Son Dakika
MOTORİN EURO DİZEL YENİMUHACİR BELEDİYESİKeşan'daki hava kalitesi "Sağlıksız" boyutlara ulaştıHelvacıoğlu: “Bu kış, pazarcı esnafına çayı yine ben dağıtacağım”Genç avukat, son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandıAv. Alper Pınar, Taşdelen'in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi: "Bu süreçte yanımızda bulunan ve destek veren herkese teşekkür ederiz"“Üretici, borç batağına saplandı”Tanzer Hakan Özkan: "Kış lastiği bir zorunluluk değil, güvenlik aracı olarak görülmeli"“Mahallemizde işsizlik had safhadadır”Kız arkadaşına attığı konum sayesinde kurtarıldıIsınmak için yaktıkları ateş çarşıyı ayağa kaldırdı
İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin: “Kesinlikle, kalitesiz, ithal pirinçlerin girişleri engellenmelidir”

İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin: “Kesinlikle, kalitesiz, ithal pirinçlerin girişleri engellenmelidir”

 

İpsala TB (Ticaret Borsası) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, bölgede başlayan çeltik hasadıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, terör olaylarında şehit düşenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak başlayan Girgin, çeltik hasadının Hamzadere Bölgesi’nde başladığını dile getirerek,         şuanda üreticilere bol kazançlı ve verimli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Bölgenin en büyük gelir kaynağının çeltik olduğunu ifade eden İbrahim Girgin, bu nedenle çeltik hasadı ile ilgili ilk gelen haberlerin son derece iyi olduğunu belirterek, “Verimlerle ilgili çok ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Bunlar müjde niteliği taşıyan haberlerdir. Ayrıca, umarız üreticilerimiz, ürünlerini doğru fiyatlarda satar.  Fakat ürünün arzı konusunda bazı çekincelerimiz var.” dedi.

“Pazara ürün sunulurken, tüketicimiz bu ürünün yerli mi, ithal mi yoksa karışımlı mı olduğunu mutlaka göz önünde bulundursun”

Özellikle geçtiğimiz yıl, Hindistan başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kalitesiz pirinçlerin, hem vatandaşın ağız tadını bozduğunu, hem de ülke ekonomisine zarar verdiğinin altını çizen Girgin, “Bu yıl kalitesiz pirinçlerin yurt dışından getirilmemesi için yetkililer ile yaptığımız görüşmelerde, kalitesiz ürünlerin, yerli ürünler ile karıştırılarak sofralara gitmemesi konusunda kesinlikle tedbir alınacağı vurgulandı. En büyük dileğimiz, bu kalitesiz pirinçlerin, bizim kaliteli pirinçlerimizin içerisine karıştırılmasının önlenmesidir. Tüketicilerimizden de, karışımsız, yerli ve marka ürün olan İpsala Pirinci’ni tüketmesini istiyoruz. Pazara ürün sunulurken, tüketicimiz bu ürünün yerli mi, ithal mi yoksa karışımlı mı olduğunu mutlaka göz önünde bulundursun. Kesinlikle, kalitesiz, ithal pirinçlerin girişleri engellenmelidir.” diye konuştu.

YORUM YAZ
Son Eklenenler

MOTORİN EURO DİZEL YENİMUHACİR BELEDİYESİ

MOTORİN EURO DİZEL
YENİMUHACİR BELEDİYESİ
Motorin Euro Dizel alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                        : 2019/646115
1-İdarenin
a) Adresi                                             : YENİMUHACIR BELDESİ KÜTÜPHANE CAD. 5 22890   KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası                : 2847637001 - 2847637283
c) Elektronik Posta Adresi                   : yenimuhacirbel@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)               
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                    :  25000 Litre - Motorin Euro Dizel     Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                      : Yenimuhacir Belediye Başkanlığ'na ait Akaryakıt Deposu
c) Teslim tarihi                                    :  01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında İdare Tarafından  İstenilen Miktarda Mal Teslimi Yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                :  YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUHACİR BELDESİ KÜTÜPHANE CADDESİ NO:5 22890  KEŞAN /EDİRNE
b) Tarihi ve saati                                  : 17.12.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınmış olan İşletme  Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan 
İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış olan İşletme Belgesi
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklinin bağlı olduğu meslek odası sicil kayıt belgesi
isteklinin bağlı olduğu meslek odası faaliyet belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMUHACİR BELDESİ KÜTÜPHANE CADDESİ NO:5 22890 KEŞAN /EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Keşan'daki hava kalitesi "Sağlıksız" boyutlara ulaştı

Doğal gazın Keşan'a gelmesinin ardından ciddi bir kesimin doğal gaz kullanmaya başlamasıyla birlikte hava kalitesinin de aynı oranda artması beklenirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ağında ait internet adresinde, 6 Aralık 2019 tarihinde, Keşan'daki hava kalitesi "Sağlıksız" boyutlara ulaştı.

Keşan'da birçok evde doğal gaz yanmaya başlamasının ardından, hava kirliliğinin ciddi oranda azalması bekleniyordu. Bu konuda da, yetkili ağızlardan da olumlu yönde açıklamalarda bulunulurken, hava kalitesi yine inversiyon dönemine takıldı. 6 Aralık 2019 Cuma akşam saatlerinde, kalorifer kazanlarının ateşe verilmesiyle birlikte, geçmiş yıllardaki gibi hava kirliliğinde yaşanan görüntü yinelendi. İnversiyon dönemi nedeniyle, ateşe verilen kaloriferlerin ve sobaların bacalarından çıkarak havada birleşen tüm duman, şehrin üstüne adeta bir sis gibi çöktü. Şehre yakın yerlerden bakıldığında, bir bulutun şehrin ortasına çöktüğü zannedilse de, aslında çöken bulut değil, "Zehir" oldu.

"Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir" ifadesi...

Keşan Belediyesi Eski İtfaiye Binası bahçesinde yer alan hava ölçüm istasyonundan anlık alınan veriler, şehirde yaşanan hava kirliliğini gözler önüne sererken özellikle dün akşam Türkiye genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ağında Keşan'daki hava kirliliği, “Sağlıksız” ibaresiyle yer aldı. Vatandaşlar, hava kirliliği nedeniyle evlerinden dışarı çıkmazken, ilgili internet sitesinin "Sağlıksız" ibaresinin altında da; "Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir." denildi.

Haber: İlker GÜREL

Helvacıoğlu: “Bu kış, pazarcı esnafına çayı yine ben dağıtacağım”

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçen Cuma günü Keşan FM’in konuğu oldu. Helvacıoğlu, programda, yerel basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Saat 16.00 sıralarında başlayan programa, Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Medya Keşan Gazetesi’nden Bülent Saylam, Önder Gazetesi’nden Nazan Özdilek,  Gündem Saros Gazetesi’nden Deniz Çil ve Volkan Gazetesi’nden Gizem Görür katıldı.
Mustafa Helvacıoğlu programdaki konuşmasına, Avukat Hakan Çağıl Taşdelen’i anarak başladı ve İsmail Taşdelen ile yakınlarına baş sağlığı diledi.

Mustafa Helvacıoğlu daha sonra yerel basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Projemizin yüzde 25’ini tamamladık”

“Seçim öncesi hazırladığınız kitapçıklarda yer alan vaatlerinizin ne kadarını gerçekleştirebileceksiniz?” şeklindeki soruya cevap veren Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Keşan Belediye Başkanlığına talip olmadan 1 ay önce bu kitapçığı hazırladık ve 106 projemiz var. Ayakları yere basan çalışmalar yaptık. Keşan Belediyesi’nin bütçesi, personel yapısı, kaldırım, yol, çöp konusunu konuştuk. Bir çok şehrin bu sorunları çözdüğünü görüyoruz. Projeleri hayata geçirmek istedim ama kamuoyunda yanlış algılandık. Pazaryeri, eski köy garajı, eski belediye binasındaki insanlar bizleri yanlış anladı. Siyaseten 5 yıl sonra ne olacağım önemli değil, ne yapacağım önemlidir. Keşan iyi olsun, 5 yıl sonra ben seçilmeyeyim. Ama Keşan, 5 yıl sonra il olacak şehirler arasında yer alacaktır. Görev süremiz boyunca, projelerimizin yüzde 40’ına dokunduk ve yüzde 25’ini tamamladık. 5 yıllık süreçte, projelerimizin yüzde 80-yüzde 85’ini hayata geçireceğimize inanıyorum.”

“Bu kış esnafa çayı yine ben dağıtacağım”

Mustafa Helvacıoğlu, “Seçim broşürünüzde yer alan ve hayalinizdeki pazaryerini ne zaman hayata geçireceksiniz? Ayrıca, esnaf, eski itfaiyenin bulunduğu alana pazaryerini ne zaman yapacağınız soruyor? Pazaryeri sorunu ne zaman çözüme kavuşacak?” şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: “Ben, Keşan’ın içinde pazaryeri olmasını istemiyorum. İyi bir pazaryeri Keşan dışında olur. Kreşi, yurtdışında gelen araçların park alanları, mescidi, kafesi ve işyerleriyle birlikte şehir dışında, Trakya’nın en güzel pazarını çizdirdik. Ama esnafımız ve pazarcı kardeşlerimiz ekonomik durumdan ötürü henüz gidilmemesi gerektiğini ifade etti. Esnafımız, 5-10 yıl daha Keşan içerisinde kalınması gerektiğini dile getirdi. Bizim mevcut pazaryerimize ambulans, itfaiye giremiyor. Çöp üretiyor. Pazarımız dağınık vaziyette ve tek bir yerde olsaydı daha iyi olurdu. Pazaryeri yapılırken, otopark alanı gibi pazar alanını da iki kat yapmış olsaydık. Üzeri neden açık? Pazaryerinin üzerinin kapatılması konusunda bilirkişi heyeti geldi. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalar kışın ortasına kadar devam edecek. Biz, bu kışta yine aynı yerimizde olacağız. Bu kış esnafa çayı yine ben dağıtacağım. Pazarcı esnafımız, açık alanda biraz daha kalacak. Ayrıca, eski itfaiyenin oraya pazaryeri yapmak istiyoruz ama kahveyle mahkemelik bir durumumuz var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün binası var ve onlarda yerini vermek istiyoruz ama yeni bir binanın yapılmasını istiyor. Yeni bir binanın yapılması 3 milyon liraya mal oluyor. Sorunları çözmek için çalışıyoruz.”

“TOKİ’nin Keşan’a 1000 konut

yapması için çaba gösteriyoruz”

“Keşan’a yeni TOKİ konutu yapılacak mı?” şeklindeki soruya cevap veren Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Geçen hafta içerisinde TOKİ yetkilileriyle görüştük. Türkiye’ye 100 bin TOKİ konutu yapılacak. Bizde, 1000 konutun Keşan’a yapılması için çaba gösteriyoruz. TOKİ’ye yer göstermemiz durumunda, kurum bizlere müracaatta bulunacak. 60 bin nüfusu geçtiğimiz için kayıt almayacak. Keşan’da TOKİ’ye ihtiyaç var. 2020 yılının haziran ayı içerisinde nereye yapılacağı konusunda netlik kazanacağını düşünüyorum. Ama TOKİ, hazine arazisi olmasını istiyor.”

“Takım elbiseyi 2020 yılında giydireceğiz”

Mustafa Helvacıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Keşan’ı yoğun bakımdan, hasta odasına çıkardık. Keşanlılardan biraz sabretmesini istiyorum. Keşan’ın 2’nci yıldan sonra biraz kendisine geldiğini göstereceğiz. Keşan’ın çok borcu ve sıkıntısı vardı. Tasarruf yaparak, ilerliyoruz. 2019 yılı Keşan’ın enerji yılı olacak. Takım elbiseyi 2020 yılında giydireceğiz. Takım elbise, Keşan’a yakışacak.”

“Mevcut bütçenin üzerinde bir borç yok”

“Keşan Belediyesi’nin çok borcunun olduğunu dile getirdiniz. Peki, belediyenin borcu ne kadardır?” şeklindeki soruya cevap veren Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Herkes borcunu astı. Mehmet Özcan, geçmiş dönemde borç yaptıysa, kendisine değil; Keşan için yapmıştır. Deşifre yapmanın anlamı yok. Ağlamayla, sızlamayla geriye bakmamak gerekiyor. Borç, bizim kontrolümüz altına girdi. Borcumuz, 8 ayda düşmedi ama 7 yıllık iş yaptık. Mevcut bütçenin üzerinde bir borç yok ama bütçe kadar bir borcumuz var.”

“Parkomat uygulaması,

20 Mayıs’ta sona erecek”

Parkomat uygulamasının ne zaman biteceği hakkında da, konuşan Mustafa Helvacıoğlu şunları söyledi: “Parkomat uygulamasının bir kısmı 20 Kasım’da sona ererken; diğer kısmının da, 20 Mayıs 2020 tarihinde sona erecektir. Bizler gerekli hazırlıkları yapıyoruz. İşletmeyi bizler yapıp-yapamayacağımızın kararını vereceğiz.”

“OSB’de sona yaklaşıyoruz”

OSB’nin son durumu hakkında da, konuşan Helvacıoğlu, şunları söyledi: “Gıda İhtisas OSB’de sona yaklaşıyoruz. Şubat ayına kadar ortaklık yapısının kurulacağını düşünüyorum. OSB geliyor ve 5 yıl içerisinde 5 bin işçi sayısını bulacağımızı düşünüyorum. İlle de, Keşan’dan 5 bin kişi olacak anlamına gelmiyor. Şehrimizde, OSB olacak ve Keşan’ı istihdamda doğuracaktır.”

“Sahillerdeki arıtma ve su sorunu…”

Yayla ve Erikli sahillerindeki arıtma sorunu hakkında da, sorulan sorulara cevap veren Mustafa Helvacıoğlu, “Yayla’nın suyu ve arıtması sıkıntı. Arıtma şuanda bitik durumda. Yeni arıtma yapılmış ama şuanda çalışmıyor. Önümüzdeki yaz döneminde Yayla ve Erikli’de arıtma yok. Erikli’de su ve artıma sorununu 3 yıl içerisinde çözeceğimizin sözünü verdik. Erikli’nin suyu ve arıtma sorunun çözümü, 40 milyon lirayı buluyor. Belediye bunu tek başına çözüme kavuşturamayız. Erikli ve Yayla’daki su telaşı bu yılda devam edecek. Su sorunu olmayacak ama bol suyumuz olmayacak.” şeklinde konuştu.

“İşten çıkartılan arkadaşlarımızı belki de, kurban ettik”

“Keşan Belediyesi’nden işten çıkartılan işçilerle ilgili 20 Aralık’ta mahkeme var. Eğer mahkeme işe iade kararı verirse, işimize başlayacak mıyız?” şeklindeki soruya cevap veren Helvacıoğlu, şunları söyledi: “İşe giren arkadaşlarımızdan biri kameraman olarak girmiş ama onun durumu küme düşmüş sanırım. Keşan Belediyesi’nde emekliliği gelmiş arkadaşlarımızdan ses yok. Ama işten çıkartılan arkadaşlarımızı belki de, kurban ettik. İşten çıkarttığımız arkadaşlarımız var ve işe iade kararı verilirse, mahkeme zaten al diyecek. Geçmiş dönem belediye başkanımız, fazla eleman aldığı için yüzde 30 sınırını geçmiş. Ortalama maaş 7 bin-8 bin lira seviyelerinde. Mesailerle birlikte 12 bin lira alanlar var. Biz, 8 bin lira yerine, 4 bin lira verelim desek, belediyenin önünde bin kişi sıraya girecektir. Benim kimsenin maaşında gözüm yok. Emekli olmak istemiyorlarsa, 90 yaşına kadar çalışsınlar!”

“Belediye başkan yardımcılarımız sendika üyesidir”

“Sendika konusunu gündeme getirdiniz. Geçmiş dönemde, belediye başkan yardımcıları sendika üyesi olması nedeniyle, ücretlerinde belli farklar aldı. Bu yıl da, başkan yardımcıları sendikadan kaynaklı bir ücret fazlalığı alıyorlar mı? Belediye başkan yardımcıları sendika üyesi midir?” şeklindeki soruya cevap veren Mustafa Helvacıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Belediye başkanı ve başkan yardımcıları para için çalışmıyorlar. 8 bin-10 bin lira aldığımız önemli değil. Bizde mesai bitmiyor. Belediye başkanlarımız konusunda, tasarruf sağlarız. Belediye başkan yardımcılarımızda sendika üyesidir. Ben, 7 maaşı bırakıp geldim. Bu iş parayla yapılmaz, bu gönül işidir.”

Program; Helvacıoğlu’nun, Keşan gündemiyle ilgili düşüncelerini aktarmasının ardından sona erdi.

(Haber: Deniz ÇİL)

 

 

Genç avukat, son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

Yenikarpuzlu Beldesi ile Koyuntepe Köyü arasında, otomobilinin sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitiren ve cansız bedenine 3 gün sonra ulaşılan genç Avukat Hakan Çağıl Taşdelen (30), tabutunun üzerine konulan cübbesi ile son yolcuğuna uğurlandı.

Otomobilinin İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu Beldesi ile Koyuntepe Köyü arasındaki sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, ancak cansız bedenine, 3 gün süren arama çalışmaları sonucu sulama kanalında ulaşılan Hakan Çağıl Taşdelen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, 7 Aralık 2019 tarihinde, sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. İlk olarak evine götürülen ve burada helallik alınan Taşdelen'in cenazesi, daha sonra Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne getirildi. Hakan Çağıl Taşdelen'in tabutunun üzerine cübbesi örtüldü. Taşdelen'in annesi Halime, babası İsmail ve eşi İnci Taşdelen'in taziyeleri kabul ettiği cenazeye Keşan Kayamakamı Nuri Özder, Garnizon Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hakan Çağıl Taşdelen, öğle namazına müteakiben Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olay....

İddiaya göre; 3 Aralık 2019 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, ava gideceğini söyleyerek evden ayrılan genç Avukat Hakan Çağıl Taşdelen'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, Taşdelen'e ait 22 AAL 835 plakalı otomobili, 4 Aralık 2019 tarihinde, sabah saatlerinde İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu Beldesi ile Koyuntepe Köyü arasındaki sulama kanalında buldu. Vinç yardımıyla kanaldan çıkartılan otomobilde yapılan ilk incelemelerde, Taşdelen bulunamadı. Arama çalışmaları, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihilerinde sonuç vermeyince, dün de devam etti. Sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında, sulama kanalının bağlandığı Hamzadere Barajı su toplanma havuzunun, yaklaşık 8 metre derinliğindeki su seviyesi, tahliye edildi. Lastik botla havuza inen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçların suda yaptıkları aramalara, Çanakkale Sahil Güvenlik ile Edirne ve Tekirdağ AFAD ekipleri de destek verdi. Jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri ise iz köpekleriyle çevredeki çeltik tarlaları ve arazide yaya olarak da arama yaptı. Çevrede bulunan bir çoban, aramaların yapıldığı sulama kanalının, pompalama bölümüne yakın olan alanda bir ceset olduğunu fark ederek durumu yetkili mercilere iletti. Çobanın söylediği alana giden ekipler, cesedi sulama kanalından çıkarttı. 

Hakan Çağıl Taşdelen...

Hakan Çağıl Taşdelen;  Emekli öğretmen İsmail Taşdalen ve Halime Taşdelen’in oğulları, İnci Taşdelen’in eşi, Kaan Taşdelen’in ağabeyi, YılmazKemal ve Ömer Taşdelen’ın yeğenleri idi.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

 

Av. Alper Pınar, Taşdelen'in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi: "Bu süreçte yanımızda bulunan ve destek veren herkese teşekkür ederiz"

Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar, genç Avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in hayatını kaybetmesiyle ilgili derin bir üzüntü içerisinde olduklarını ve Taşdelen'i asla unutmayacaklarını vurgularken, bu süreçte destek olan herkese teşekkür etti.

Pınar, "Basına ve kamuoyuna" başlığı ile yaptığı yazılı açıklamada; "Meslektaşımız Av. Hakan Çağıl Taşdelen, 03.12.2019 Salı gecesin 04.12.2019 Çarşamba gününe bağlayan 00.30-01.00 saatleri sıralarında, kullanmakta olduğu araç ile İpsala Koyuntepe Mevkiinde, elim bir kaza sonucu, çeltik tarlalarının sulanmasına yarayan sulama kanalına düşmüştür. Kazanın ilk ihbar edildiği ve haber alındığı 04.12.2019 Çarşamba günü saat 11.12'de olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, aracı sulama kanalından çıkardığında, meslektaşımızın araç içerisinde olmadığını görmüş ve de olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlamıştır. Çarşamba gününden bu yana devam eden çalışmalar 06.12.2019 Cuma günü, 14.00 saatlerinde kazanın gerçekleştiği sulama kanalında, olay yerinden 14-15 km uzaklıkta meslektaşımıza ulaşılması ile son bulmuştur. Meslektaşımızın vefat ettiği anlaşılmıştır. 07.12.2019 bugün itibarıyla meslektaşımızı son yolculuğuna uğurlamış bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Acılı ailesine, tüm yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm meslektaşlarımıza, hukuk camiamıza sabırlar diliyoruz. Edirne Barosu bugüne dek kaybettiği ve fakat unutmadığı tüm meslektaşlarında olduğu gibi Av. Hakan Çağıl Taşdelen’i de tarih boyunca unutmayacak, sonsuza dek hatırlayacaktır. Bu elim olayın yaşandığı andan itibaren sürecin içerisinde olan tüm devlet kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, yöre halkına destekleri için teşekkür ediyoruz. Süreç içerisinde bize desteklerini hiç esirgemeyen, bizzat sürece müdahil olarak sürekli yanımızda olan,  ayrıca taziyelerini de ileten Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, süreç içerisinde desteğini ve ilgisini esirgemeyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na, Türkiye’nin dört bir yanından arayarak,  mesaj göndererek yanımızda olan değerli Baro Başkanlarımıza, Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp’a, Edirne Milletvekillerimize,  saha da sürekli olarak mücadele eden, desteğini esirgemeyen, İpsala Kaymakamımız Sayın Enis Aslantatar’a, olayı hassasiyetle tetkik eden İpsala Cumhuriyet Savcılarımıza, süreci takip ederek desteğini esirgemeyen Edirne Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Fatih Karabacak’a, bizlere desteğini ve ilgisini esirgemeyen Keşan Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mustafa Sesli’ye,  Keşan’da görev yapan savcı ve hakimlerimize,  taziyelerini paylaşan yargı camiamıza, ilk haber verdiğimiz anda tüm hassasiyeti gösteren İl Jandarma Alay Komutanımıza, gün ağarmadan başlayan süreçlerde ve geceler boyunca yanımızda olan, üç gün uyumadan saatlerce meslektaşımızın bulunması için varını yoğunu ortaya koyan kahraman komutan İpsala İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz teğmenime, ilçe jandarmanın tüm kahraman askerlerine, üç gün boyunca bizimle olan ve varını yoğunu ortaya koyan, ilk gün akşam saatlerinde ellerinin ve vücudunun titremesinden, telefonunun tuşlarına basmakta zorlanan Edirne AFAD başkanı Faruk Öztürk’e ve tüm AFAD yetkililerine, çok zor şartlarda her tarafları morarmasına rağmen vazgeçmeyen, elleri uyuşan,  Tekirdağ Su altı arama ekibi kahraman polis ekiplerine, İpsala Belediye Başkanımıza, Beyendik Belediye Başkanımıza, Keşan Belediye Başkanımıza ve Başkanvekillerimize, İpsala Emniyet Müdürümüze, İpsala da desteğini esirgemeyen devlet kurumlarına, droneleri ile sürece dahil olarak saha çalışmasına destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerimize,  hayatlarını hiçe sayarak, pompaların bulunduğu yere dalış yapan Çanakkale su altı profesyonel arama ekibi kahraman polislerine, askerlerine, sulama kanalının boşaltılması için büyük mücadele veren Hamzadere Sulama Kooperatifi yetkililerimize, desteğini esirgemeyen yöre halkına, Keşan ve İpsala ile katkı sunan tüm il ve ilçe vatandaşlarımıza, üç gün boyunca tüm lojistik desteğini baromuza tahsis eden her türlü yardımı esirgemeyen dostum Çetin Atlı’ya, ismini zikretmeyi unuttuğum tüm yetkililere, ilk günden bu yana desteğini ilgisini katkısını esirgemeyen, orada bizzat yanımızda olan, telefonla arayan, mesaj gönderen, sürece katkı sunan, bizi ve ailesini yalnız bırakmayan tüm baro üyesi meslektaşlarımıza,  kederli ve üzüntülü olan, acıyı paylaşan, acılı aileye destek veren tüm baro üyesi meslektaşlarımıza, yönetim kurulumuza, Keşan da süreci yöneten, sürekli bilgilendirme yaparak meslektaşlarımıza umut ve haber veren başkanvekilimiz Av. Aylin Arıkan’a, şahsım ve barom adına saygılarımı, şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Haber: İlker GÜREL

 

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar