geliyorlar. Onlara gelmesin diyemiyoruz. Çünkü kendilerine ait evlere geliyorlar. Ama bu süreçte, insanların çok fazla yer değiştirmemesi gerekiyor. Corona virüsünün yaşandığı dönemde herkesin kendisine dikkat etmesi gerekiyor.” dedi.

“Sahilimiz, belediye mücavir alanında kalıyor

ama insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz

Emine Arıcan sözlerini şöyle tamamladı: “Sahilimiz, belediye mücavir alanında kalıyor ama insanlarımız Vefa Destek Hattı’na, Jandarmaya ve bize ulaştıklarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkese yetişebilmemiz zor ama elimizden geldiğince herkesin yardımlarına koşmaya çalışıyoruz. Sahillere gelişler oluyor ve onlara gelmeyin deme şansımız yok. Ama yoğunluk olduğunda, onlara hizmet verme anlamında sıkıntı yaşarız diye korkuyoruz. Kimseyi de, mağdur etmek istemiyoruz. İnşallah bu kötü süreci hep birlikte atlatırız.”

(Haber: Nilüfer ÇELİK)

“İnsanlar virüsten nasıl korunacağını düşünürken; iktidar, Kanal İstanbul projesinin ihalesini gerçekleştiriyor”

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu yaptığı açıklamada; Türkiye’de insanlar corona virüsüyle mücadele ederken, iktidarın Kalan İstanbul projesinin ihalesini gerçekleştirmesini eleştirdi.

“Türkiye’ye gelen paralar doğru kullanılmış

olsaydı, salgının yaşandığı süreci sıkıntısız atlatırdık”

AK Parti’nin 17 yıldır Türkiye’yi yönettiğini hatırlatarak, sözlerine başlayan Gaytancıoğlu, “AKP’ye nasip olan 17 yıllık güç ve şansa, hiçbir iktidar sahip olmamıştır. Dünya sermayesinin parasının bol olduğu ve gelişmekte olan ülkelere ciddi paraların aktığı bir dönemde, Türkiye’ye gelen paralar doğru kullanılmış olsaydı, corona virüsü salgının yaşandığı süreci ekonomik anlamda sıkıntısız şekilde atlatmış olurduk. AKP dışarıdan gelen sıcak parayı betona dönüştürdü ve tüketim çılgınlığı yarattı. Eğer yatırımlar gıdaya, sulamaya, barajlara, fabrikalara yapılsaydı, gıda ve işsizlik anlamında sıkıntı yaşanmazdı.” dedi.

“Süreçten çok iyi dersler çıkartılmalı”

Türkiye’de insanlar, corona virüsünden nasıl korunacağını düşünürken, yetkililerin Kanal İstanbul projesinin ihalesini gerçekleştirdiğini ifade eden Okan Gaytancıoğlu, şunları söyledi. “İktidar, halen yanlış yatırımlar yaparak, insanları zor durumda bırakmaktadır. Halbuki, toplum, asgari ücretin altında bir geçime sahipler. Toplumun bir kısmı perişan iken, bir kısmı ise, gelirlerine gelir katmaktadır. Böyle bir ortamda dahi rant düşünen bir iktidar var. Bu çok yanlıştır. Artık, bu süreçten çok iyi dersler çıkartılmalı. Bu ortamda daha ciddi yatırımların yapılması gerekiyor.”

“Referandum yapılmış olsa,

insanların yüzde 70’i projeye karşı çıkar”

İnsanların Kanal İstanbul projesine karşı olduğunu hatırlatan Gaytancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Projenin hayata geçmemesi için ilk süreçte, 100 bin insandan ‘Kanal İstanbul projesine hayır’ şeklinde imzalı dilekçeler aldık. Ama bunların hiçbiri işleme konulmadı. Milyonlarca insanın bu projeye karşı olduğunu görmekteyiz ve duymaktayız. Eğer bir referandum yapılmış olsa, insanların yüzde 70’inin karşı çıkacaktır. Bunu kendileri de biliyor ama inatlaşıyorlar. Sadece Kanal İstanbul değil; Salda Gölü’ne kazma vurmaya çalışıyorlar. Karşı durulan tüm projelerin bu kriz ortamında hayata geçirilmeye çalışılıyor. İnsanlar virüsle mücadele ederken, iktidarda bunlarla uğraşıyorlar.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Halk Pazarı'nda sadece sebze-meyve tezgahları açılacak

Corona virüsüne karşı Keşan'da bugün kurulacak olan Halk Pazarı ile ilgili karar almak için toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sadece meyve-sebze tezgahlarının açılmasına karar verdi.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Halk Pazarı'nın kurulmasıyla ilgili kararı vermek üzere bir araya geldi. Toplantıda, Keşan'da Cumartesi günleri kurulan Halk Pazarı'nda, geçen haftanın aksine, vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamaları adına, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi içerisinde kurulan sebze-meyve tezgahlarının açılmasına karar verildi.

Önlemler üst düzeyde olacak

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri'nde, bugün açılacak olan tezgahların, vatandaşların geçeceği aralıkların en az 3 metre olacağı yönünde sıkı önlemler alınacağı belirtilirken, esnaftan özellikle "Seçmece" vermemesi konusunda uyarıldı. Bugün tezgah açacak esnafa yine eldiven ve maske dağıtılacağı bildirilirken, gün boyunca zabıta ekiplerince denetim yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, alışverişe gelecek olan vatandaşlara da, hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı için sosyal mesafe ve temastan kaçınmaları konusuna mutlaka dikkat etmeleri istendi.

Haber: İlker GÜREL

 

Keşan TSO ve Keşan TB üye aidat tahsilatını Ekim ayına erteledi

Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) ile Keşan TB (Ticaret Borsası), üye aidatlarının yıllık ve birinci taksit ödemelerini erteledi.

Keşan TSO ve Keşan TB'den, üye aidatlarının tahsilatı ile ilgili yapılan duyuruda; "TOBB tarafından yapılan girişimler neticesinde Ticaret Bakanlığı'nın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı yazısı ile oda ve borsa üyelerinin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında oluşabilecek olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber Ekim ayında ödenmesi uygun bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Haber: İlker GÜREL

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar