Son Dakika
YEDEK PARÇA VE LASTİK SATIN ALINACAKTIR KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI​PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ALIMI YENİMUHACİR BELEDİYESİ“Edirne’de, AKP kongresi yapıldıktan sonra birden bire riskli gruba girildi”Gergin: “Edirne’deki toplam vakaların %60’ı Keşan ve çevresinde!”3 aracın birbirine girdiği kazada, 2 kişi yaralandı“Üreticinin problemi bu yıl su değil, ithalattır”“Keşan’da, buğdayda zararla karşılaşmadık”Erkin, bölgedeki göletlerin durumuna dikkat çektiTürker’in COVİD-19 testi pozitif çıktıErkan: “%20 kapasiteyle çalışıyoruz”
Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri teknik geziye gitti

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri teknik geziye gitti

 

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AMP 10/B sınıfında eğitim gören Metal Teknolojisi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Tekirdağ’a bağlı Saray İlçesi’nin Beyazköy Mevkiinde bulunan “Schüco Alüminyum Sistem” Firması’nın özel daveti üzerine 9 Aralık Cuma günü teknik geziye katıldı.

Binaların tasarım, konfor ve güvenlik bakımından en üst seviyedeki taleplerini karşılayan ve enerji tasarrufu konusunda ölçütler belirleyen yenilikçi pencereler, kapılar ve cephe sistemleri sunan Schüco firmasının yapmış olduğu özel davetle ulaşım, yemek vb. tüm giderleri firma tarafından karşılanan teknik geziye Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Metal Teknoloji bölümünden 15 Öğrencisi ile birlikte Atölye Öğretmenleri Ömür Uğur, Vedat Şahin Ekinci, Müdür Yardımcısı Tufan Kocaman ve Okul Müdürü Mümin Ayyıldız katıldılar. Teknik gezi de; ADS 75 SimplySmart (Akıllı aksesuar sistemiyle donatılmış 75 mm Kasa derinliği olan Aluminyum kapı sistemi)

AWS 75 SI + Schüco TipTronic (Süper yalıtımlı 75 mm Kasa derinliği olan, motorlu açılımlı alüminyum pencere sistemi) konularında anlatım, gösteri ve uygulamalı olarak eğitim verildi

“Çok yararlı bir gezi oldu”

Gerçekleşen gezi sonrasında bir açıklama yapan Okul Müdürü Mümin Ayyıldız, Yeni yapılarda uygulanan son derece konfor ve güvenliğin üst düzeye çıktığı cephe sistemlerinin Metal Teknolojisi öğrencilerine uygulamalı bir şekilde tanıtıldığını önümüzdeki yıllarda doğramacılık dal derslerinde görecekleri modüllerin temeli olma açısından çok yararlı bir gezi olmuştur.” dedi.

YORUM YAZ
Son Eklenenler

YEDEK PARÇA VE LASTİK SATIN ALINACAKTIR KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YEDEK PARÇA VE LASTİK SATIN ALINACAKTIR

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, Belediyemiz Envanterinde Bulunan Motorlu Taşıtların 2021 Yılı İçerisinde Öngörülebilen Yedek Parça ve Lastik Gereksinimlerinin Karşılanması Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/118077

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@kesan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım; 128 Kalemden Oluşan Yedek Parçalar (Kalemleri Oluşturan Toplam 1216 Adet +168 Takım Muhtelif Cinslerde Malzeme) 2. Kısım; 8 Kalemden Oluşan Lastikler (Toplam 70 Adet Muhtelif Cinslerde Malzeme)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İspatcami Mah. İtfaiye Cad. No:6 Kaşan/EDİRNE adresinde ki Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deposu

c) Teslim tarihleri

:

Yüklenici firma tüm malzemeleri, idarenin belirleyeceği muayene ve kabul komisyonu eşliğinde, İspatcami Mah. İtfaiye Cad. No:6 Kaşan/EDİRNE adresinde ki Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde peyderpey ya da tek parti halinde teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatlar esnasında yüklenici firmadan 1 (bir) firma yetkilisi bulunmak zorundadır. Teslimatlar çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Ayrıca 1. Kısım yedek parçalar için belirtilen 30 takvim günlük teslimat süresi öncesi, işe başlama tarihinden itibaren 10 takvim günü içerisinde kısmı oluşturan her kalem için 1 er adet veya takım malzemeyi(toplam 128 Adet veya Takım) muayene ve kabul komisyonunun ön onayı için idaremize teslim edecektir. Teslimat esnasında yüklenici firmadan 1 (bir) firma yetkilisi bulunmak zorundadır. Yüklenici, Muayene ve kabul komisyonunun ön onayına istinaden geriye kalan tüm malzemeleri tedarik edilecektir. Ön onay için teslim edilen (Toplam 128 Adet veya Takım) malzemenin teslim tarihine kadar geçen (max. 10 takvim günü) süre, işin süresi olan 30 takvim gününe dahildir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

23.03.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. Kısım Yedek Parçalar, 2. Kısım Lastikler kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

​PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ALIMI YENİMUHACİR BELEDİYESİ

PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ALIMI

YENİMUHACİR BELEDİYESİ

PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/115416

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİMUHACIR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. 5 22890 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847637229 - 2847637283

c) Elektronik Posta Adresi

:

yenimuhacirbel@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8.500 M2 PREFABRİK KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

YENİMUHACİR BELEDİYESİ DEPO SAHASI

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZANLANDIKTAN SONRA 60 GÜN İÇİNDE MAL TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUACİR BELDESİ İNÖNÜ MAHALESİ KÜTÜPHANE CAD NO:5 KEŞAN EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

19.03.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler şunlardır;

1.Sanayi sicil belgesi

2.Kapasite raporu

3.İmalat yeterlik belgesi

4.Yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

İsteklinin yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1. Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşı  için ;    

a) İstekli firma üretici ise Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşı  TS 2824 EN 1338 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren ve kendisine ait İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,
b) İstekli firma idaremize vereceği  Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşını üreticiden temin edecek ise üretici firmadan istekli firmaya verilmiş ihale tarihi itibariyle güncel satış yetki belgesi, satış yetki belgesinin üzerinde ki imzanın teyidi için üretici firmanın imza sirküleri ve üretici firmaya ait Prefabrik Kilitli Beton Parke Taşının TS 2824 EN 1338 Standardına Uygun Olduğunu Gösteren İhale Tarihi İtibariye Güncel Belgeyi,sunmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUACİR BELDESİ İNÖNÜ MAHALESİ KÜTÜPHANE CAD NO:5 KEŞAN EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

“Edirne’de, AKP kongresi yapıldıktan sonra birden bire riskli gruba girildi”

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu yaptığı açıklamada; TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamları ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın vaka sayılarında yaşanan artışla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

“Güneş balçıkla sıvanmaz”

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Gaytancıoğlu, “AKP hükümeti tarafından açıklanan bir çok rakama vatandaş inanmıyor. Pandemi döneminde, işsizliğin azaldığı yönünde ve enflasyonla ilgili rakamlar açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK verileri hazırlanırken, hükümete yakın ‘3 harfli’ marketlerde 1 hafta kala indirim yapıldığı ve fiyatların oradan alındığı yönünde duyumlar aldık. Bunun üzerine fazla gitmedik. AKP zaten 18 yıllık bir zaman aşımına uğradı. Metal yorgunluğuna girdi. Hükümet olarak, Türkiye’yi yönetemiyor. Rakamların yanlış verilmesi Türkiye’nin gerçek dinamiklerini bulmasına yardımcı olamıyor. Vatandaş, Türkiye’deki işsizlik, büyüme ve enflasyon oranlarını bilmek istiyor. AKP’li yöneticiler günü kurtarmak için bu işlemlere giriyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Enflasyon rakamları yüzde 15 olarak açıklanıyor ama vatandaş markete ve pazara gittiğinde rakamların açıklananın 2-3 katı arttığın görüyor. Büyüme rakamları açıklanıyor ama vatandaşın sadece borcunun büyüğünü görmekteyiz. AKP’li yöneticiler, sahada dolaşmıyorlar. Biraz dolaşmış olsalar, gerçeklerin ne olduğunu görürler. Rakamlarla oynamakla bir şey elde edilemez.” dedi.

“Coronavirüsün kongrelerden yayıldığı belli”

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın, Edirne’deki vakaların artmasını bir tek kongrelere bağlamakta çok büyük haksızlık olur. Filyasyon toplantısına girdiğimde corona olanların %85’inin ev hanımları olduğunu gördüm.” şeklindeki söylemleriyle ilgili konuşan Okan Gaytancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye genelinde pandemi yoğunlukları açıklandı. Edirne’nin, kırmızı bölge içerisinde yer aldığını gördük. Edirne’nin kırmızı bölgeden çıkması için herkes belirlenen kurallara uyması gerekiyor. Bilimin göstereceği yoldan şaşmamak lazım. Bilim; toplu halde bulunmayın diyor. Zaten her yer kapalı durumda. Ama AKP’nin kongresi kalabalıktı. Edirne’de, AKP kongresi yapıldıktan sonra ilimiz birden bire riskli grubuna girdi. Karadeniz’de de, kongreler yapıldıktan sonra vakalar arttı. Coronavirüsün kongrelerden yayıldığı belli. Bunun yanı sıra; ev hanımlarının bir araya gelmesiyle birlikte virüsün arttığını Fatma hanım gibi bende duydum. Bu konuda kendisine katılıyorum. Ama kimseyi neden bir araya geliyorsunuz diye suçlama dönemi geçti. Edirne bir ara vaka sayılarının en az olduğu bölgeler arasında yer alıyordu. Tekrar o günlere dönmeyi umut ediyoruz. Bu sorunlar inşallah biran önce çözümlenir. Edirne olarak, inşallah mavi bölgeye gireriz.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Gergin: “Edirne’deki toplam vakaların %60’ı Keşan ve çevresinde!”

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Edirne’nin son açıklanan coronavirüs verilerine göre; kırmızı ile gösterilmesinin Edirne’ye yakışmadığını bildirdi.

Gergin, dün, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar ve Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz’la saat 12.00 sıralarında başlayan bir açıklama yaptı.

Gergin: “Tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmamız lazım”

Ülkenin kontrollü serbestleşme dönemine girdiğini belirten Nehir Gergin, “Ülkemiz 2 hafta bir güncellenen yeni bir döneme girdi. Açıklanan ilk verilere kırmızı yani Edirne ne yazık ki yüksek riskli bölgeler arasındayız. Kırmızı olan Edirne’nin içinde Keşan’ın ayrı bir yeri var. Tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmamız lazım.” dedi.

“Edirne’mize yüksek riskli kırmızı iller arasında olmak yakışmıyor”

Yeni alınan kararlar neticesinde Keşan’da cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arasında sokağa çıkmanın serbest olduğunu dile getiren Gergin, “Cumartesi akşam 21.00’den sonra pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak. Yani sadece cumartesi gündüz sokağa çıkma serbestliği geldi. Bu serbestlik de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamalar yine geçerli. İllerde karar almalar büyük oranda İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurularına bırakıldı. Burada da yerelde vatandaşlarımıza çok iş düşüyor. 1 yıldır bu virüsle yaşıyor ve bu virüsü deneyimliyoruz. Kimimizin ailesine kimimizin kendisinde pozitif vakalar görüldü. Vatandaşlarımız aslında önerilen önlemlerden daha fazlasına hakim. Vatandaşlarımıza düşen kurallara uymak. Edirne’mize yüksek riskli kırmızı iller arasında olmak yakışmıyor. Edirne’deki vatandaşlarımızın algısı, eğitimi, sosyal yaşam tarzı her anlamda kısıtlamalara ve kurallara uyma yönünde olmalıdır. Alacağımız önlemlerle 15 gün sonra sarı renge dönebiliriz. Bir sonraki 15 günde kurallara uyarsak belki maviye bile dönebiliriz. Vatandaşlarımızın bu anlamda sağduyusuna güveniyor ve inanıyorum. İlk açıklanan kararlar canımızı yaktı ama can yakıcı olmasının sebebi yine canımızın ve sağlığımızın düşünülmesi; canımızı acıtmak değil.” şeklinde konuştu.

“Halk pazarı, bu hafta kurulamayacak”

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre; cuma günleri ilçede kurulan halk pazarının bu hafta kurulamayacağının altını çizen Nehir Gergin, sözlerine şöyle devam etti: “Esnafımız, kapalı esnaf komşusunu düşünerek hareket etmeli. Hep beraber açık olmak için uğraşmalıyız. Ticaret tüm esnaf açıksa daha canlı, hareketli ve keyifli ve kazançlı olur. Başka İllerde lokantalar, kahvehaneler ve restaurantlar açıldı. Adete esnaf yeni bir iş yeri açmış gibi mutlu ve heyecanlı. Biz Edirne olarak ne yazık ki bu heyecanı yaşayamadık.”

“Edirne’deki toplam vakaların %60’ı Keşan ve çevresinde!”

Gergin, Edirne’nin yüksek riskli kırmızı renkte olmasının ciddi anlamda sebebinin Keşan ve çevresi olduğunun da üzülerek altını çizdi ve şöyle devam etti: “Edirne’deki toplam vakaların %60’ı Keşan ve çevresinde! Edirne’nin kırmızı olmasına ne yazık ki Keşan çok ciddi neden oluyor. Bir an önce şu dakika itibariyle durumun ciddiyetini kavramamız gerekiyor. Edirne ortalamasının üzerindeyiz. Maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmeliyiz. Vatandaşın kaderi kendi elinde.”

“Ev ziyaretlerini yapmayalım”

Ev ziyaretlerinin coronavirüs vakalarını artırdığına dair çok ciddi veriler olduğuna dikkat çeken Nehir Gergin, “Vatandaşlarımızı mesajlarla sürekli uyarmamıza rağmen ev ziyaretlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bunu artık azaltmayalım, kesinlikle son verelim. Geleneklerimizde, aile yapımızda paylaşmak var ama bu süreçte ev ziyaretlerini yapmayalım. Yiyecek ve ihtiyaç alışverişlerine bu süreçte ara verelim. Komşumuzun canını tehlikeye atmayalım. Bunu bir de çok sevdiğimizden yapmayalım. 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyalım. 2 haftalık zor süreçten sonra en azından kırmızıdan turuncuya geçebiliriz. Sokakta yöneticilerin vatandaşlara uyarılarının arttığı bir döneme giriyoruz. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı zamanlarda önemli olan vatandaşın duyarlılığı.” dedi.

“Çalışan insanlarımızın ekmeğiyle oynamaya hakkımız yok”

Lokanta, kahvehane, çay ocağı ve restaurant gibi yerlerde Keşan’da 1000’in üzerinde istihdamın sağlandığına işaret eden Gergin, “Arkadaşımızla buluşmak için risk oluşturarak bu gibi sektörlerde çalışan insanlarımızın ekmeğiyle oynamaya hakkımız yok. Bir alt risk grubuna geçtiğimizde; lokanta, cafe, restaurantlarda, çay ocaklarında iş başı yapılabiliyor. Bunu duyarlılıkla başarabiliriz, yardım istiyoruz. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması bize dezavantaj olarak geri dönmemeli.” şeklinde konuştu.

Yılmaz: “Kimseye cezai işlem uygulamak istemiyoruz ancak mecbur kalabiliriz”

Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz’da yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate çıkarıldığına işaret ederek şunları kaydetti: “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız saat 10.00-14.00 saatleri arasında 20 yaş altı genç ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. İlçemizde sosyal mesafe anlamında en çok zafiyet yaşadığımız yer banka önleri. Vatandaşlarımızdan banka önlerinde emniyet müdürlüğü personelimizin, zabıtamızın ve güvenlik görevlilerimizin uyarılarına uymalarını istiyoruz. Bizler kimseye cezai işlem uygulamak istemiyoruz. Ancak toplum sağlığını korumak için buna mecbur kalabiliriz.”   

Özçınar: “Kurallara uyarsak eski özlediğimiz güzel günlere geri dönüş yapabiliriz”

Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar da, 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi süreciyle ilgili önlemlere vatandaşların uymasının çok önemli olduğunu dile getirerek, “1 yılı aşkın süredir pandemi süreci ülkemizde ve tüm dünyada var. Vatandaşlarımız hakikaten zorlanmaya başladılar. Gelinen süreçte çok iyi anladık ki pandemi sürecinin sona ermesi bizim elimizde. Çok değil 15 günlük bir süre zarfında kurallara uyarsak iyileşmeler beraberinde gelecek ve pandemi süreci sona erecek. Kurallara uyarsak eski özlediğimiz güzel günlere geri dönüş yapabiliriz.” dedi.

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

3 aracın birbirine girdiği kazada, 2 kişi yaralandı

Kılıçköy-Karahisar köyleri arasındaki yolda dün meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yol kenarındaki su kanalında meydana gelen yangında dumanların yolu kaplaması nedeniyle, 3 araç birbirine girerek, kaza yaptı. Kazada, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada; yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)

 

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar