Son Dakika
- “Türkiye’nin gerçek gündemi yoksulluk ve işsizliktir”Keşan’da 12 bin 155 öğrenci karnelerini online olarak aldıKeşan Belediyesi hizmet filosuna katılan 2 araç tanıtıldı“Maliyetler arttı”- Bayazıt ve Keleş köylerde yapılan çalışmaları anlattı- Halk pazarında bu hafta da yoğunluk yaşanmadıKazada, 2 kişi yaralandı ____--- Keşan’a hizmetleri dokunan Müftü Raşit Efendi ve Hüseyin Yazır unutulmadı--- Emniyet, denetim gerçekleştirdiBalık fiyatlarında beklenen düşüş olmadı
KEŞAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNCE, MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BACALARIN VE IZGARALARIN YÜKSELTİLMESİ VE İLAVE HATLAR YAPIMI KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İKN

:

2020/346593

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bacaların ve Izgaraların Yükseltilmesi ve İlave Hatlar Yapımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 Kalem Muhtelif Miktarlarda Bacaların ve Izgaraların Yükseltilmesi ve İlave Hatlar Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Proje ve Mahal Listelerinde Belirtilen Yerler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.07.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ Ekinde yer alan A/IV Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

">

İKN

:

2020/346593

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bacaların ve Izgaraların Yükseltilmesi ve İlave Hatlar Yapımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 Kalem Muhtelif Miktarlarda Bacaların ve Izgaraların Yükseltilmesi ve İlave Hatlar Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Proje ve Mahal Listelerinde Belirtilen Yerler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.07.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ Ekinde yer alan A/IV Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

">

KEŞAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNCE, MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BACALARIN VE IZGARALARIN YÜKSELTİLMESİ VE İLAVE HATLAR YAPIMI KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNCE, MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA BACALARIN VE IZGARALARIN YÜKSELTİLMESİ VE İLAVE HATLAR YAPIMI

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bacaların ve Izgaraların Yükseltilmesi ve İlave Hatlar Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/346593

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bacaların ve Izgaraların Yükseltilmesi ve İlave Hatlar Yapımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 Kalem Muhtelif Miktarlarda Bacaların ve Izgaraların Yükseltilmesi ve İlave Hatlar Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Proje ve Mahal Listelerinde Belirtilen Yerler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.07.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ Ekinde yer alan A/IV Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

YORUM YAZ
Son Eklenenler

- “Türkiye’nin gerçek gündemi yoksulluk ve işsizliktir”

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan dün parti binasında düzenledikleri toplantıda, Keşan ve ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı Lokali’nde düzenlenen toplantı, saat 13.00 sıralarında başladı.

Toplantıya, Gaytancıoğlu, Pekcanlı, Pekcan ve partililer katıldı.

Toplantıda ilk olarak, Pekcan söz aldı.

Pekcan: “Zemin kayıyor”

Keşan’da bir süredir AK Parti anlamında hareketli günler yaşandığını belirten Recep Pekcan, “Arka arkaya ziyaretler yapıldı. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımız buradaydı, sonra AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı buradaydı. İl başkanı zaten devamlı gelip gidiyor. AKP milletvekili de burada. Keşan'da yoğun şekilde çalışıyorlar ve kendilerini gösteriyorlar. Yaklaşık 2 senedir onların tanımlamasıyla gönül belediyeciliği adı altında bir belediyecilik çalışması yapılıyor. Halkın memnuniyetsizliği söz konusu ve zemin kayıyor. Keşan’da çok önemli bir değişim yaşanıyor. Yapılan şeylerden de çok net belli. 2 senede yapılan şey, yollardır. Onun dışında aynı yolları 2 kere yapıyoruz. Yeni asfaltlar yapıyoruz ama yeni asfaltlar kısa sürede kabarıyor. Yamaları yapıyoruz yamalar kalkıyor. Genel başkanımızın dediği gibi yönetilemeyen, savrulan bir Keşan var. Keşan Belediyesi tarafından büfe kiralamaları yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan durum basına yansıdı. Buradaki büfenin arkasında bir sarkıtma var. Muhtemelen ön taraf bir daha veriliyor. Onun dışında daha keyifsiz işler var. Türkiye'de olduğu gibi Keşan'da da siz değerli basın ile ilgili hoş olmayan gelişmeler yaşanıyor. 1 basın mensubu arkadaşımız savcılığa şikayet edildi. Hani basın özgürlüğü hani düşünce özgürlüğü?” dedi.

“Memurlara sendika değiştirmeleri için baskı yapılıyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin Keşan’a gelmesinin ardından Keşan Belediyesi’nde baskıların arttığını ifade eden Pekcan, şunları söyledi: “Belediyede çalışan memur arkadaşlara sendika değiştirmeleri konusunda baskı yapılıyor. Baskının ne şekilde yapıldığını zamanı gelince söyleyeceğiz. KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’ e üye olan memur arkadaşlar BEM-BİR-SEN’e geçmeleri için yoğun baskı altındalar. Bunu kamuoyunun beğenisine çalışan arkadaşların değerlendirmesinde bırakıyorum.”

“Sayın başkan kendisi yapmış gibi anlatıyor”

Recep Pekcan sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen mecliste, pandemi nedeniyle zarar gören Keşan halkı ve kiracılar için birtakım kazanımlar elde edildi. Birtakım yardımlar çıktı ama güneşi balçıkla sıvamadan emek hırsızlığı yapmadan nasıl olduklarının anlatılması lazım. Elbette belli konularda fikir birlikteliğiyle geçti. Ama ben Keşan kamuoyunun bir kere daha bilgisi olması için Cumhuriyet Halk Partisi adına Millet İttifakı adına olayın nasıl olduğunu kısaca söyleyeyim. Konutlarda, insani su kullanım hakkı adı altında yüzde 20 su indirimi yapılacak. Ocak ayındaki okumalarla başlayacak. Sayın başkan kendisi yapmış gibi anlatıyor. Plan ve bütçe komisyonunda görüşülürken, AKP’li arkadaşların şerh koyduğu ve reddettiği bir indirimdir. Ama meclise geldiğinde canlı yayında ve meclis çoğunluğu nedeniyle, geçeceğini bildikleri için evet demişlerdir.”

Toplantıda daha sonra CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı söz aldı.

Pekcanlı: “Pandemi yaklaşık 10 aydır herkesin belini büktü”

Esnafların ve vatandaşların ekonomik açıdan ciddi sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Pekcanlı, “Edirne bazında ticaret yapan esnaflarımızı milletvekilimizle gezdik ve onlarla bir araya gelmeye çalıştık. Daha önce pandeminin etkilediği sektörlerle ilgili biz ve milletvekilimiz bir rapor hazırlamıştık. Kendisi milletvekili olarak biz parti olarak genel merkezimize ve meclise vermek üzere bu çalışmalar devam ediyor. AK Parti kongresini tamamladı. Birçok yerde kongre yapılamıyorken, kongre salonunu herkes görmüştür herhalde. Edirne'de görmek istediğimiz bir çok insanın yüzünü ben orada gördüm. İnşallah esnafın, çiftçinin sıkıntılarını orada AK Partili yöneticileri yakalamışken anlatmışlardır. Çünkü ben onların kongreye gittiğini gördük. Bundan sonraki sistemlerinde, kongreye gittiklerini ve çiftçinin sorunlarını iletip-iletmediklerini hatırlatacağım. Pandemi yaklaşık 10 aydır herkesin belini büktü.” şeklinde konuştu.

“Esnafa yardımda bulunsunlar”

Keşan’da, önceki dönem belediye başkanı Mehmet Özcan’ın altyapı olmak üzere bir çok çalışmayı bitirdiğini ifade eden Fevzi Pekcanlı, “Keşan Belediyesi’nin bu pandemi döneminde esnafa daha fazlasını yapması lazım. Biz, Keşan ve Havsa’da altyapıyı bitirdik ve anahtar teslimi belediye bıraktık. Esnafa destek çıkacaksa yerel yönetimler olarak çıkmalılar. Edirne'de, 300 milyon-400 milyon TL’lik altyapı işi var ama Recep Gürkan, esnafa verdiği desteklere baksınlar! Koskoca hükümet arkalarında. Bakanlıklardan gelen tahsisli ödeneklerle projeleri kendi imkanlarıyla yaratmış gibi anlatmak yerine çıksınlar esnafa yardımda bulunsunlar.” dedi.

Toplantıda son olarak, Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu söz aldı.

Gaytancıoğlu: “Emeklilerimizin yüzde 80’i açlık sınırının altında bir gelire sahip”

Türkiye’nin gerçek gündeminin yoksulluk ve işsizlik olduğunun altını çizerek, sözlerine başlayan Gaytancıoğlu, “Yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalılığı hiçbir zaman unutulmaz. Bugün Keşan'ın pazarı ve vatandaş pazara gittiğinde, mutsuz şekilde evine dönüyor. Neden istediklerini çocuğunun, eşinin istediklerini alamadan dönüyor. Çünkü insanların gelir çok düşük. Asgari ücret açıklandı ve yoksulluk sınırına yaklaşamıyor. Açlık sınırının biraz altında kalıyor ama birkaç ay sonra açlık sınırı asgari ücreti bile aşacaktır. Emeklilerimizin yüzde 80’i açlık sınırının altında bir gelire sahipler. Türkiye'nin gerçek gündemi bu ama AKP ve küçük ortağı bir sanal gündem yaratmaya çalışıyorlar. Bizim onu konuşacağımızı zannediyorlar ama çok yanılıyorlar. Biz onu konuşmayacağız. Bizim gerçek gündemimiz kesinlikle ve kesinlikle, esnafın bugün içine düştüğü durumdur. Daha doğrusu düşürüldüğü durumdur. Esnaflar, kaderine terk edildi. Arkadaşlar kahveci esnafı 10 aydır kapalı. Birkaç ay açıldı ama son 4 aydır tamamen kapalı. Elindeki en önemli silahı olan oyunlar elinden alındı. İşletmeler, hijyen kurallarına uydular ama 4 aydır kapalı. Ne yiyorsun, ne içiyorsun diye kimse sormadı. Evine ekmek götürüyor musun diye kimse sormadı. 700 bin kahveci esnafımız var. Restoranlar ve lokantalara paket servisle idare edin denildi. Her şey pakete girmiyor, paketi alabilecek insan da yok. Esnafa kira yardımı yapılacak denildi ama bunu da, daha vermediler. Paramız yok diyemiyorlar.” şeklinde konuştu.

“Herkes kimin çalışıp kimin çalışmadığı görüyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin, “CHP’li belediyeler çalışmıyor” şeklindeki sözlerini eleştiren Okan Gaytancıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “CHP’li belediyeler çalışmıyor, iş yapmıyor demiş. Herkes her şeyi görüyor arkadaşlar kimin çalışıp kimin çalışmadığı ortadadır. Halk niye bize destek verdi, neden İstanbul'u, Ankara’yı, İzmir'i sen yönet dedi. Halk seçimlerde bize destek verdi. Ama İstanbul'da belediyemiz ekmek dağıtımı yapmak istiyor ama engellemeye çalışıyorlar. Fırıncı esnafının olmadığı yerlere büfeler açmak istiyor. Her şey planlı programlı yapmak istiyorlar ama oradaki belediyeler mecliste bizi engellemeye çalışıyor. İnsanlar, 1 TL’lik ekmekten almak istiyorlar. Biz Türkiye'nin gerçek gündeminden kopmayacağız. Ciddi anlamda belediyecilik yapıyoruz. Bize çamur atacaklarına Türkiye’yi yönetsinler. Bizimle uğraşmasınlar. Her şeyin suçlusu CHP diyerek gündemi saptırmak doğru değil. Biz gerekirse iktidara destek veriyoruz. Her konuda vermeye çalışıyoruz.”

(Haber-Foto: Deniz ÇİL)

Keşan’da 12 bin 155 öğrenci karnelerini online olarak aldı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk dönemi dün, itibariyle sona erdi. Pandemi nedeniyle ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi öğrenciler sıralara oturamadan bir dönemin sonuna gelindi. Keşan’da 12 bin 155 öğrenci tatile girdi ve karneler online olarak internet üzerinden alındı.

Normal şartlarda 22 Ocak ve 8 Şubat tarihleri arasında olacak şekilde planlanan ancak 12 ile16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi. Bu durumda sömestre tatili 3 haftaya çıktı.

Pandemi sebebiyle yoğunluk yaratmamak için bu dönem için karne törenleri iptal edilirken, ilk ve ortaokul öğrencilerine dijital karne verildi; ancak lise öğrencileri karnelerine kavuşmak için ikinci dönemi bekleyecek.

Tatil 3 hafta sürse de MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destek ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak’ta başlayacağı duyruldu.

İkinci dönemin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze başlaması planlanıyor.

(Haber: Deniz ÇİL)

Keşan Belediyesi hizmet filosuna katılan 2 araç tanıtıldı

Keşan Belediyesi’nin hizmet filosuna kattığı 2 adet 0 kilometre aracın tanıtım programı dün gerçekleştirildi.

Saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Remzi Eralp, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yıldırır ve bazı birim müdürleri ile belediye personeli katıldı.

Programda konuşan Helvacıoğlu, belediye hizmet filosuna kazandırdıkları 2 yeni aracı tanıttıklarını belirterek, “Bugün, hizmet filomuza kazandırdığımız 2 yeni aracımızın tanıtım programı vesilesiyle bir aradayız. Büyüyen araç filomuzun, hizmetlerin de büyüdüğünün ve geliştiğinin göstergesi olduğunu önemle belirtmek isterim. Bilindiği üzere, göreve geldiğimizden bu yana hizmetlerimizin niteliği, kalitesi ve hızı, fark edilir şekilde gelişim gösteriyor. Keşan Belediyesi’nin hızlı ve güvenilir yapısı her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Buna bağlı olarak, araç-gereç ve ekipman olarak da atılım ve gelişim dönemi başlattık. Vatandaşlarımız bu durumu takdirler karşılıyor. Vatandaşımızın takdirini almak bizin için çok kıymetli. Vatandaşımızın her kuruşu bizim namusumuzdur. Görevimiz boyunca Keşan’a daha iyi hizmetler edeceğiz. Güzel bir Keşan’a, özlediğimiz Keşan’a hep birlikte kavuşacağız. Keşan’ın potansiyelini biliyoruz.  Halkımızdan aldığımız güvenle kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Bugün; araç ve gereç envanterimize Keşan’ımızın ihtiyacı olan 2 yeni sokak hayvanları rehabilitasyon ve biosidal ürün uygulama aracı kazandırıyoruz. Keşan’ımıza 22 ayda 36 araç kazandırmış olduk. Bu da her ay neredeyse 1,5 araç ediyor. Araç yaş ortalamamız hızla düşüyor. Hizmet kalitesi ve hızındaki ilerlemeye paralel olarak araç envanterimizin de hızla büyüdüğünü gururla ifade etmek isterim. Her geçen gün daha da güçlendiğimizi ifade ederek Keşan’ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Mustafa Helvacıoğlu’nun konuşmasının arından Remzi Eralp tarafından dua okundu.

(Haber - Foto: Deniz ÇİL)

“Maliyetler arttı”

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman yaptığı açıklamada; işlerin durumu, maliyetlerin artması ve semt pazarlarının işlerini etkileyip-etkilemediği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Her ürüne en az yüzde 50 oranında zam geldi”

Esnaflar, maliyetlerin artmasından yana dertli olduğunu belirten Kocaman, “Esnaflar, satılan ürünlerin maliyetlerinden yakınıyor. Herkes, her ürüne en az yüzde 50 oranında zam geldiğini söylüyor. Esnaf sattığı fiyata aynı ürünleri koyamayacağından dert yanıyor. Bugün 25 TL’ye sattığı ürünü önümüzdeki sezon için 30 TL’ye alacak. Sokağa çıkma yasakları devam ediyor ve esnaf elindeki kışlık ürünleri satamadı. Ürünleri satamadığı için ödemelerini yapamıyor ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Ödemeleri yapamadığı için insanlar bazı alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyor. Bunun yanı sıra; düzenli aidatını ödeyen üyelerimiz, faturalarını ve aidatlarını ödeyemez duruma geldi. Devletimiz, maliyetler konusunda yaptırımda bulanabilir. Dövizde artış yaşandığında ürünler artıyor ama düştüğünde ürün fiyatlarına yansımıyor.” dedi.

“Çarşı esnafları, işyerleri açık olmasına rağmen iş yapamıyor”

Pandemi nedeniyle, işlerin olmadığını hatırlatan Hasan Kocaman şunları söyledi: “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle, pazarımız cuma günleri kuruluyor. Ama işlerimiz istediğimiz seviyede değil. İnsanlar cumartesi günü kurulan pazara alışmış durumda. Pazarımız cumartesi günü kurulmadığı için sanki köy pazarı gibi geliyor. Vatandaşın rağbet etmediği bir Pazar haline döndü. Dolayısıyla, işler olmadığı için esnafımız sıkıntı yaşıyor. Yasakların 15 Şubat gibi kalkabileceğinin duyumunu alıyoruz. Kısmen de olsa bu yasaklar kalksa da, işimize gücümüze bakalım. Çarşı esnafları, işyerleri açık olmasına rağmen iş yapamıyor.”

“Vatandaş bu gidişle alıp-satamayacak”

Esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu ve yaşanan sıkıntıları dinlediklerini ifade eden Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir esnafımız, pandemi dönemine kadar aldıkları atletleri 3 tanesini 10 TL’ye satabildiklerini söyledi. Şimdi ise, atletlerin tanesinin 8,5 TL’ye gelişinin olduğunu ifade ediyor. Bu şekilde insanlar ne yapacaklar? Vatandaş bu gidişle alıp-satamayacak. Diğer ürünlerde de, benzer durum söz konusu. İnsanlarda artık, savurganlık dönemi sona eriyor. Herkes aldıkları ürünleri çok iyi şekilde kullanmak zorunda. Kullan at olayı bitti.”

“Semt pazarları az da olsa bizi etkiliyor”

Semt pazarlarının esnafın işlerini etkileyip-etkilemediği hakkında sorulan soruya cevap veren Hasan Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: “Semt pazarları genel itibariyle, esnafımızı etkiliyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere toplam 4 gün pazarımız var. İnsanlar mahallesinde kurulan semt pazarından alışveriş yaptığı için bize çıkma ihtiyacı duymuyor. Daha önce insanlarımız sebze ve meyve ihtiyacını karşıladıktan sonra evlerine dönüşte bir takım ihtiyaçlarını bizden alabiliyordu. Cumartesi günü kurulan pazarımız özelliğini yitirmeye başladı. Semt pazarları az da olsa bizi etkiliyor. Bununla ilgili zaman içerisinde bir düzenleme yapılır mı bilmiyorum. Belediye başkanımızla bu konuyu görüşürüz. Pandemi döneminde yoğunluğu dağıtmak adına hiçbir şey demedik. Ama pandemiden sonra da devam ederse, gerekli düzenlemenin yapılabileceğini düşünüyorum.”

(Haber - Foto: Deniz ÇİL)

- Bayazıt ve Keleş köylerde yapılan çalışmaları anlattı

AK Parti Edirne İl Genel Meclis üyeleri Halil Bayazıt ve İsmail Keleş yaptıkları açıklamada; 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Köylere yapılan hizmetler…”

İl Genel Meclisi olarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Bayazıt ve Keleş şunları söyledi: “2020 yılı her ne kadar bizi kısıtlasa da çalışmalarımıza engel olsa da yaptıklarımız ortadadır. Geçen yılda; Karahisar Köyü içme suyu, Beyköy 3 bin 300 metrelik irsaliye hattı, Esetçe grubundan kalan 3 bin metrelik boruların değişimi, Türkmen Köyü’nün elektrik irsaliye hattının değişimi işlerini yaptık. 2020 yılının aralık ayı ve 2021 yılında araç parkurumuzda toplam değeri 1 milyon TL olan bir adet çift kabin ve bir adet kepçeyi Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliğine kazandırdık. Milletvekilimiz Fatma Aksal, İl Başkanımız Belgin İba ve İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç valilik nezdinde bu araçları almamıza bize son derece destek oldular. Bizlerle birlikte bu mücadele ettiler. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Köylere, alt yapısıyla birlikte tabiri caizse anahtar teslim şekilde 37 bin 500 metrekare kilit taşı dağıttık. Bunun yanı sıra köylerde Çevre Koruma Vakfı ile oyun grupları, fitnes grupları gibi sosyal anlamda pandemi döneminde insanların zaman geçirebileceği alanlar oluşturduk. Bu anlamda eksik olan köyümüz yok.”

“Ek KÖYDES bütçemizle 6 adet yedek yeni su motoru aldık”

Köylerde arızalı durumda olan su motorlarının tamir işlemlerini yaptıklarını ifade eden Halil Bayazıt ve İsmail Keleş sözlerine şöyle devam etti: “Su bildiğini gibi en değerli varlığımız oldu. Köylünün kullandığı su kadar israf olan su vardı. Mahmutköy, Orhaniye, Karahisar, Türkmen, Akçeşme ve Boztepe gibi köylerin su depolarında ki arızaların önüne geçtik. Depolarımıza bunlarla ilgili sistem de satın aldık. Bizim Hacıköy grubundan gelen terfi istasyonlarımız var. Bu terfi istasyonlarımızda ki su arıza ve kaçağını tespit eden şamandıra sistemleriyle,  taşkınları önleyen, saniyeler içinde personelimize haber verip, yerinde arıza tespiti ve ivedilikle arıza tespitinde sonuç alacak sistemler satın alarak su israfını önledik. Gerçekten büyük rakamlarda su israfı oluyordu. Bugün Keşan merkezden terfi istasyonlarına gidene kadar en az yarım saat bir zaman geçiyor. O da mesai saatleri içinde mesai saatleri dışında gidilmesi daha uzun süre. Bu zaman zarfında tonlarca su ziyan oluyordu. Bunların hem bakımlarını yaptık hem de aldığımız sistemle birlikte su arıza ve kaçaklarının önüne geçmiş olduk. Su motorlarımızın da birkaç tanesinde arıza vardı. Onları tamir ettirip yerine koyana kadar belli bir zaman geçiyordu. Ek KÖYDES bütçemizle 6 adet yedek yeni su motoru aldık. Yedek motorları arıza anında tamiri yapılanın yerine koyuyoruz. Bunlarda takribi 200 bin-250 bin TL civarında. Araç parkında yenilikler yaptık. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. 2021 yılında da köy yolları, sathi kaplamlar, arazi yolları, kilit taş döşemeleri, düğün salonlarının ilavelerine devam edeceğiz.”

“Altyapı çalışmaları…”

Altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Bayazıt ve Keleş şöyle devam etti: “Sazlıdere ve birkaç yerde daha altyapı eksik ama coğrafi yapıdan dolayı bu yerler uygunluk vermediği için programa alamıyoruz. Mecidiye köyünün de imar ölçeklerinde bir aksaklık yaşandı. İnşallah bu sene içinde çözüm olur ama Yeşil köy için müjde verebiliriz. Yeşil köyün altyapı çalışmaları en geç şubat başına kadar başlamış olacak. Buradan muhtarımıza ve köylümüze haberini verelim. Yeşil köyün altyapısı tek tek hane bağlantılarıyla kurulup, gider ve rögar kapakları dahil A’dan Z’ye bitecek. Yaklaşık 2,5 milyon TL’yi geçen bir maliyet. İnşallah altyapı çalışmalarını en kısa sürede bitirip halkımıza teslim etmiş oluruz. Yeşil köy halkımıza hayırlısı olsun.”

“Asfaltlama çalışmaları yapılacak”

Küçükdoğanca ve Yılanlı köyleri arasında ki asfaltlama çalışmalarının yapılacağını ifade eden Halil Bayazıt ve İsmail Keleş, “Küçükdoğanca ve Yılanlı arasında 2 kilometrelik bir yol var. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kendi alanına kadar olan yeri bitirmiş. Muhtarımızın bu konuda talepleri var. Bizde yerinde gidip gördük. Kullanılan da bir yol ve gerçekten de ihtiyaç. Asfalt çalışmaları mevsim şartlarına göre yapıldığı için Küçükdoğnaca ve Yılanlı arasında ki yolu da yaz aylarının ilk haftasında Allah’ın izniyle yapmış oluruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Belediyemiz, ilçe teşkilatımız, vekilimiz, il başkanlığımız nezdinde ortak bir çalışma yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

“İl Kongresi…”

AK Parti Edirne İl Kongresini değerlendiren Beyazıt ve Keleş, sözlerini şöyle tamamladı: “Kongremizde Belgin İba başkanımız güven tazeledi. Keşan olarak kendimizi gösterdik. İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç’ın liderliğinde Keşan’ın gerek kongrede ki katılımı gerek enerjisi Başbakanımız Binali Yıldırım’ı,  teşkilat başkanımız Erkan Kandemir’i ve bizleri mutlu etti. Keşan’dan üç tane gururumuz; Hakan Çevikel, Mustafa Mercan ve Mecit Erol İl yönetiminde yer alıyor. Ayrıca geçen haftalarda da yeni Gençlik Kolları Başkanımız Anıl Durmaz kardeşimiz atandı. Değerli ve enerjisi güzel bir kardeşimiz. İnşallah teşkilatımız adına da başarılı olur. Gürcan Başkanımın da başarısı ortada. Teşkilatımız ve partimiz adına hayırlısı olsun. Bizler de AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar