Son Dakika
KEŞAN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2018 YILINDA MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 3 KİŞİ HİZMET ALIMI İŞİ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIKEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN“Sorunlar artarak, devam ediyor..!!” İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar: "Bundan iyisi can sağlığı"“Yayla’daki mesire yeri, muhtarlığa verilmeli”Kendisini odaya kilitleyerek tüfeğiyle intihar ettiKeşan’da yakalanan FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü ve kardeşi serbest bırakıldıKeşan TSO, 120 kişilik heyet ile “Bayim Olur Musun?” Fuarı’nı ziyaret ettiKaymakam Özder'in babası vefat ettiTrafik ekiplerinin denetimlerinden bunlar çıktı
Müftülük, kimsesiz çocuklara iftar verdi

Müftülük, kimsesiz çocuklara iftar verdi

Keşan İlçe Müftülüğü tarafında geçen Çarşamba günü, ilçede bulunan kimsesiz ve yetim çocuklara iftar verildi.

İftar; İlçe Müftülüğü Binası’nda bulunan Kur’an Kursu Salonu’nda verildi.

İftara; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Nergis Karaağaçlı katıldı.

Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit yaptığı konuşmada; müftülükte görevli bayan Kur’an Kursu öğreticilerinin ve Keşan Müftülüğü Aile ve İrşad Bürosu Sorumlusu Vaize Özlem Güneş’in organizasyonu ile programı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla sevgi evlerinin ihtiyacı olan malzemeler ve eşyalar temin edilerek ilgililere Keşan Kaymakamı Nuri Özder tarafından teslim edildi.

Öte yandan iftar programına katılan bütün çocuklara nakit olarak bayram harçlığı, ayakkabı ve elbise hediye olarak verildi.

Yiğit, emeği geçenlere teşekkür etti.

(Nilüfer ÇELİK)

YORUM YAZ
Son Eklenenler

KEŞAN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2018 YILINDA MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 3 KİŞİ HİZMET ALIMI İŞİ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE, 2018 YILINDA MÜDÜRLÜK
FAALİYETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 3 KİŞİ HİZMET ALIMI İŞİ
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, 2018 Yılında Müdürlük Faaliyetlerinde Çalıştırılmak Üzere 3 Kişi Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    : 2017/506095
1. İdarenin            
a. Adresi            : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey                     Caddesi No: 23/E  22800  KEŞAN/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 284 7141185 - 284 7140985
c. Elektronik Posta Adresi    : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç. İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu hizmetin
a. Niteliği, türü ve miktarı        :Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, 2018 Yılında                     Müdürlük Faaliyetlerinde Çalıştırılmak Üzere 3 Kişi Hizmet Alımı İşi
                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                 şartnameden ulaşılabilir.
b. Yapılacağı yer          : Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
c. Süresi            :İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3.İhalenin            :
a. Yapılacağı yer        :Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E Keşan                     Belediyesi  Yeni Hizmet Binası Kat: 2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü                 Keşan/EDİRNE
b. Tarihi ve saati        :25.10.2017 - 11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin  tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci , yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Her Türlü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E  Keşan Belediyesi  Yeni  Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No: 23/E   Keşan Belediyesi Yeni  Hizmet Binası kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan  istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı işe bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede,  işin tamamı için  teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz, Çınarlıdere Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 291,292 No.lu bölmeler içerisinde kalan Yayla C Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
1. İDARENİN
a. Adresi                            :  Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No:26  22800 Keşan/EDİRNE
b. Telefon ve faks numarası    : 2847141036- 2847142033
c. Elektronik posta adresi        : kesanisl@ ogm.gov.tr
2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Niteliği                                                                          İli               İlçesi             Köyü              Mevkii                 Yüzölçümü           Muhdesatı        İşletme Hakkı Kira Süresi
Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)   Edirne         Keşan             Yayla             Uzunovaca             4,07 Ha            tesissiz              20(Yirmidokuz) yıl

3) İHALE KONUSU İŞİN:
a)İşin niteliği, Nev’i ve        :1 Adet C Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme
Miktarı (Fiziki)                hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8 inci maddesi                                                 uyarınca kiraya verilmesi.
a)Tahmin     edilen ilk yıl
işletme hakkı kira bedeli    : 40800 TL
b)Geçici teminat miktarı    :4080 TL (Tahmin edilen bedelin %10’u)
4. İhalenin
a. Yapılacağı yer            :Keşan Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu
b. Tarih ve saati                :23.10. 2017- 14.00
5.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (varsa) bildirmeleri,
5.1.4.Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge (kamu kurumları hariç),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)dan alınan belge, (Kamu kurumlarından istenmeyecek),
5.1.7.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin  geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
5.1.11. Vekaleten ihaleye katılma halinde  istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki 5.1.3 , 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11 ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale Dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nün veznesine ya da Ziraat Bankası Keşan Şubesi’ndeki IBAN TR 0200 0100 0105 1045 9766 5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler, 23/10/2017 pazartesi günü saat 13:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5.Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınmaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.

“Sorunlar artarak, devam ediyor..!!”

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Keşan İlçe Başkanı Erkan Gege, yaptığı açıklamada; İl Genel Meclisi’nin Keşan’da yaptığı toplantılar, köylerdeki sorunlar, mesire alanlarının kiralanması, Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi’nin Keşan Belediyesi’ne devredilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu. 

“Sorunlarımızın yüzde 90’ı halen ortada duruyor”

Açıklamasına, “Parti olarak, köylerin ve sahillerin sorunlarını rapor şekline getirip, yaklaşık 2 ay önce dile getirmiştik.” diyerek, başlayan Gege, şunları söyledi: “Sorunlar anlamında şehitlikler, mer’a, iskan, imar, içme suyu, kanalizasyon olmak üzere kamuoyuna bir rapor sunmuştuk. Bu raporu il başkanlığımıza da, sunmuştuk. Bu vesileyle, il genel meclisinin gündemine dahil edilip; tartışılmasını istedik. O günden bugüne herkes bir çok fikir sundu. Kimsenin sorunların çözümü noktasında art niyeti yok. Herkes çözüleceğini ifade etse de, sorunlarımızın yüzde 90’ı halen ortada duruyor. Yöneticiler arasında, yetki karmaşası yaşanıyor. Sorunu çözecek yöneticiler, ‘siz bunu yapmadınız, siz de bunu yapmadınız.’ şeklinde birbirleriyle tartışmaktan başka bir adımlarının olmadığını görüyoruz. Tartışmalar yaşanıyor ancak, sorunun çözümü anlamında, atılan bir adım yok. Biz, sorunlarını yeniden gündeme getiriyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz.”

“İl Genel üyeleri, görevlerinin ciddiyetinin farkına varsın”

İl Genel Meclisi’nin Keşan’da yaptığı toplantı hakkında da, değerlendirmelerde bulunan Erkan Gege, “Köylerimizde sorunlar devam ediyor ve yaşanan sorunları Keşan’ın il genel üyeleri de bilmektedir. Ama toplantıda görüyoruz ki, yıllardır devam eden sorunları yetkililer halen not almaya çalışıyor. İl Genel üyeleri, halen sorunları tespit etmeye çalışıyor. Yöneticiler daha sorunları tespit edememiş ki, çözüm üretilsin! İl Genel üyeleri, görevlerinin ciddiyetinin farkına varsınlar. Sorunların çözümü noktasında, uzun zamandır komisyon kuracaklarını dile getiriyorlar. Ama şuanda kurulan hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu.

“Bölgenin milletvekilleri imar

sorununa duyarsız kaldılar”

Bölgede yaşanan imar sorunu hakkında da, konuşan Gege, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mecidiye, Çamlıca, Sazlıdere ve Gökçetepe’de imar anlamında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İmar sorununu, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi olaya, yüzeysel olarak baktılar. Olayın ciddiyetine bakmadılar. Bir taraf CHP’li belediyeler yapsın, diğer tarafta AK Partili yöneticiler yapsın diyerek, birbirlerine topu atmaktan başka bir şey yapmadılar. Özellikle bölgenin milletvekilleri imar sorununa duyarsız kaldılar. Hatta, bazı milletvekillerinin yaşanan sorundan dahi bilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Başka konulara gösterdikleri hassasiyeti, imar konusuna da göstermiş olsalardı bugün bunları konuşuyor olmazdık. Bugüne kadar çözülmeyen sorunların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çözüleceğini dile getirerek, komisyon kurulmasını öneriyorlar.”

“Toplantılarda, iyi niyet göstergesinde bulunmakla bu işler yürümüyor”

Sorunun çözülüp-çözülmeyeceği konusunda sorulan soruya cevap veren Erkan Gege, şunları kaydetti: “Çamlıca’da imar vardı ancak, belediyenin kapanmasıyla birlikte Sazlıdere, Gökçetepe, Çamlıca’daki imarlarda kapanmış oldu. Sorunlar, 2014 yılından bu yana yaşanıyor. Sorunların uzun zamandır devam ettiği dile getiriliyor ancak, sorunlar eskiyse, çözülmeyecek mi? İl Genel üyeleri, kendi ilgi alanlarında bulunan sorunları çözsünler. Toplantılarda, iyi niyet göstergesinde bulunmakla bu işler yürümüyor. Sorunların çözümü noktasında, biraz emek sarf etsinler. Seçim döneminde, seçilmek için ‘hizmet etmek için adayız.’ deniliyor ve millette sorunların çözümü, hizmet edilmesi için gerekli yetkiyi veriyorlar. Ayrıca, Sazlıdere sahiline tuvalet ve duş yeri yapılacağı ifade ediliyor yıllardır. Aynı sorunlar Gökçetepe ve Mecidiye’de yaşanıyor. Bunun yanı sıra; Küçükdoğanca Köyü’nde İl Özel İdaresi’nin kendi eliyle yaptığı kanalizasyon sistemi demir bir boru yüzünden bekliyor. İl Genel üyelerinin yaklaşımı buradan belli oluyor. İşin ciddiyetine ne kadar vakıf olduğunun bir göstergesidir. Kısacası, köylerimizdeki sorunlar artarak, devam ediyor.”

“Erikli kooperatifinin biran önce, Keşan

Belediyesi’ne devir edilmesi gerekiyor”

Erikli’de yaşanan sorunlar hakkında da, değerlendirmelerde bulunan Gege, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erikli’de imar ve su anlamında ciddi sıkıntılar var. Mer’a alanına yapılan bir otogar bulunuyor. Yine mer’a alanına yapılan bir arıtma tesisi var. Muhtarımızın bu mer’a alanları hakkında çalışmaları var. Peki, bu mer’alara bu tür tesisler yapılırken; mer’adan sorumlu komisyonlar ya da yetkili kurumlar neden müdahalede bulunmadılar? Örnek vermek gerekirse; OSB, uzun zamandır yerin mer’a statüsünde olmasından ötürü bekliyor. Bu konuda yapılan bir çalışmada yok. Bir taraftan mer’alar bozuluyor bir taraftan mer’aları bozup, OSB yapmaya çalışılıyor. Kısacası, Erikli’deki yetki karmaşası sona ermelidir. Kooperatifin biran önce, Keşan Belediyesi’ne devir edilmesi gerekiyor. Devir konusu yıllardır konuşuluyor ancak, bu sadece söylemde kaldı. Bu konuda bir arpa boyu yol alınamadı.”

“Okullardaki sorunlar…”

Okullarda yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan Erkan Gege, “Eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen sorunlar halen devam etmektedir. Kazan yakıcıların ve hizmetlilerin olmadığını görüyoruz. Okullarda temizliklerin sağlıklı şekilde yapılmıyor. Taşımalı eğitim, yemek ihalelerinin okullar açılmadan yapılmalı. Bugün gelinen noktada, bazı öğrencilerin mağdur durumda olduğunu görmekteyiz. Kısacası, sorunlara halen devam ediyor.” dedi.

“Mesire yerleri, muhtarlıklara tahsis edilmeli”

Köylerdeki mesire yerlerinin ihale çıkartılması hakkında da, eleştirilerde bulunan Gege, “Keşan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köylerdeki mesire alanları konusunda inceleme başlatılmıştı. Köy muhtarlıkları dilekçe vererek, bu yerlerin kendilerine verilmesini istemişlerdi. Ama bu yerlerin ihale yoluyla verileceği ifade edilmişti. Geçen yıl bazı köylerimizin mesire alanları ihaleye çıkmıştı ama alıcı çıkmamıştı. Bu yıl yeniden ihaleye çıkıyor. İhale oranlarının yüksek olmasından ötürü muhtarlıkların bunu karşılaması mümkün değildir. Mesire yerlerinde gerekli düzenleme yapılarak, muhtarlıklara tahsis edilmelidir.”

“Şehitliklerimiz bakımsız…”

Erkan Gege, sözlerini şöyle sürdürdü: “Keşan’da ve köylerimizdeki şehitliklerin bakımsız olduğunu görmekteyiz. Şehitliklerin bakımının, İl Özel İdaresi’ne devredildiği dile getiriliyor. Şehitliklerin bakımsızlığı da, bizleri son derece üzmekte ve derinden yaralamaktadır.”

“İçme suyu kanayan yara haline geldi”

Köylerimizin kanayan yaralarından birisinin de, içme suyu olduğunu vurgulayan Gege, sözlerini şöyle tamamladı: “Çokal Barajı’ndan Eceabat’a kadar su götürüldü. Adilhan, Gökçetepe ve Sazlıdere’ye kadar su gelmiş oldu. Su sıkıntısı yaşayan Çamlıca, Pırnar, Mecidiye, Erikli, Yayla olmak üzere tüm köylerin yararlanması sağlanmalıdır. İçme suyu sorununun takipçisiyiz. İl genel üyeleri ne kadar not alsalar da, asıl not alacak bizleriz ve vatandaşlardır. Yetki makamında olanlar AK Parti ve CHP’dir. Sorunun çözümü için komisyonlar kurulacaksa, biz her zaman yer almaya hazırız. Ayrıca, İl Genel üyeleri, Keşan Belediyesi’nin tesislerini gezdiği kadar sahillerdeki ve köylerimizdeki sorunları yerinde görselerdi.”

(Deniz ÇİL)

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar: "Bundan iyisi can sağlığı"

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, bölgedeki çeltik hasadının yüzde 70'inin tamamlandığını dile getirerek, bu yıl verim ve kalitede sorun olmadığına dikkat çekti.

Balcılar, bölgedeki çeltik hasadının son derece iyi bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, ekili ürünün yaklaşık yüzde 70'inin hasat edildiğini, geri kalan yüzde 30'luk bölümün de yakın bir süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Üretici olarak fiyatlardan memnun olduklarını belirten Sedat Balcılar, "Şuanda fiyatlar iyi seyrediyor. Verim ve kaliteye baktığımızda da, geçen yılın bir kademe daha üzerinde diyebiliriz. Dönümde ortalama 750 kilo verim var. Randımanlarda da herhangi bir sorun yok. Bu yıl her şey dört dörtlük şekilde devam ediyor. Bundan iyisi can sağlığı." dedi.

"Toplantılar piyasaya olumlu yönde yansıdı"

TMO yetkililerinin İpsala'da yaptığı toplantı ve toplantı öncesinde, TMO Genel Müdürlüğü'nde tüm üreticilerin katıldığı toplantının, faydalı olduğuna da değinen Balcılar, "Bu toplantılar piyasaya olumlu yönde yansıdı. TMO, şuanda üretici için fiyatlara müdahale etmedi. TMO Genel Müdürlüğü'nde verilen sözler tutuldu. Bu fiyat durumu, üreticiden değil, tüccarın kendisinden kaynaklanıyor. Tüccarlar rekabete girince fiyatlar da üretici açısından olumlu oluyor." diye konuştu.

İlker GÜREL

“Yayla’daki mesire yeri, muhtarlığa verilmeli”

 

Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yayla Köyü Muhtarı Mehmet Onur, yaptığı açıklamada; köylerindeki mesire alanlarının 29 yıllığına kiraya verilecek olması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Muhtarlığa verilmeli”

Açıklamasına, “Köyümüzdeki mesire yerinin muhtarlığa verilmesi konusunda, 2009 yılında müracaatta bulunmuştum.” diyerek, başlayan Onur, şunları söyledi: “Mesire yerinin muhtarlığa verileceği yönünde bir çalışma yapıldı ve sözler verilmişti ancak, daha sonra bundan vazgeçildi. Yer, ihaleye çıkartıldı. İlk yapılan ihalede, fiyat yüksek olmasından ötürü kimse almadı. Şimdi yeniden 29 yıllığına ihaleye çıkartılacak. Ama bu mesire yerinin muhtarlığa ya da köylüye verilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum.”

“O yerleri sıradan esnaf

değil; parası olan kişiler alacaktır”

Mehmet Onur sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesire yerinin ihale bedeli ise, 40 bin 800 liradır. Orayı alacak kişi ya da kişiler, her yıl oradan kâr mı edecek? Ayrıca, ihale şartnamesine göre, bu yere yapılacak işletmenin maliyeti en az 250 bin lira tutmaktadır. Buraya yapılacak işletmenin ahşaptan olması gerekiyor. Maliyetin yüksek olmasından ötürü o yeri, sıradan bir esnafın alabileceğini düşünmüyorum. O yerleri parası olan kişiler alacaktır. Onun dışında alınması mümkün değil. Ayrıca, bu mesire yerini özel bir işletme ya da şahıslar alması durumunda köy halkının yararlanması mümkün gözükmüyor.”

“Yer; muhtarlığa, kaymakamlığa ya da valiliğe verilebilir”

“Yayla Köyü’nde bulunan mesire yeri, 23 Ekim 2017 tarihinde ihaleye çıkartılacak. Peki, bu yerle ilgili yapılması gerekenler sizce nedir?” şeklindeki soruya cevap veren Onur, sözlerini şöyle tamamladı: “Köyde yaşayan vatandaşlarımız ve ben, bu yerin muhtarlık tarafından işletilmesinden yanadır. Ama kararı yine bizim büyüklerimiz verecektir. Nasıl uygun olursa, o yönde karar verecekler. Ama yeri özel şahıslara vereceklerine, muhtarlığa, kaymakamlığa ya da valiliğe versinler. Buradan yine bölgenin insanları yararlanmaları lazım.”

(Deniz ÇİL)

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar

250x250