Son Dakika
Yol çizgisi uygulama işi yaptırılacaktır (Lüleburgaz Belediyesi)Yedek parça alımı yapılacaktır (Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı) Gıda ürünleri alımı yapılacaktır (Süleymanpaşa Belediyesi)Pazaryeri Yunanistan'dan sonra Bulgaristan'dan da rağbet görmeye başladıErikli Çevre ve Güç Birliği Derneği, arıtmanın yetersizliğine dikkat çektiKılınç: “21 yıldır milletimizin emrindeyiz”İndirim uygulayan marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı ve şeker kısa sürede bittiKent Konseyi FSRU Gemi İskelesi'ne tepki için "Sembolik piknik" yapacakAçar: “Bilgi ne kadar doğru kullanılırsa, hedefe o kadar hızlı gidilir”Baş: “Sahilde yaşanan çöp sorunu çözüme kavuşturulmalı”
    PENTATLON SAHASI BAKIM VE ONARIMI

    PENTATLON SAHASI BAKIM VE ONARIMI

    PENTATLON SAHASI BAKIM VE ONARIMI

4 Mknz. P. Tug. K.lığı Pentatlon Sahası Bakım ve Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2021/544744
1-İdarenin
a) Adresi: ISPAT CAMII MAH. KURTULUS CAD. 22800 KEŞAN
b) Telefon ve faks numarası: 2847142500 - 2847144771
c) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 12 kalem 3. grup bina işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Edirne/Keşan
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer,tarihi ve saati: 4.Mknz.P.Tug.K.lığı   24.09.2021 - 11:0
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 3. grup bina işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
inşaat - peyzaj mühendisliği bölümü diplomalı ve en az 2 yıllık olması
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4.MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

YORUM YAZ
Son Eklenenler

Yol çizgisi uygulama işi yaptırılacaktır (Lüleburgaz Belediyesi)

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarda çift kompenant ve soğuk yol çizgi boyası ile çizgi uygulaması yapım işi için ihale düzenleyecek.

Basın ilan kurumu ilan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2mm kalınlığında çift kompenantlı boya ile 2200m² yaya geçidi çizgisi ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi, Soğuk yol çizgi boyası ile 2500m² yaya geçidi çizgilerinin çizilmesi, ofset çizgilerinin çizilmesi işleri ile 3500m² termoplastik boya ile şerit çizgilerinin çizilmesi işi yapılacak.

İhaleye son teklif verme tarih ve saati 31 Ağustos 2022, 10.30;  e-tekliflerin açılacağı adres ise; İhale Komisyonu Salonu olarak açıklandı.

 İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/1032288/ihale-duyurulari-yapim-ve-insaat-ihaleleri-yol-cizgisi-uygulama-isi-yaptirilacaktir

Yedek parça alımı yapılacaktır (Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı)

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Nace Konkasör Yedek Parça mal alımı için ihale düzenleyecek.

Basın ilan kurumu ilan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hacıköy Şantiyesinde bulunan konkasörde kullanılmak üzere 44 Kalem yedek parça - Mal Alımı yapılacak.

İhaleye son teklif verme tarih ve saati 5 Eylül 2022, 10.00;  e-tekliflerin açılacağı adres ise; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası 1. Kat İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu (Atatürk Mahallesi 57.Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/Tekirdağ) olarak açıklandı.

 İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/1031119/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-yedek-parca-alimi-yapilacaktir

Gıda ürünleri alımı yapılacaktır (Süleymanpaşa Belediyesi)

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kırmızı et alımı için ihale düzenleyecek.

Basın ilan kurumu ilan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2.500 kilogram Bütün Kemiksiz Dana But 2.000 kilogram Bütün Kemiksiz Dana Kol alınacak.

İhaleye son teklif verme tarih ve saati 29 Ağustos 2022, 14.00;  e-tekliflerin açılacağı adres ise; Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası (100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/Tekirdağ) olarak açıklandı.

 İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/1031774/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-gida-urunleri-alimi-yapilacaktir

Pazaryeri Yunanistan'dan sonra Bulgaristan'dan da rağbet görmeye başladı

Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ede kalabalık, son haftalarda Keşan'a da yansımaya başlarken, Hasan Kocaman, güler yüzlü hizmet ve en önemlisi etiket uygulamasına özen  gösterilmesinin,  esnaflar kadar Keşan ekonomisine de fayda sağlayacağını söyledi.

Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmasıyla birlikte alışveriş için Edirne’ye akın eden ve araçlarının bagajlarını doldurarak ülkelerine dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, son haftalarda Keşan'da kurulan pazaryerini de tercih etmeye başladı.

Kocaman: "Etiket uygulaması önemli"

Günübirlik alışveriş için Edirne'den sonra Keşan'ı da tercih etmeye başlayan Bulgaristan vatandaşları, pazaryerinde ve Keşan'daki işyerlerinde alışverişlerini gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili olarak Yunanistan'dan sonra Bulgaristan'dan alışveriş için Keşan'a gelen misafirlerin, Keşan'daki ekonomi adına önemine dikkat çeken Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, genellikle özel araçları ile geldikleri Keşan'da alışveriş yapmaya başlayan Bulgaristan vatandaşlarının her hafta artmaya başlamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yunanistan'dan sonra Bulgaristan'dan da alışveriş için Keşan'ın tercih edilebilir olmasının, Keşan'daki tüm esnaflar kadar ekonomiye de katkısının görülmeye başlayacağını dile getiren Kocaman, "Esnaflarımız bu konuda kaliteli ve güler yüzlü hizmetlerine, etiket uygulamasını da eklemesinin önemi oldukça fazla. Yurt dışından Keşan'a alışveriş için gelen vatandaşların etiket konusundaki duyarlılığı bir hayli etkili. Dolayısıyla, Edirne gibi Keşan'ın ekonomisine de önemli bir etki sağlayabilecek bu konuda duyarlı olmalıyız." dedi.

"İşbirliğinde geliştirici çalışmalar yapmalıyız"

Keşan'ın çevredeki alışveriş hareketliliğinden daha fazla yararlanabilmesi adına bazı adımlar atılması gerektiğini ve bu adımların da tüm kamu kurumları ve STK'lar ile iblrikte atılmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Hasan Kocaman, "İşbirliği içerisinde yapılacak tüm çalışmaların Keşan'a vereceği katkı mutlaka çok daha fazla olacaktır. 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' sözünden hareketle, Keşan'ın ekonomisini canlandıracak birtakım çalışmaları görüşüp hayata geçirmek için bir yerden başlayalım. Şuanda yurtdışından bölgemize alışveriş için gelen gerek Yunanistan, gerekse Bulgaristan vatandaşlarını Keşan'a çekebilecek yenilikçi çalışmaları masaya yatıracak bir toplantı yapabiliriz. Bu konuda biz, gereken adımları atmadaki işbirliğine oda olarak her zaman hazırız." diye konuştu.

Haber: İlker GÜREL

 

Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği, arıtmanın yetersizliğine dikkat çekti

Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği üyeleri, Erikli’de arıtmanın yetersizliğine dikkat çekmek adına hafta sonu eylem yaptı.

Erikli’de kanalizasyonun arıtılamadan denize dökülmesi, tuz gölünün kirletilmesi, çevreye yayılan koku ve haşerelerin artmasına dikkat çekildi.

Erikli Sahili’ndeki otogar girişinde bir araya gelen dernek üyeleri ve gönüllüler, arıtmanın kontrolsüz boşaltıldığı Tuz Gölü kıyısına yürüdüler. Dernek üyeleri, “arıtma yetersiz”, “denizimi kirletme”, “temiz çevre, sağlıklı yaşam”, “Keşan, Erikli’ye sahip çık” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması dernek adına Genel Sekreter Mürşide Çoban tarafından yapıldı.

“Sorunlarla uğraşmaya ve

boğuşmaya devam edeceğiz”

Açıklamasına, “Erikli Çevre ve Güç Birliği derneği olarak, her hafta Erikli’de rahatsızlık duyduğumuz sorunları dile getirmeye devam edeceğiz. Bizlere destek olmaya, omuz vermeye hoş geldiniz.” diyerek başlayan Çoban, şunları söyledi: “Bugün burada Erikli için yetersiz kalan ve işlevini yitirmiş, Saros Körfezi’ni kirletmek için büyük tehlike olan arıtma tesisine dikkat çekmek için toplandık. Saros Körfezi’nin bölge ve ülke turizmine olan katkısı, devlet ve devlet kurumlarınca önemsenmediği sürece maalesef ki, bu sorunlarla uğraşmaya ve boğuşmaya devam edeceğiz. Erikli nüfusunu dikkate aldığımızda nüfusu 100 bini aşmıştır. Hala mevcut kullanımdaki arıtma, o dönemde yaşayanların katkısıyla 20 bin nüfusa göre, kooperatif tarafından yaptırılarak hizmete konmuş olan biyolojik arıtma ve kanalizasyon şebekesidir. Bu konuda, derneğimizin kurucusu ve onursal başkanımız sayın Şükrü Akıllı’nın araştırıp yazdığı yazıdan aldığımız bilgiye göre; biyolojik arıtma, kooperatif yönetimi süresince bürokratik işlemlere rağmen zor da olsa başarılarak, çevre yasası ve su kirliliği kontrol yönetmeliklerin uyularak, evsel atıkların yani kanalizasyon atıkların deşarj izinleri çevre il müdürlüğünden alınmış, uzmanlaşmış çevre mühendislik firmalarının ayrıntılı çalışmaları, denetim ve kontrolleri ile sağlıklı bir şekilde yürütülmüştü. Hatta o dönem arıtmadan çıkan atık su ile arıtma çevresindeki ağaçlar ve yeşil alan sulanıyordu. Yani arıtma da dahil devletin ve belediyenin yapması gereken aklımıza gelen tüm hizmetleri bugüne kadar kurulan kooperatif ve üyeleri sayesinde yapılmıştı.”

“Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike

içeren arıtmanın acilen deşarj izni alınmalı”

Mürşide Çoban sözlerine şöyle devam etti: “Kooperatifin, Keşan Belediyesi’ne devredilmesinden sonra ne yazık ki, beklenen hizmetler alınamamıştır. Kooperatif yönetimlerinin çevreye ve insan sağlığına gösterdiği hassasiyeti yerel yönetim yani belediye mücavir alanına göstermemiştir. Yasa ve kurallar göz ardı edilerek uyulmamıştır. Erikli’deki mevcut biyolojik arıtma tesisinin deşarj izni 5 yıldır alınmadığı gibi yıllardır 7000’i aşkın konutun evsel ve kanalizasyon atıkları arıtmadan geçerek önce göle sonra denize ulaştırılmaktadır. Oysaki hiçbir bilimsel ve teknik çalışma olmasa bile, 24 saat çalışan makinaların ve biyolojik arıtma sisteminin tükettiği elektik bedeli enerji bakanlığının teşvik uygulamasından yararlanıp %50’si geri iade alınabilirdi. Kooperatif yönetiminin yararlandığı bu olanaktan deşarj izni almayan Keşan Belediyesi yararlanamamış ve dolayısıyla kamu hakları heba olmuştur. Gelinen noktada gölün tabanı ve kanalın denize ulaştığı önemli bir saha balçık, çamur ile kaplıdır. Göl kıyısındaki çirkin manzaraların yansıra gözlenen olumsuzluklar ciddi bir tehlikenin işaretidir. Göl çevresi sinek ve haşere üretim merkezi haline gelmiştir. Buralarda su ürünleri avlanması ve denize girilmesi çok ciddi sağlık problemleri oluşturmaktadır. Arıtmanın deşarj izni olmadan göle ve denize verilen atık sular yeraltı sularının da kalitesini bozacak şekilde kuyulardan şebekeye sızmakta ve ciddi bir kontaminasyon ortamı oluşturmaktadır. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike içeren arıtmanın acilen deşarj izni alınmalıdır. Belediye de çevre kanunu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.”

“Arıtılan suyun kullanılabileceği ileri

biyolojik arıtma tesisi kurulması elzemdir”

Çoban sözlerini şöyle tamamladı: “Deniz sularının genel kalite kriterlerine göre, sağlık birimlerince düzenli aralıklarla uyum ölçümü yapılmalıdır. Halk sağlığı çevre ve denizin temiz kalması ve temiz su kullanımıyla gerçekleşir. Kooperatif yönetimlerini sürekli denetleyen, cezai müeyyide uygulamakla tehdit eden, baskı kuran çevre yetkililerini göreve davet ediyoruz. Tüm bunlar araştırılıp yasalar gereği soruşturulması ve gereken önlemler daha fazla zaman geçirilmeden acilen yapılmalıdır. Erikli’ye artık bunca insan yükünü kaldırabilecek ve arıtılan suyun kullanılabileceği ileri biyolojik arıtma tesisi kurulması elzemdir. ERÇED olarak, insana verdiğimiz değerle halk sağlığını korumak, çevresel tüm sorunları çözerek hem çevreyi korumak ve muhtemel çevre kirliliklerinin önüne geçmek hedefinde ve takibinde olacağız.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar